Ktl-icon-tai-lieu

Nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài

Được đăng lên bởi ngoquycuong93
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 0 lần













BÀI 5: NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ QUẢN LÝ NỢ
NƯỚC
NGOÀI
Khái niệm nợ và các
hình thức
vay nợ
Phân loại nợ nước ngoài
Các chỉ tiêu đánh giá nợ
Đánh giá mức độ nợ theo nhóm chỉ tiêu
Lý thuyết về mối quan hệ giữa nợ và các biến số kinh tế vĩ
mô
Tác động ngược của nợ đối với các biến số kinh tế vĩ mô
Quản lý nợ nước ngoài
Kinh nghiệm quản lý nợ nước ngoài của một số nước
Tình hình nợ và quản lý nợ tại Việt nam
Mô hình ngưỡng và nợ công
Bài tập

1. Khái niệm nợ






Theo quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài, (Ban hành
kèm nghị định số 90/1998/NĐ/CP ngày 07/11/1998 của
Chính phủ VN) thì không gọi là nợ mà gọi là vay nước
ngoài:
“vay nước ngoài là khoản vay ngắn, trung và dài hạn (có
hoặc không có lãi) do nhà nước Việt Nam, Chính phủ Việt
Nam hoặc doanh nghiệp là pháp nhân Việt Nam (kể cả
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) vay của tổ chức tài
chính quốc tế, của chính phủ, của ngân hàng nước ngoài
hoặc của tổ chức và cá nhân nước ngoài khác (sau đây gọi là
bên cho vay nước ngoài)”
Như vậy, theo cách hiểu này nợ nước ngoài là tất cả các
khoản vay mượn của tất cả các pháp nhân Việt Nam đối với
nước ngoài và không bao gồm nợ của các thể nhân (nợ của
cá nhân và hộ gia đình).

Khái niệm nợ




Theo 8 tổ chức quốc tế nghiên cứu thống kê nợ nước
ngoài, gồm Ngân hàng thanh toán quốc tế, Ban thư ký
Khối Thịnh vượng chung, Tổ chức Thống kê Châu Âu,
Quỹ tiền tệ quốc tế, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh
tế, Ban thư ký Câu lạc bộ Paris, Hội nghị về Thương mại
và Phát triển của Liên Hiệp Quốc, nợ nước ngoài được
thống nhất định nghĩa:
“Tổng nợ tại bất kỳ thời điểm nào, là tổng dư nợ của các
nghĩa vụ nợ ở hiện tại, không bao gồm các nghĩa vụ nợ
dự phòng, đòi hỏi người đi vay phải thanh toán nợ gốc
có hay không có lãi trong tương lai và khoản nợ này là
nợ của người cư trú với người không cư trú trong quốc
gia”

Khái niệm nợ


Như vậy, theo định nghĩa được quốc tế thừa nhận
rộng rãi này, nợ nước ngoài của một nước là tất cả
các khoản nợ của nước đó với nước ngoài, bất kể
người đi vay là Chính phủ, các Tổ chức của Chính
phủ hay các doanh nghiệp tư nhân; các chủ nợ có
thể là các Tổ chức quốc tế, Chính phủ, các Tổ chức
thuộc Chính phủ hoặc các doanh nghiệp tư nhân
nước ngoài.

Tín dụng nhà nước-Nợ của Chính phủ?













Tín dụng NN là phương thức huy động vốn để bù phần
thiếu hụt ngân sách- Huy động vốn trong trường hợp này
chính là vay nợ cho chi tiêu của chính phủ, cho đầu tư phát
triển, và nhà nước phải trả lãi suất lẫn nợ gốc.
Tín dụn...
BÀI 5: NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ QUẢN LÝ NỢ
BÀI 5: NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ QUẢN LÝ NỢ
NƯỚC NGOÀI
NƯỚC NGOÀI
Khái niệm nợ và các hình thức vay nợ
Khái niệm nợ và các hình thức vay nợ
Phân loại nợ nước ngoài
Phân loại nợ nước ngoài
Các chỉ tiêu đánh giá nợ
Các chỉ tiêu đánh giá nợ
Đánh giá mức độ nợ theo nhóm chỉ tiêu
Đánh giá mức độ nợ theo nhóm chỉ tiêu
Lý thuyết về mối quan hệ giữa nợ và các biến số kinh tế vĩ
Lý thuyết về mối quan hệ giữa nợ và các biến số kinh tế vĩ
Tác động ngược của nợ đối với các biến số kinh tế vĩ mô
Tác động ngược của nợ đối với các biến số kinh tế vĩ mô
Quản lý nợ nước ngoài
Quản lý nợ nước ngoài
Kinh nghiệm quản lý nợ nước ngoài của một số nước
Kinh nghiệm quản lý nợ nước ngoài của một số nước
Tình hình nợ và quản lý nợ tại Việt nam
Tình hình nợ và quản lý nợ tại Việt nam
Mô hình ngưỡng và nợ công
Mô hình ngưỡng và nợ công
Bài tập
Bài tập
Nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài - Người đăng: ngoquycuong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài 9 10 857