Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi juliatran
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt,
biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động thương mại.
2. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại là hành vi của cá nhân, tổ
chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại mà
không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại quy định tại Nghị định
này bao gồm:
a) Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân;
b) Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên
quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam; về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hoá của thương nhân nước ngoài không có
hiện diện tại Việt Nam;
c) Vi phạm quy định về lưu thông, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên thị trường;
d) Vi phạm quy định về hoạt động xúc tiến thương mại;
đ) Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ liên quan đến xuất
khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

2
e) Vi phạm quy định về hoạt động trung gian thương mại;
g) Vi phạm quy định về hoạt động thương mại khác.
4. Các vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại không trực tiếp quy định tại
Nghị định này thì áp dụng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản
lý nhà nước có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương
mại.
2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương
mại trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có
quy định khác.
3. Người chưa thành niên có hành vi v...
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức mức xử phạt,
biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động thương mại.
2. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại hành vi của nhân, tổ
chức cố ý hoặc ý vi phạm các quy định quản nhà nước trong hoạt động thương mại
không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại quy định tại Nghị định
này bao gồm:
a) Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân;
b) Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; về hoạt động mua bán hàng hoá các hoạt động liên
quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt
Nam; về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hoá của thương nhân nước ngoài không
hiện diện tại Việt Nam;
c) Vi phm quy đnh v lưu thông, kinh doanh hàng hoá, dch v trên th trưng;
d) Vi phạm quy định về hoạt động xúc tiến thương mại;
đ) Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá dịch vụ liên quan đến xuất
khẩu, nhập khẩu hàng hoá;
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI - Người đăng: juliatran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 9 10 715