Ktl-icon-tai-lieu

Người lãnh đạo

Được đăng lên bởi Mạnh Vy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 4 lần
I.
KHÁI NIỆM
Một số tác giả khi viết về môn Quản Trị và Lãnh Đạo đã nhầm l ẫn định ngh ĩa
lãnh đạo là quản trị hay ngược lại quản trị là lãnh đạo. Thực ra, lãnh đạo và quản trị
là hai vai trò khác biệt của người đứng đầu một tổ ch ức, m ột khâu việc hay m ột
nhóm người. Lãnh đạo là một phần trong vai trò quản trị nh ưng không ph ải là t ất
cả! Một quản trị viên thường được coi là một người lãnh đạo, nhưng một ng ười lãnh
đạo chưa chắc là một quản trị viên.
Lãnh đạo là khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng trên người khác để
hoàn thành những mục tiêu mong muốn. Nói cách khác, lãnh đạo thiên v ề khía
cạnh nhân bản và nhắm đến “người” để nối kết họ thành một đội ngũ và động viên
họ tiến tới mục tiêu mong muốn. Có hai loại lãnh đạo là lãnh đạo chính thức và lãnh
đạo không chính thức. Lãnh đạo chính thức là người lãnh đạo có th ực quyền. Ng ười
lãnh đạo có thực quyền là người lãnh đạo đồng thời đóng vai trò quản tr ị viên trong
một tổ chức, được trao ban quyền hạn và chức năng hành xử trên ng ười khác để thi
hành một công tác theo hoạch định. Người lãnh đạo không chính th ức hay còn g ọi
là lãnh đạo tự nhiên, là người lãnh đạo do thiên phú với phong cách lôi cu ốn ng ười
khác. Tuy họ không có quyền hạn chính thức để sai khiến, nh ưng l ời nói c ủa h ọ có
giá trị, được người khác lắng nghe và thực hiện. Những người lãnh đạo t ự nhiên này
thường được người khác ngưỡng mộ như một chứng nhân gương mẫu về cách t ổ
chức và thực hiện đối với đời sống cá nhân cũng như xã hội.
Quản trị là một chức vụ được chính thức trao ban do cấp trên và được th ừa
nhận ở cấp dưới. Một quản trị viên, theo hai giáo sư John French và Bertram Raven
trong tác phẩm “The Bases of Social Power” (1960), định ngh ĩa là ng ười có quy ền
sai khiến người dưới và hành xử công việc theo hoạch định c ủa tổ ch ức. Quản tr ị,
nhắm tới “việc” hơn là “người”. Quản trị viên là ng ười ph ối trí và giao công tác cho
người thừa hành. Họ đồng thời là những cảnh sát viên theo dõi diễn tiến công tác
và định giá phẩm lượng công tác để thưởng phạt theo nguyên tắc c ủa tổ ch ức. Do
đó, nói đến quản trị là nói đến quyền hạn. French và Raven phân bi ệt n ăm th ứ
quyền hạn như sau:
• Quyền hạn do cưỡng bức hay ép buộc (coercive power): Lo ại quy ền h ạn
này đặt căn bản trên sự sợ hãi của cấp dưới. Nhân viên nh ận th ức r ằng
nếu không đạt chỉ tiêu hoặc làm theo ý cấp trên, h ọ có th ể b ị khiển trách,
trừng phạt hay loại trừ.
• Quyền hạn do sự khen thưởng (reward power): Quyền hạn này trái ng ược
với loại quyền hạn ...
