Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin

Được đăng lên bởi comchay3
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật
của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin
The technical and economic norms have been considered as
KS. VŨ TUẤN SỬ
the basis for the production resources, making the
KS. TÔN THU HƯƠNG
production plans, economic accounting and summing the
KS. BÙI LÊ NA
production costs. The paper introduces some research
CN.
LÊ TIẾN ĐẠT
results on the establishment and improvement of the
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ -Vinacomin
technical and economic norms for Mineral Corporation

Mở đầu
Hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật là cơ sở để quản lý nguồn lực sản xuất, lập kế hoạch,
giao khoán chi phí sản xuất và hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp, đồng thời là công cụ hỗ
trợ trong việc sử dụng hợp lý vật tư kỹ thuật, khai thác khả năng tiềm tàng của lực lượng lao
động và các phương tiện kỹ thuật trong sản xuất cho doanh nghiệp.
Tổng Công ty Khoáng sản –Vinacomin (Tổng Công ty Khoáng sản), hiện đang sử dụng hệ
thống định mức kinh tế- kỹ thuật được xây dựng từ lâu, chưa được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp
với thực tế hiện nay. Bên cạnh đó, tại một số đơn vị thành viên của Tổng Công ty tự xây dựng và
lưu hành hệ thống định mức quản lý nội bộ, phục vụ nhu cầu điều hành sản xuất trước mắt, cấp
thiết của đơn vị mình. Các định mức này được xây dựng trong điều kiện còn hạn chế về chuyên
môn và kinh nghiệm, trên cơ sở mức độ thành thạo của đội ngũ công nhân kỹ thuật, mức độ
trang thiết bị tại đơn vị mình, không bao quát được điều kiện sản xuất của Tổng Công ty, do đó
các định mức này chỉ mang tính cục bộ, không thể đưa vào áp dụng chung cho các đơn vị trong
Tổng Công ty. Với hệ thống định mức kinh tế như vậy, cho nên trong những năm qua, Tổng
Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý kinh tế, không có cơ sở để hàng năm
lập kế hoạch vật tư, lao động và huy động thiết bị, công tác giao khoán chi phí triển khai chưa có
hiệu quả.
Xuất phát từ thực tế đó, Tổng Công ty Khoáng sản đã hợp tác với Viện Khoa học Công nghệ
Mỏ-Vinacomin thực hiện đề tài nghiên cứu “Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật Tổng Công ty
Khoáng sản”, với nội dung chính là xây dựng và hoàn thiện định mức tiêu hao lao động, định
mức tiêu hao nguyên nhiên, vật liệu, động lực cho sản xuất và bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, phù
hợp với trang thiết bị, công nghệ và điều kiện sản xuất hiện nay của các đơn vị trong Tổng Công
ty.
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, trên cơ sở Tập định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành tại
Quyết định số 591/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2008 ...
Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật
của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin
The technical and economic norms have been considered as
the basis for the production resources, making the
production plans, economic accounting and summing the
production costs. The paper introduces some research
results on the establishment and improvement of the
technical and economic norms for Mineral Corporation
KS. VŨ TUẤN SỬ
KS. TÔN THU HƯƠNG
KS. BÙI LÊ NA
CN. LÊ TIẾN ĐẠT
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ -Vinacomin
Mở đầu
Hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật sở để quản nguồn lực sản xuất, lập kế hoạch,
giao khoán chi phí sản xuất hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp, đồng thời công cụ hỗ
trợ trong việc sử dụng hợp lý vật kỹ thuật, khai thác khả ng tiềm tàng của lực lượng lao
động và các phương tiện kỹ thuật trong sản xuất cho doanh nghiệp.
Tổng Công ty Khoáng sản –Vinacomin (Tổng Công ty Khoáng sản), hiện đang sử dụng hệ
thống định mức kinh tế- kỹ thuật được xây dựng từ lâu, chưa được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp
với thực tế hiện nay. Bên cạnh đó, tại một số đơn vị thành viên của Tổng Công ty tự xây dựng
lưu hành hệ thống định mức quản nội bộ, phục vụ nhu cầu điều hành sản xuất trước mắt, cấp
thiết của đơn vị mình. c định mức này được xây dựng trong điều kiện còn hạn chế về chuyên
môn kinh nghiệm, trên sở mức đ thành thạo của đội ngũ công nhân kỹ thuật, mức độ
trang thiết bị tại đơn vị mình, không bao quát được điều kiện sản xuất của Tổng Công ty, do đó
các định mức này chỉ mang tính cục bộ, không thể đưa vào áp dụng chung choc đơn vị trong
Tổng Công ty. Với hệ thống định mức kinh tế như vậy, cho nên trong những năm qua, Tổng
Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản kinh tế, không sở để hàng năm
lập kế hoạch vật tư, lao động và huy động thiết bị, công tác giao khoán chi phí triển khai chưa
hiệu quả.
Xuất phát từ thực tế đó, Tổng Công ty Khoáng sản đã hợp tác với Viện Khoa học Công nghệ
Mỏ-Vinacomin thực hiện đề tài nghiên cứu “Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật Tổng Công ty
Khoáng sản”, với nội dung chính xây dựng hoàn thiện định mức tiêu hao lao động, định
mức tiêu hao nguyên nhiên, vật liệu, động lực cho sản xuất bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, phù
hợp với trang thiết bị, công nghệđiều kiện sản xuất hiện nay của các đơn vị trong Tổng Công
ty.
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, trên sở Tập định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành tại
Quyết định số 591/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2008 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản
TKV, điều chỉnh bổ sung theo Quyết định số 439/QĐ-HĐQT ny 30/6/2010, Hệ thống định mức
kinh tế - kỹ thuật Tổng Công ty Khoáng sản được xây dựng với 3 nhóm chính, bao gồm:
1) Định mc cho ng tác khai thác khoáng sản (hầm lò, lộ thiên);
2) Định mc cho ng tác tuyển khoáng, luyện kim;
3) Định mức cho công tác sửa chữa thiết bị các cấp;
1. Xây dựng định mức cho công tác khai thác khoáng sản
Thực tế, các đơn vị khai thác khoáng sản của Tổng Công ty thường quy nhỏ, sản xuất
phân tán, nhỏ lẻ, hạ tầng kỹ thuật hạn chế, thiết bị đang sử dụng đa phần lạc hậu, công suất nhỏ,
các mỏ hầu hết phân bố vùng sâu, vùng xa. Trong điều kiện đó, trên sở những định mức
hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)
của các đơn vị trong Tổng Công ty Khoáng sản, nhóm thực hiện đã soát, phân loại, xác
định các định mức còn dùng được, các định mức cần chỉnh lý hoàn thiện và các định mức cần bổ
sung, xây dựng mới theo các khâu công đoạn khai thác khoáng sản, phù hợp theo điều kiện thực
tế sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.
Bộ định mức khai thác khoáng sản mới, bao gồm định mức năng suất thiết bị, định mức lao
động và định mức tiêu hao vật tư nhiên liệu cho khai thác lộ thiên và khai thác hầm lò.
1.1. Đnh mc năng sut thiết bị.
1
Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin - Trang 2
Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin - Người đăng: comchay3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin 9 10 809