Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi Hoàng Thọ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: .............................................

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

..............................................................

Điểm:

KỲ THI CHÍNH

MSSV: ..................................................

Số câu đúng:

MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
LỚP 04QK
Thời gian làm bài: 90 phút

Lớp: ......................................................

(Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi)

Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm):
Hướng dẫn chọn câu trả lời
Chọn câu a

Bỏ câu a

Chọn lại câu a

(a)

(a)

(a)

Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau:
(a) (b) (c) (d) (e)
Câu 1

Câu 6

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Câu 2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Câu 7

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Câu 3

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Câu 8

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Câu 4

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Câu 9

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Câu 5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Câu 10

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT:
Câu 1. Chọn câu đúng:
(a) Tương quan là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên
(b) Tương quan là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên
(c) Tương quan là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên
(d) Tương quan là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên
(e) Tất cả các câu trên đều sai
Câu 2. Trong việc ước lượng một tham số thống kê:
(a) Khoảng tin cậy là 1 - α
(b) Xác suất sai lầm là 1 - α
(c) Độ chính xác là 1 - α
(d) Độ tin cậy là 1 - α
(e) Tất cả các câu trên đều sai
Câu 3. Xác định sự thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị người ta dùng:
(a) Hiệp tương quan
(b) Hệ số góc
(c) Hệ số tương quan
(d) Phương trình hồi qui
(e) Tất cả các câu trên đều sai
Câu 4. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta cần các thông tin gì?
(a) 1- α, Sx
(b) 1-α, ε, W
(c) 1- α, W, Sx
(d) σ, Sx, ε
(e) Tất cả các câu trên đều sai
Câu 5. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì?
(a) Xác định giá trị ước lượng
(b) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z
(c) Tất cả các câu trên đều đúng
(d) Thành lập giả thuyết H0
(e) Tất cả các câu trên đều sai
Câu 6. Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là quyết định đúng khi:
(a) Chấp nhận H0 khi H1 sai
(b) Chấp nhận H1 khi H0 đúng
(c) Bác bỏ H0 khi H0 đúng
(d) Bác bỏ H0 khi H0 sai
(e) Tất cả các câu trên đều sai

Kỳ thi chính lớp 04QK

1/6

&

Câu 7.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Câu 8.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Câu 9.
(a)
(b)
(c)
(d)
(...
K thi chính lp 04QK 1/6 &
H và tên: .............................................
..............................................................
MSSV:..................................................
Lp: ......................................................
ĐẠI HC DÂN LP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUN TR KINH DOANH
K THI CHÍNH
MÔN: NGUYÊN LÝ THNG KÊ
LP 04QK
Thi gian làm bài: 90 phút
(Sinh viên được s dng tài liu và làm bài trên đề thi)
S câu đúng:
Đim:
Phn 1: TRC NGHIM (20 đim):
Hướng dn chn câu tr li
Chn câu a
B câu a
Chn li câu a
Sinh viên chn câu tr li đúng nht vào bng sau:
Câu 1
(a) (b) (c) (d) (e)
Câu 6
(a) (b) (c) (d) (e)
Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e)
Câu 3
(a) (b) (c) (d) (e)
Câu 8
(a) (b) (c) (d) (e)
Câu 4
(a) (b) (c) (d) (e)
Câu 9
(a) (b) (c) (d) (e)
Câu 5
(a) (b) (c) (d) (e)
Câu 10
(a) (b) (c) (d) (e)
CHN CÂU TR LI NÀO BN CHO LÀ PHÙ HP NHT:
Câu 1. Chn câu đúng:
(a) Tương quan là mt giá tr th hin mi quan h gia hai biến ngu nhiên
(b) Tương quan là mt giá tr th hin mi quan h gia ít nht hai biến ngu nhiên
(c) Tương quan là mt phương trình th hin mi quan h gia hai biến ngu nhiên
(d) Tương quan là mt phương trình th
hin mi quan h gia ít nht hai biến ngu nhiên
(e) Tt c các câu trên đều sai
Câu 2. Trong vic ước lượng mt tham s thng kê:
(a) Khong tin cy là 1 - α
(b) Xác sut sai lm là 1 - α
(c) Độ chính xác là 1 - α
(d) Độ tin cy là 1 - α
(e) Tt c các câu trên đều sai
Câu 3. Xác định s thay đổi ca biến ph thuc khi biến độ
c lp thay đổi mt đơn v người ta dùng:
(a) Hip tương quan
(b) H s góc
(c) H s tương quan
(d) Phương trình hi qui
(e) Tt c các câu trên đều sai
Câu 4. Để ước lượng c mu chúng ta cn các thông tin gì?
(a) 1- α, S
x
(b) 1-α, ε, W
(c) 1- α, W, S
x
(d) σ, S
x
, ε
(e) Tt c các câu trên đều sai
Câu 5. Để kim định gi liu có tuân theo phân phi chun không, người ta cn làm gì?
(a) Xác định giá tr ước lượng
(b) Tra bng phân phi chun tính giá tr Z
(c) Tt c các câu trên đều đúng
(d) Thành lp gi thuyết H
0
(e) Tt c các câu trên đều sai
Câu 6. Trong kim định gi thuyết thng kê. Mt quyết định được gi là quyết định đúng khi:
(a) Chp nhn H
0
khi H
1
sai
(b) Chp nhn H
1
khi H
0
đúng
(c) Bác b H
0
khi H
0
đúng
(d) Bác b H
0
khi H
0
sai
(e) Tt c các câu trên đều sai
(a) (a)
(
a
)
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Người đăng: Hoàng Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 9 10 418