I. KHÁI NI M
M t s tác gi khi vi t v môn Qu n Tr Lãnh o ã nh m l n nh ngh a ế Đạ đ đị ĩ
lãnh o là qu n tr hay ng c l i qu n tr là lãnh o. Th c ra, lãnh o và qu n trđạ ượ đạ đạ
hai vai trò khác bi t c a ng i ng u m t t ch c, m t khâu vi c hay m t ườ đứ đầ
nhóm ng i. Lãnh o m t ph n trong vai trò qu n tr nh ng không ph i t tườ đạ ư
c ! M t qu n tr viên th ng c coi m t ng i lãnh o, nh ng m t ng i lãnh ườ đượ ườ đạ ư ườ
o ch a ch c là m t qu n tr viên.đạ ư
Lãnh o kh n ng thuy t ph c gây nh h ng trên ng i khác đạ ă ế ưở ườ để
hoàn thành nh ng m c tiêu mong mu n. Nói cách khác, lãnh o thiên v khía đạ
c nh nhân b n nh m n “ng i” n i k t h thành m t i ng ng viên đế ườ đ ế độ ũ độ
h ti n t i m c tiêu mong mu n. Có hai lo i lãnh o là lãnh o chính th c và lãnh ế đạ đạ
o không chính th c. Lãnh o chính th c ng i lãnh o có th c quy n. Ng iđạ đạ ườ đạ ườ
lãnh o có th c quy n là ng i lãnh o ng th i óng vai trò qu n tr viên trongđạ ườ đạ đồ ờ đ
m t t ch c, c trao ban quy n h n và ch c n ng hành x trên ng i khác thi đượ ă ư để
hành m t công tác theo ho ch nh. Ng i lãnh o không chính th c hay còn g i đị ườ đạ
lãnh o t nhiên, ng i lãnh o do thiên phú v i phong cách lôi cu n ng iđạ ườ đạ ư
khác. Tuy h không quy n h n chính th c sai khi n, nh ng l i nói c a h để ế ư
giá tr , c ng i khác l ng nghe và th c hi n. Nh ng ng i lãnh o t nhiên này đượ ườ ườ đạ
th ng c ng i khác ng ng m nh m t ch ng nhân g ng m u v cách tườ đượ ườ ưỡ ư ươ
ch c và th c hi n i v i i s ng cá nhân c ng nh xã h i. đố ớ đờ ũ ư
Qu n tr m t ch c v c chính th c trao ban do c p trên c th a đượ đượ
nh n c p d i. M t qu n tr viên, theo hai giáo s John French Bertram Raven ướ ư
trong tác ph m “The Bases of Social Power” (1960), nh ngh a ng i quy n đị ĩ ư
sai khi n ng i d i hành x công vi c theo ho ch nh c a t ch c. Qu n tr ,ế ườ ướ đị
nh m t i “vi c” h n “ng i”. Qu n tr viên ng i ph i trí giao công tác cho ơ ườ ườ
ng i th a hành. H ng th i nh ng c nh sát viên theo dõi di n ti n công tácườ đồ ế
nh giá ph m l ng công tác th ng ph t theo nguyên t c c a t ch c. Dođị ượ đ ưở
ó, nói n qu n tr nói n quy n h n. French Raven phân bi t n m thđ đế đế ă
quy n h n nh sau: ư
Quy n h n do c ng b c hay ép bu c (coercive power): Lo i quy n h n ư
này t c n b n trên s s hãi c a c p d i. Nhân viên nh n th c r ngđặ ă ướ
n u không t ch tiêu ho c làm theo ý c p trên, h có th b khi n trách,ế đạ
tr ng ph t hay lo i tr .
Quy n h n do s khen th ng (reward power): Quy n h n này trái ng c ưở ượ
v i lo i quy n h n trên. Nhân viên t ch tiêu hay thi hành công tác đạ để
mong ch m t l i khen th ng hay ph n th ng v ti n b c nh lên l ng ưở ưở ư ươ
ho c hoa h ng (bonus, commission).
Quy n h n chính th c (legitimate power): Quy n h n này xu t phát t
ch c v chính th c c a qu n tr viên trong c u trúc c a t ch c. Ch ng
h n T ng Giám c s h u nhi u quy n hành h n Phó T ng Giám c. Đ ơ Đố
Giám c ban ngành nhi u quy n h n h n qu n tr viên các khâu vi cĐố ơ
trong ban ngành, vv
Quy n h n chuyên môn (expert power): Nh ng nhân viên v i quy n h n
chuyên môn nh ng ng i v i k n ng chuyên bi t. H là nh ng ng i ườ ă ườ
kh n ng ki n th c chuyên môn c t ch c ban quy n quy t ă ế đượ ế
nh trong lãnh v c chuyên môn c a h ho c do chính h c ng i khácđị đượ ư
tâm ph c và ng ng m . ư
Người lãnh đạo - Trang 2
Người lãnh đạo - Người đăng: Mạnh Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Người lãnh đạo 9 10 479