Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề chung của tâm lý người lao động

Được đăng lên bởi maithienkim2694
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/14/2015

TÂM LÝ QUẢN LÝ
ThS. Hoàng Minh Phú
Email: hgminhphu@gmail.com
ĐT: 0935.980.285

Nội Dung Chính
•
•
•
•
•

Bài 1: Những vấn đề chung về tâm lý quản lý
Bài 2: Tâm lý người quản lý
Bài 3: Tâm lý người lao động
Bài 4: Tập thể và các đặc điểm tlý của tập thể
Bài 5: Những vấn đề tâm lý trong công tác
quản lý
• Bài 6: Những vấn đề tâm lý trong công tác
quản lý nhân sự

1

9/14/2015

BÀI 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

1.1. Khái niệm về tâm lý học
• Từ “tâm lý” được sử dụng khá phổ biến
trong đời sống hằng ngày.
• Trong tiếng La Tính, từ “Tâm lý học” được
bắt nguồn từ:
Psyche

Logos

Psychelogos
Psychology

2

9/14/2015

1.1. Khái niệm về tâm lý học (tt)

1.1. Khái niệm về tâm lý học (tt)
• Tâm lý học là một ngành khoa học nghiên
cứu về các hiện tượng tâm lý con người.
Hiện tượng
tâm lý
Các quá
trình tâm lý

Các trạng
thái tâm lý

Các thuộc
tính tâm lý

3

9/14/2015

4

9/14/2015

1.2. Đối tượng, nhiệm vụ và phương
pháp nghiên cứu tâm lý quản lý
1.2.1. Đối tượng và nhiệm vụ
a. Đối tượng

Đối
tượng

Người
lao động

Người
quản lý

1.2.1. Đối tượng và nhiệm vụ (tt)
b. Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu những cơ sở tâm lý để nâng cao
hiệu quả công tác quản lý, nâng cao năng
suất lao động.
- Cung cấp các tri thức tâm lý học cho các nhà
quản lý để họ làm tốt công tác quản lý.
- Nghiên cứu và giải quyết những vấn đề tâm
lý nảy sinh trong tập thể.
- Bồi dưỡng và nâng cao trình độ nhà quản lý

5

9/14/2015

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp hệ thống hoá các thông tin
• Phương pháp trắc nghiệm tâm lý
• Phương pháp thực nghiệm tâm lý học
• Phương pháp chẩn đoán tâm lý

1.3. Vai trò của tâm lý quản lý
1.3.1. Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự
Tuyển
dụng

Khuyến
khích

Đánh
giá

Đào tạo

Quản
lý nhân
sự

Phân
công

6

9/14/2015

1.3. Vai trò của tâm lý quản lý (tt)
1.3.2. Góp phần hoàn thiện các quy trình
sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động

1.3. Vai trò của tâm lý quản lý (tt)
1.3.2. Góp phần hoàn thiện các quy trình
sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động (tt)

7

9/14/2015

1.3. Vai trò của tâm lý quản lý (tt)
1.3.3. Hỗ trợ giải quyết những vấn đề tâm lý
trong tập thể
- Hiểu tâm lý cá nhân và tập thể nhằm khuyến khích
mọi người làm việc tích cực, tự giác và có hiệu quả.
- Tạo được những quan hệ lành mạnh, tạo bầu
không khí tâm lý tốt đẹp trong tập thể.
- Ngăn chặn và xử lý kịp thời các mâu thuẫn và xung
đột trong tập thể.
- Kịp thời động viên, khuyến khích mọi người tích cực
lao động và các hoạt động khác.

1.3. Vai trò của tâm lý quản lý (tt)
1.3.4....
9/14/2015
1
TÂM LÝ QUẢN LÝ
ThS. Hoàng Minh Phú
Email: hgminhphu@gmail.com
ĐT: 0935.980.285
Nội Dung Chính
Bài 1: Những vấn đề chung về tâm lý quản lý
Bài 2: Tâm lý người quản lý
Bài 3: Tâm lý người lao động
Bài 4: Tập thể và các đặc điểm tlý của tập thể
Bài 5: Những vấn đề tâm lý trong công tác
quản lý
Bài 6: Những vấn đề tâm lý trong công tác
quản lý nhân sự
Những vấn đề chung của tâm lý người lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề chung của tâm lý người lao động - Người đăng: maithienkim2694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Những vấn đề chung của tâm lý người lao động 9 10 82