Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu trắc nghiệm Kinh tế Vi mô (có đáp án)

Được đăng lên bởi glinh13-gmail-com
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 2534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Principles of Macroeconomics, 9e - TB1 (Case/Fair/Oster)
Chapter 8

Aggregate Expenditure and Equilibrium Output
8.1

The Keynesian Theory of Consumption
1

Multiple Choice
1)
The MPC is
A)

the change in consumption divided by the change in income.
B)
consumption divided by income.
C)

the change in consumption divided by the change in saving.
D)

the change in saving divided by the change in income.
Answer:

A

Diff: 1
Topic:

The Keynesian Theory of Consumption
Skill:

Definition

2)
The MPS is
1

A)

the change in saving divided by the change in income.
B)
1 + MPC
C)

income divided by saving.
D)

total saving divided by total income.
Answer:

A

Diff: 1
Topic:

The Keynesian Theory of Consumption
Skill:

Definition

3)
Saving equals
A)

Y - C.
B)
Y - planned I.
C)

Y - actual I.
D)

Inventory changes.
Answer:

A
Diff: 1
Topic:

2

The Keynesian Theory of Consumption
Skill:

Definition

4)
If the MPS is .60, MPC
A)

is 1.60.
B)
is .30.
C)

is .40.
D)

cannot be determined by the given information.
Answer:

C

Diff: 1
Topic:

The Keynesian Theory of Consumption
Skill:

Conceptual
AACSB:

Reflective Thinking

3

5)
If you earn additional $500 in disposable income one week for painting your neighbors house,
A)

the total of your consumption and saving will increase by more than $500.
B)
the total of your consumption and saving will increase by $500.
C)

the total of your consumption and saving will increase by less than $500.
D)

your consumption will increase by more than $500, even if your MPS is 0.1.
Answer:

B

Diff: 2
Topic:

The Keynesian Theory of Consumption
Skill:

Conceptual
AACSB:

Reflective Thinking

6)
If Logan received a $2,500 bonus and his MPS is 0.20, his consumption rises by $________ and his saving
rises by $________.
A)

500; 100
B)
2,500; 200
C)

2,000; 500
D)
4

2,500; 20
Answer:

C

Diff: 2
Topic:

The Keynesian Theory of Consumption
Skill:

Analytic
AACSB:

Analytic Skills

7)
Saving is a ________ variable and savings is a ________ variable.
A)

flow; flow
B)
stock; stock
C)

flow; stock
D)

stock; flow
Answer:

C
Diff: 1
Topic:

The Keynesian Theory of Consumption
Skill:

Conceptual

AACSB:

Reflective Thinking

5

8)
Uncertainty about the future is likely to
A)

increase current spending.
B)
have no impact on current spending.
C)

decrease current spending.
D)

either increase or decrease current spending.
Answer:

C

Diff: 2
Topic:

The Keynesian Theory of Consumption
Skill:

Conceptual
AACSB:

Reflective Thinking

6

9)
...
Principles of Macroeconomics, 9e - TB1 (Case/Fair/Oster)
Chapter 8
Aggregate Expenditure and Equilibrium Output


1
Multiple Choice

The MPC







 

Di: 1
Topic:
The Keynesian Theory of Consumption
Skill:
Denition
!
"#$
Ngân hàng câu trắc nghiệm Kinh tế Vi mô (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu trắc nghiệm Kinh tế Vi mô (có đáp án) - Người đăng: glinh13-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Ngân hàng câu trắc nghiệm Kinh tế Vi mô (có đáp án) 9 10 564