Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp thú đẩy phát triển cơ sở hạ tần giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010

Được đăng lên bởi doyen0512-gmail-com
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu

Níc ta lµ mét níc n«ng nghiÖp, víi gÇn 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n.
N«ng th«n níc ta tr¶i réng suèt tõ c¸c vïng cao biªn giíi qua c¸c vïng cao
nguyªn ®Õn c¸c ®ång b»ng ch©u thæ cña c¸c dßng s«ng lín vµ ven biÓn.
N«ng th«n lµ ®Þa bµn kinh tÕ - x· héi quan träng cña ®Êt níc. C«ng cuéc ®æi
míi lµm cho “d©n giµu, níc m¹nh” kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc më mang ph¸t
triÓn khu vùc n«ng th«n réng lín.
Nh×n chung ®¹i bé phËn n«ng th«n níc ta cßn trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t
triÓn vÒ kinh tÕ- x· héi, c¬ së h¹ tÇng cßn qu¸ thiÕu thèn vµ l¹c hËu, ®iÓn
h×nh lµ giao th«ng vµ th«ng tin liªn l¹c. Giao th«ng vµ th«ng tin liªn l¹c lµ
nh©n tè quan träng hµng ®Çu ®Ó më mang s¶n xuÊt, tiÕp cËn thÞ trêng, tiÕp
thu khoa häc kü thuËt vµ më mang d©n trÝ. Thùc tr¹ng n«ng th«n ViÖt Nam
còng gièng nh n«ng th«n cña hÇu hÕt c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ mét trong
nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kinh tÕ - x· héi chËm ph¸t triÓn lµ sù
yÕu kÐm vÒ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ sù yÕu
kÐm cña c¬ së h¹ tÇng giao th«ng.
HiÖn nay, viÖc ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng cho n«ng th«n
khã kh¨n nhÊt lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã vèn?. NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp thiÕt cña
vÊn ®Ò nµy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ban Tæng hîp (ViÖn ChiÕn lîc - Bé
KÕ ho¹ch vµ ®Çu t), t«i ®· chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ®Çu t
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m
2010” ®Ó nghiªn cøu lµm B¸o c¸o Chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi t¸c ®éng
®Õn qu¸ tr×nh ®Çu t, thùc tr¹ng huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t, tõ ®ã ®a ra
gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m thóc ®Èy vèn ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao
th«ng n«ng th«n níc ta trong thêi gian tíi.
Sinh viªn: §ç Xu©n NghÜa

1

Líp KÕ ho¹ch 41B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Néi dung cña ®Ò tµi ®îc kÕt cÊu lµm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng n«ng
th«n.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®«ng vµ sö dung vèn ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹
tÇng giao th«ng n«ng th«n
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao
th«ng n«ng th«n ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m 2010.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n: ThÇy gi¸o Th.s Lª Quang C¶nh, Th.s
NguyÔn Hång Hµ cïng c¸c c« chó trong Ban Tæng hîp ®· gióp t«i hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy. Do ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò rÊt réng lín nªn trong qu¸
tr×nh nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i xin ®îc sù gãp ý cña
c¸c thÇy c« cïng c¸c c¸n bé trong ban Tæng hîp ®Ó...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu

 !"#$%&' "#$
 (&)*")+%, -."/0%1
)2%3*456' 7.)89 )-
$: ;<31"="
13 >
? );%@/$?;3A"
1B3*456C;/' "* ;@ )1
?$&;D$&;
' 7) )15 8*@2=*
 3$73E @FG>;H
I. *")"1$
J (&K)*?;3*456@"1>
(* 3ABC;$)L)M%31)*>(*
3A.C;$
N() "1C;$$
3L3O8*$)1LP@Q)RF8*.
8)B($' "?>@;SG-RTH9*R4S
U*$;) V)67)B Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ®Çu t
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m
2010 )1&Q S"$"$9 (&)B>@.?
WX& .)B&Q J3L3O @R")
)*' "?) >; ()YX) !)L)
"FR,Z)[() "1C;$
$=
Sinh viªn: §ç Xu©n NghÜa Líp KÕ ho¹ch 41B
\
Một số giải pháp thú đẩy phát triển cơ sở hạ tần giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp thú đẩy phát triển cơ sở hạ tần giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010 - Người đăng: doyen0512-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Một số giải pháp thú đẩy phát triển cơ sở hạ tần giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010 9 10 514