Ktl-icon-tai-lieu

năng lực cạnh tranh

Được đăng lên bởi yan2512
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang 1/85
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
*******************************
NGUYEÃN THÒ MYÕ DUYEÂN
MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO NAÊNG
LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ
VAØ PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM 2015
Chuyeân ngaønh: Quaûn Trò Kinh Doanh
Maõ soá : 60 34 05
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC:
PGS.TS VUÕ COÂNG TUAÁN
TP.HOÀ CHÍ MINH – Naêm 2007
năng lực cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
năng lực cạnh tranh - Người đăng: yan2512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
năng lực cạnh tranh 9 10 332