Ktl-icon-tai-lieu

nhân sự hành chính

Được đăng lên bởi Siler Mạnh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2051 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lời mở đầu
Nhân sự trong một tổ chức nói chung và trong tổ ch ức hành chính
Nhà nước nói riêng là toàn bộ lực lượng lao đ ộng đang làm vi ệc cho t ổ
chức và được bố trí công việc theo một phương thức nào đó đ ể th ực hi ện
một công việc nhất định. Trong cơ quan hành chính Nhà n ước, nhân s ự
bao gồm cán bộ, công chức và lao động hợp đồng. Xét về s ố lượng, c ơ
quan hành chính Nhà nước có đội ngũ nhân s ự đông đ ảo nh ất, h ọ là
những "nhân viên của nhà nước" được nhà n ước phân công b ố trí công
việc và nhân danh quyền lực nhà nước thực thi công vi ệc (công v ụ) theo
những trình tự, thủ tục được pháp luật quy định nh ằm b ảo đ ảm tính hi ệu
lực và hiệu quả quản lí hành chính Nhà n ước.
Đảm bảo hiệu lực và hiệu quả có thể được coi như là một " thước đo
giá trị” đối với việc thực thi công việc của đội ngũ nhân s ự trong c ơ quan
hành chính Nhà nước. Chính xuất phát từ vấn đ ề này đã đ ạt ra yêu c ầu
đối với cơ quan hành chính Nhà nước là phải luôn luôn đánh giá con ng ười
nhân sự nói chung và hoạt động thực thi công việc nói rêng, c ốt là b ảo
đảm tính hiệu lực và đạt hiệu quả quản lý hành chính Nhà n ước.
Đánh giá NSHCNN là một hoạt động cần phải tiến hành th ường
xuyên và liên tục. Vì vậy, nghiên cứu nh ững nội dung và ph ương pháp
đánh giá NSHCNN là rất cần thiết nhằm phát hi ện nh ững h ạn ch ế, thi ếu
sót và tìm ra những giải pháp mang tính đột phá góp ph ần vào công cu ộc
cải cách tổng thể hành chính Nhà nước.
Từ những lý do trên, nhóm đã chọn vấn đề nghiên c ứu v ới tên đ ề tài
là Công tác đánh giá nhân sự hành chính nhà nước .th ực trạng và
kiến nghị giải pháp phục vụ cho việc nghiên cứu môn học Quản lý
NSHCNN.
Với nội dung đánh giá NSHCNN cần phải làm rõ hai v ấn đ ề c ơ b ản
sau đây:
- Đánh giá con người nhân sự nói chung bao g ồm ph ẩm ch ất,
kiến thức, kỹ năng, thái độ,… ( đánh giá cái Tâm và cái Tài);

- Đánh giá thực thi công việc của đội ngũ nhân s ự (đánh giá hi ệu
lực và hiệu quả).
Đánh giá nhân sự hành chính Nhà nước được gi ới hạn trong ph ạm
vi:
- Không gian: cơ quan hành chính nhà nước;
- Thời gian: từ năm 2010 đến nay (lấy căn c ứ t ừ khi Lu ật Cán b ộ,
công chức 2008 bắt đầu có hiệu lực)
- Đối tượng: người làm việc trong cơ quan hành chính nhà n ước
được bầu, tuyển dụng, bổ nhiệm và giao giữ một công vi ệc nh ất đ ịnh theo
quy định của pháp luật. Trong bài này t ập trung nghiên c ứu đ ối t ượng
là Cán bộ và Công chức – những người thường xuyên góp mặt trong cơ
quan hành chính nhà nước.

1.

Phương pháp so sánh với mục tiêu đã xác định...
L i m đ u
Nhân s trong m t t ch c nói chung trong t ch c hành chính
Nhà n c nói riêng toàn b l c l ng lao đ ng đang làm vi c cho tướ ộ ự ượ
ch cđ c b t công vi c theo m t ph ng th c nào đó đ th c hi n ượ ươ
m t công vi c nh t đ nh. Trong c quan hành chính Nhà n c, nhân s ơ ướ
bao g m cán b , công ch c lao đ ng h p đ ng. Xét v s l ng, c ượ ơ
quan hành chính Nhà n c đ i ngũ nhân s đông đ o nh t, h ướ
nh ng "nhân viên c a nhà n c" đ c nhà n c phân công b trí công ướ ượ ướ
vi c nhân danh quy n l c nhà n c th c thi công vi c (công v ) theo ướ
nh ng trình t , th t c đ c pháp lu t quy đ nh nh m b o đ m tính hi u ủ ụ ượ
l c và hi u qu qu n lí hành chính Nhà n c. ướ
Đ m b o hi u l c và hi u qu có th đ c coi nh là m t " th c đo ượ ư ư
giá tr ” đ i v i vi c th c thi ng vi c c a đ i ngũ nhân s trong c quan ơ
hành chính Nhà n c. Chính xu t phát t v n đ này đã đ t ra yêu c uướ
đ i v i c quan hành chính Nhà n c là ph i luôn luôn đánh giá con ng i ơ ướ ườ
nhân s nói chung ho t đ ng th c thi công vi c nói rêng, c t b o
đ m tính hi u l c và đ t hi u qu qu n lý hành chính Nhà n c. ướ
Đánh giá NSHCNN m t ho t đ ng c n ph i ti n hành th ng ế ườ
xuyên liên t c. v y, nghiên c u nh ng n i dung ph ng pháp ươ
đánh giá NSHCNN r t c n thi t nh m phát hi n nh ng h n ch , thi u ế ế ế
sót tìm ra nh ng gi i pháp mang tính đ t phá góp ph n vào công cu c
c i cách t ng th hành chính Nhà n c. ướ
T nh ng do trên, nhóm đã ch n v n đ nghiên c u v i tên đ tài
Công tác đánh giá nhân s hành chính nhà n c .th c tr ng ướ
ki n ngh gi i phápế ph c v cho vi c nghiên c u môn h c Qu n
NSHCNN.
V i n i dung đánh giá NSHCNN c n ph i làm hai v n đ c b n ơ
sau đây:
- Đánh giá con ng i nhân s nói chung bao g m ph m ch t,ườ
ki n th c, k năng, thái đ ,… ( đánh giá cái Tâm và cái Tài);ế
nhân sự hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhân sự hành chính - Người đăng: Siler Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
nhân sự hành chính 9 10 762