Ktl-icon-tai-lieu

ÔN LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi svbk_mta
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3994 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ÔN LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
1. Một số rủi ro không thể kiểm soát được là:
1) Rủi ro lãi suất
2) Rủi ro kinh doanh
3) Rủi ro sức mua
4) Rui ro tài chính
a. Chỉ 1&2
b. Chỉ 2&3
c. Chỉ 1&3
2. Độ tín nhiệm của công ty X là AAA, công ty Y là BBB
a. Mức bù rủi ro công ty A> của công ty Y
b. Mức bù rủi ro của công ty X< của công ty Y
c. Không xác định
3. Hệ số beta ( β) trong mô hình CAPM có thể có giá trị như nhau:
a. β < 0
b. β = 0
c. β > 0
d. Chỉ có b&c
e. Tất cả
4. Khi phân tích cổ phiếu một công ty, nhà phân tích kỷ thuật ít đề cập đến:
a. Khối lượng giao dịch của công ty
b. Mô hình lập biểu đồ
c. Tiền lời bán không (Học thuyết bán không)
d. Tỷ lệ vốn/Nợ
5. Một số phân tích kỷ thuật thấy một chứng khoán được ồ ạt mua vào khi:
a. Giá thị trường bắt đầu lên
b. Giá thị trường bắt đầu xuống
c. Kết thúc thị trường giá lên
d. Kết thúc thị trường giá xuống
6. Mô hình đầu và 2 vai đảo ngược là dấu hiệu:
a. Giá tăng
b. Giá giảm
c. Giá không tăng , không giảm
7. Hình thái dang trung bình của lý thuyết thị trường hiệu quả cho ta biết giá cả của cổ
phiếu:
a. Phản ánh tất cả các thông tin về giá chứng khoán trong quá khứ.
b. Phản ánh tin tức có thể biết trên thị trường đã được công bố ra công chúng
c.Phản ánh thông tin chung và riêng
8. Những tuyên bố nào là đúng trong trường hợp lý thuyết thị trường hiệu quả tồn tại:
a. Những sự kiện trong tương lai dự đoán là hoàn toàn chính xác
b. Giá cả chứng khoán phản ánh hoàn toàn những thông tin có thể nhận dược
c. Giá cả chứng khoán thay đổi với những lý do không rõ ràng
d. Giá cả chứng khoán không dao đông
9. Nếu 2 cổ phiếu có hệ số tương quan về mức sinh lời lớn hơn không thì không thể đưa
vào với nhau trong DMĐT đê giảm rủi ro của danh mục đầu tư
a. Đúng
b.Sai
c. Không xác định

1

10. Mô hình tăng trưởng bất biến cổ tức có thể ứng dụng được nếu mức tăng trưởng cổ
tức = 0
a. Đúng
b. Sai
c. Tuỳ thuộc tình huống
11. Chỉ tiêu đo độ rủi ro của nhà đầu tư chứng khoán là :
a. Hệ số β
b.Hệ số tương quan (p)[ lý bthuyết : p= correl= ( Ra , Rb )/( σa .σb )]
c. Phương sai ( σ 2 )
d. a&b
e. a&c
12.Giá trị độ lồi của trái phiếu 200
a. Chỉ > 0
b. Chỉ < 0
c. Tuỳ thuộc từng trường hợp
13. Ngân hàng bạn dự kiến công bố lãi tiết kiệm trả sau là 11%/năm. Nếu áp dụng hình
thức trả lãi trước thí 11%/năm tương đương với lãi là bao nhiêu?
a. 10,11%
b. 10%
c. 9,5%
d. Các phương án trên đều sai
14. Đường biểu thị giá cắt đường trung bình động bất kỳ MA15(15 ngày) và trung bình
động nhiều kỳ MA50(50 ngày) từ trên xuống, khuyên nhà đầu t...
ÔN LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
1. Một số rủi ro không thể kiểm soát được là:
1) Rủi ro lãi suất
2) Rủi ro kinh doanh
3) Rủi ro sức mua
4) Rui ro tài chính
a. Chỉ 1&2
b. Chỉ 2&3
c. Chỉ 1&3
2. Độ tín nhiệm của công ty X là AAA, công ty Y là BBB
a. Mức bù rủi ro công ty A> của công ty Y
b. Mức bù rủi ro của công ty X< của công ty Y
c. Không xác định
3. Hệ số beta (
β
) trong mô hình CAPM có thể có giá trị như nhau:
a.
0
<
β
b.
0
=
β
c.
0
>
β
d. Chỉ có b&c
e. Tất cả
4. Khi phân tích cổ phiếu một công ty, nhà phân tích kỷ thuật ít đề cập đến:
a. Khối lượng giao dịch của công ty
b. Mô hình lập biểu đồ
c. Tiền lời bán không (Học thuyết bán không)
d. Tỷ lệ vốn/Nợ
5. Một số phân tích kỷ thuật thấy một chứng khoán được ồ ạt mua vào khi:
a. Giá thị trường bắt đầu lên
b. Giá thị trường bắt đầu xuống
c. Kết thúc thị trường giá lên
d. Kết thúc thị trường giá xuống
6. Mô hình đầu và 2 vai đảo ngược là dấu hiệu:
a. Giá tăng
b. Giá giảm
c. Giá không tăng , không giảm
7. Hình thái dang trung bình của lý thuyết thị trường hiệu quả cho ta biết giá cả của cổ
phiếu:
a. Phản ánh tất cả các thông tin về giá chứng khoán trong quá khứ.
b. Phản ánh tin tức có thể biết trên thị trường đã được công bố ra công chúng
c.Phản ánh thông tin chung và riêng
8. Những tuyên bố nào là đúng trong trường hợp lý thuyết thị trường hiệu quả tồn tại:
a. Những sự kiện trong tương lai dự đoán là hoàn toàn chính xác
b. Giá cả chứng khoán phản ánh hoàn toàn những thông tin có thể nhận dược
c. Giá cả chứng khoán thay đổi với những lý do không rõ ràng
d. Giá cả chứng khoán không dao đông
9. Nếu 2 cổ phiếu có hệ số tương quan về mức sinh lời lớn hơn không thì không thể đưa
vào với nhau trong DMĐT đê giảm rủi ro của danh mục đầu tư
a. Đúng
b.Sai
c. Không xác định
1
ÔN LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Người đăng: svbk_mta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ÔN LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 9 10 575