Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng đề thi KT vĩ mô

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2286 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ
1. Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP
bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ thì tỷ lệ tăng trưởng của
sản lượng thực tế trong thời kỳ này là bao nhiêu?
A 3.0%
B 3.1%
C 5.62%
D 18.0%
E 18.6%
2. Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao, nên:
A Giảm lượng cung tiền, tăng lãi suất
B Giảm chi ngân sách và tăng thuế
C Các lựa chọn đều sai
D Các lựa chọn đều đúng
3. Mức sống của chúng ta liên quan nhiều nhất đến:
A Mức độ làm việc chăm chỉ của chúng ta
B Nguồn cung tư bản của chúng ta, vì tất cả những gì
có giá trị đều do máy móc sản xuất ra
C Nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, vì chúng
giới hạn sản xuất
D Năng suất của chúng ta, vì thu nhập của chúng ta
bằng chính những gì chúng ta sản xuất ra.
4. Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở:
A. Mục đích sử dụng
B. Thời gian tiêu thụ
C. Độ bền trong quá trình sử dụng
D. Các lựa chọn
đều đúng
5. Ngân hàng Trung Ương có thể làm thay đổi cung nội tệ bằng
cách:
A. Mua hoặc bán trái phiếu chính phủ
B. Mua hoặc bán
ngoại tệ
C. Cả hai lựa chọn đều đúng
D. Cả hai lựa chọn đều
sai
6. Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động:
A Học sinh trường trung học chuyên nghiệp
B Người nội trợ
C Bộ đội xuất ngũ
1

D Sinh viên năm cuối
7. Hoạt động nào sau đây của ngân hàng Trung Ương sẽ làm tăng cơ
sở tiền tệ
A Bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối
B Cho các ngân hàng thương mại vay
C Hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng
thương mại
D Tăng lãi suất chiết khấu
8. Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân
thương mại của một nước:
A Đồng nội tệ xuống giá so với đồng ngoại tệ
B Sự gia tăng của đầu tư trực tiếp nước ngoài
C Thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng
D Các lựa chọn đều sai
9. Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn:
A Thu nhập quốc gia tăng
B Xuất khẩu tăng
C Tiền lương tăng
D Đổi mới công nghệ
10. Những trường hợp nào sau đây có thể tạo ra những áp lực lạm
phát
A Cán cân thanh toán thặng dư trong một thời gian dài
B Giá của các nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu gia tăng
nhiều
C Một phần lớn các thâm hụt ngân sách được tài trợ bởi
ngân hàng trung ương
D Các lựa chọn đều đúng.
11. GDP thực và GDP danh nghĩa của một năm bằng nhau nếu:
A Tỷ lệ lạm phát của năm hiện hành bằng tỷ lệ lạm phát
của năm trước
B Tỷ lệ lạm phát của năm hiện hành bằng tỷ lệ lạm phát
của năm gốc
C Chỉ số giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của
năm trước
D Chỉ số giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của
năm gốc
2

12. Nế...
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ
1. 
 !"#$%&'$
()&*$%+$,-./0+-12
3 45
6 45
7 !4 5
45
8 4 5
2. 9-:.-;$<=>?+1@
3 -)&*$$-:$A-(B
6 -)-$(?$
7 7?C;:(-
7?C;:;D$
3. EF(G$D$-1-:B;@
3 EF;H-#ID$
6 $J$&)D$B)K$$
<$-?%L;:M+?0<()NB%
7 $J-$01-1-1D$D$
$-O-=()NB
$(BD$P>D$
Q$RK$$D$()NB%4
4. S)>T%$$-()>TG-U$.?'@
34EV;R(WMV$ 64X,-$--1V
74YH:%+$?%(WMV$ 47?C
;:;D$
5. $$X%$Z[$<\0;]-$H-#Q$
?@
34E+^?%?->-R> 64E+^?
$+=-#
747)-C;:;D$ 47)-C;:
(-
6. X>_+(;0H&*$+;H$@
3 `C(-%&,$%$C01$-#>
6 $&,-H-%*
7 6H;H-NB$a
ngân hàng đề thi KT vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng đề thi KT vĩ mô - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ngân hàng đề thi KT vĩ mô 9 10 149