Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ thị trường mở và điều hành CSTT tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Ph Trang
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1700 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH
NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ VÀ VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH
TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM

Môn: Tiền Tệ Ngân Hàng
GVHD : Giảng viên Nguyễn Thị Hai Hằng
Nhóm thực hiện: Nhóm 9.2(Học kỳ hè)
Mai Thị Lê Dung K124050842
Lê Thị Hoài Phương K124050900
Nguyễn Thị Như Ngọc K124050892
Phạm Huyền Trang K124050930
Trần Thị Thùy Dương K124052260

TP HCM, Tháng 8/2014

Nghiệp vụ thị trường mở và việc điều hành CSTT ở Việt
Nam…………………………………………………………………………Nhóm 9.2

MỤC LỤC

2

Nghiệp vụ thị trường mở và việc điều hành CSTT ở Việt
Nam…………………………………………………………………………Nhóm 9.2

A. NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ (OMO)
1. Khái niệm
Nghiệp vụ thị trường mở(Open Market Operating - OMO) là công cụ được NHTW
thực hiện bằng cách mua hoặc bán những giấy tờ có giá trên thị trường tài chính nhằm
thay đổi cơ số tiền tệ, qua đó tác động tới lượng tiền cung ứng và lãi suất của thị trường.
Nghiệp vụ thị trường mở ra đời từ những năm đầu thế kỷ XX ở Mỹ và một số nước
châu Âu. Hiện nay, công cụ này được hầu hết các nước sử dụng như một công cụ chủ yếu
để điều hành chính sách tiền tệ.
2. Cơ chế vận hành và tác động của công cụ thị trường mở
2.1. Cơ chế vận hành
NHTW sử dụng các nghiệp vụ mua, bán chứng khoán trên thị trường mở (là thị
trường tiền tệ mà ngoài các ngân hàng còn có chính phủ, các chủ thể kinh tế phi ngân
hàng tham gia mua bán) để thay đổi cơ số tiền (MB), từ đó tác động tới lượng tiền cung
ứng và mức lãi suất trên thị trường.
2.2. Tác động của nghiệp vụ thị trường mở
2.2.1. Tác động trực tiếp đến lượng tiền cơ bản, lượng cung tiền tệ và dự
trữ của hệ thống ngân hàng
Hành vi mua bán các GTCG trên thị trường mở của NHTW có khả năng tác động
ngay lập tức đến tình trạng dự trữ của các NHTM thông qua ảnh hưởng đến tiền gửi của
các ngân hàng tại NHTW và tiền gửi của khách hàng tại hệ thống ngân hàng (nếu các
ngân hàng và khách hàng là đối tác tham gia OMO).
Sơ đồ 1.1. Cơ chế tác động của OMO tới dự trữ ngân hàng
NHTW bán GTCG
Dự trữ NH
Dự
giảm
trữ mở rộng cho Khối
vay giảm
lượng TD giảm MS giảm

Khi NHTW thực hiện bán GTCG cho các ngân hàng thì tiền gửi của ngân hàng tại
NHTW sẽ giảm xuống tương ứng với khối lượng GTCG mà NHTW bán ra. Trường hợp
3

Nghiệp vụ thị trường mở và việc điều hành CSTT ở Việt
Nam…………………………………………………………………………Nhóm 9.2

người mua là các khách hàng của ngân hàng thì số tiền mua GTCG sẽ làm giảm số dư
tiền gửi của họ tại hệ thống ngân hàng. Kết quả là dự trữ của hệ thống ngân hàng giảm sút
tương ứng với...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH
NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ VÀ VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH
TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
Môn: Tiền Tệ Ngân Hàng
GVHD : Giảng viên Nguyễn Thị Hai Hằng
TP HCM, Tháng 8/2014
Nhóm thực hiện: Nhóm 9.2(Học kỳ hè)
Mai Thị Lê Dung K124050842
Lê Thị Hoài Phương K124050900
Nguyễn Thị Như Ngọc K124050892
Phạm Huyền Trang K124050930
Trần Thị Thùy Dương K124052260
Nghiệp vụ thị trường mở và điều hành CSTT tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ thị trường mở và điều hành CSTT tại Việt Nam - Người đăng: Ph Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiệp vụ thị trường mở và điều hành CSTT tại Việt Nam 9 10 97