Ktl-icon-tai-lieu

Một số đề thi môn Phân tích chính sách công

Được đăng lên bởi Thoan Kim Thị Võ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi Hoạch định và Phân tích Chính sách công
Năm 2009 - 120'
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết có những chủ thể nào tham gia phân
tích chính sách. Những chủ thể này phân tích chính sách với mục
đích gì?
Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích tính pháp lý của một chính sách công.
Liên hệ ở nước ta, tính pháp lý của một chính sách công được thể
hiện như thế nào.
Đề thi Hoạch định và Phân tích Chính sách công
Năm 2010 - Buổi sáng - 120 phút
Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định
CSC? Lấy ví dụ minh họa về sự ảnh hưởng của một trong các yếu tố
đó?
Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích tính pháp lý của một chính sách công.
Liên hệ ở nước ta, tính pháp lý của một chính sách công được thể
hiện như thế nào.
Đề thi Hoạch định và Phân tích Chính sách công
Năm 2010 - Buổi chiều - 120'
Câu 1: Các phương pháp hoạch định chính sách. Điều kiện để có thể
hoạch định theo phương pháp độc lập.
Câu 2: Nguồn gốc các vấn đề chính sách. Bằng cách nào phát hiện
vấn đề chính sách
NĂM 2010 - Buổi chiều
Câu 1: Chu trình chính sách công là gì? Trình bày mối liên giưã các
bước trong chu trình chính sách?
Câu 2: Phương pháp phân tích chi phí-lợi ích là gì?được dùng trong
trường hợp nào? Trình bày các bước tiến hành?
Đề thi Chính sách công
Năm 2010 - KH9A10
Câu 1: Xác định của vấn đề chính sách gồm có những vấn đề nào?
Câu 2: Trình bày nội dung cơ bản của đánh giá chính sách? Ý nghĩa
của việc đánh giá chính sách.

ĐỀ THI CHÍNH SÁCH CÔNG
NĂM 2010 - Buổi chiều
Câu 1: Chu trình chính sách công là gì? Trình bày mối liên giưã các
bước trong chu trình chính sách?
Câu 2: Phương pháp phân tích chi phí-lợi ích là gì? Được dùng trong
trường hợp nào? Trình bày các bước tiến hành?
***
Câu 1: Hiểu thế nào là Chính sách công ? Nêu vai trò của Chính sách
công và liên hệ với thực tiễn để phân tích làm rõ các vai trò đó.
Câu 2: Hãy nêu các tiêu chuẩn của người làm nghề phân tích chính
sách. Liên hệ với Việt Nam để đánh giá về nghề phân tích chính
sách.
KIỂM TRA HẾT MÔN
HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG
Đề bài: Lớp Kh10A3 buổi sáng 120'
Câu 1:
Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và vai trò của tiêu chí phân tích
chính sách công. Theo anh (chị) khi thiết lập những tiêu chí phân tích
chính sách phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Câu 2:
Anh (chị) hãy trình bày nội dung phương pháp cây vấn đề và ứng
dụng vào xác định các biện pháp của chính sách công. Cho ví dụ
minh họa về việc vận dụng phương pháp này.
Đề bài: Lớp Kh10A4 buổi chiều 120'
Câu 1:
Anh (chị) hãy phân tích cấu trúc của chính sách...
Đề thi Hoạch định và Phân tích Chính sách công
Năm 2009 - 120'

 !" #$%
&'(
) *+, -!
./012$3 *+, -&24
02!
Đề thi Hoạch định và Phân tích Chính sách công
Năm 2010 - Buổi sáng - 120 phút
 5621&7&
8(.9#:%;#<=621,> 5
&(
) *+, -!
./012$3 *+, -&24
02!
Đề thi Hoạch định và Phân tích Chính sách công
Năm 2010 - Buổi chiều - 120'
 2? 7& !@<A0&
7&B2? &,*C!
)"D5 #9&< !EF  0
#9&< 
NĂM 2010 - Buổi chiều
>' -*'(G>'5*/2 
2$>>' (
)H2? I*4*'(&24:J>
>2K4(G>' 2$(
Đề thi Chính sách công
Năm 2010 - KH9A10
L &#9&< D#9&<(
)G>',:?6&   (MN
#0&   !
Một số đề thi môn Phân tích chính sách công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số đề thi môn Phân tích chính sách công - Người đăng: Thoan Kim Thị Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số đề thi môn Phân tích chính sách công 9 10 747