Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập nguyên lý thống kê

Được đăng lên bởi talata2203
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN TÂP
̣ LÝ THUYÊT
́ NGUYÊN LÝ THÔNG
́
KÊ
Thông
́ kê là gi?
̀
Thông
́ kê là con số đươc ghi chep
́ để phan
̉ anh
́ cać hiên
̣ tương tư nhiên, kĩ thuât,
̣ kinh
tê,́ xã hôi.
̣

1.

Ý nghiã – Nhiêm
̣ vụ cuả điêu
̀ tra thông
́ kê
a. Ý nghiã cuả điêu
̀ tra thông
́ kê:
Thu thâp̣ taì liêu
̣ về hiên
̣ tương kinh tế – xã hôị đap
́ ưng muc̣ đich,
́ yêu câu
̀ nghiên
cưu là công viêc̣ đâu
̀ tiên cuả quá trinh
̀ nghiên cưu thông
́ kê.
b. Nhiêm
̣ vụ cua
̉ điêu
̀ tra thông
́ kê:
Thu thâp̣ taì liêụ về cać đơn vị tông
̉ thể câǹ thiêt́ cho cać khâu tiêṕ theo cuả quá
trinh
̀ nghiên cưu, điêù tra thông
́ kê phaỉ đam
̉ baỏ chinh
́ xac,
́ kip̣ thơi, đâỳ đu.̉

2.

Tông
̉ thể thông
́ kê là gi?̀
Tông
̉ thể thông
́ kê là hiên
̣ tương số lơn gôm
̀ nhưng đơn vị (hoăc̣ phân
̀ tư) câu
́ thanh
̀
hiên
̣ tương cân
̀ đươc quan sat,
́ phân tich
́ măṭ lương cuả chung.
́

3.

4. Khaí niêm
̣ điêu
̀ tra mâu
̃
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Khaí niêm
̣ phương an
́ điêu
̀ tra thông
́ kê
Phương an
́ điêu
̀ tra thông
́ kê là môṭ văn ban
̉ đề câp
̣ đên
́ nhưng vân
́ đề cân
̀ đươc thưc
hiên
̣ trươc, trong và sau quá trinh
̀ tổ chưc điêu
̀ tra - thu thâp
̣ taì liêu
̣ về môṭ chủ đề
nao
̀ đó cuả hiên
̣ tương nghiên cưu.
6. Đôí tương điêu
̀ tra thông
́ kê?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Tông
̉ thể bôc̣ lộ và tông
̉ thể tiêm
̀ ân
̉
a. Tông
̉ thể bôc̣ lộ: là cać đơn vị tông
̉ thể đươc biêu
̉ hiên
̣ rõ rang,
̀ dễ xać đinh.
̣
b. Tông
̉ thể tiêm
̀ ân
̉ : là không thể nhân
̣ biêt́ cać đơn vị cuả chung
́ môṭ cach
́ trưc tiêp,
́
ranh giơi cuả tông
̉ thể không rõ rang.
̀

7.

Tông
̉ thể đông
̀ nhât́ và tông
̉ thể không đông
̀ nhât́
a. Tông
̉ thể đông
̀ nhât́ : bao gôm
̀ cać...
ÔN TÂP LY THUYÊT NGUYÊN LY THÔNG KÊ
1. Thông kê la gi?
Thông kê la con sô đ c ghi chep đê phan anh cac hiên t ng t nhiên, ki thuât, kinh  
tê, xa hôi.
2. Y nghia – Nhiêm vu cua điêu tra thông kê
a. Y nghia cua điêu tra thông kê:
Thu thâp tai liêu vê hiên t ng kinh tê – xa hôi đap ng muc đich, yêu câu nghiên 
c u la công viêc đâu tiên cua qua trinh nghiên c u thông kê.
b. Nhiêm vu cua điêu tra thông kê:
Thu thâp tai liêu cac đ n vi tông thê cân thiêt cho cac khâu tiêp theo cua qua
trinh nghiên c u, điêu tra thông kê phai đam bao chinh xac, kip th i, đây đu.
3. Tông thê thông kê la gi?
Tông thê thông la hiên t ng sô l n gôm nh ng đ n vi (hoăc phân t ) câu thanh 
hiên t ng cân đ c quan sat, phân tich măt l ng cua chung.   
4. Khai niêm điêu tra mâu
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Khai niêm ph ng an điêu tra thông kê 
Ph ng an điêu tra thông la môt văn ban đê câp đên nh ng vân đê cân đ c th c 
hiên tr c, trong va sau qua trinh ch c điêu tra - thu thâp tai liêu môt chu đê 
nao đo cua hiên t ng nghiên c u. 
6. Đôi t ng điêu tra thông kê? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Tông thê bôc lô va tông thê tiêm ân
a. Tông thê bôc lô : la cac đ n vi tông thê đ c biêu hiên ro rang, dê xac đinh. 
b. Tông thê tiêm ân : la không thê nhân biêt cac đ n vi cua chung môt cach tr c tiêp,
ranh gi i cua tông thê không ro rang.
8. Tông thê đông nhât va tông thê không đông nhât
a. Tông thê đông nhât : bao gôm cac đ n vi giông nhau cac đăc điêm chu yêu co
liên quan t i muc đich nghiên c u.
b. Tông thê không đông nhât : bao gôm cac đ n vi co nhiêu đăc điêm chu yêu khac
nhau.
ôn tập nguyên lý thống kê - Trang 2
ôn tập nguyên lý thống kê - Người đăng: talata2203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ôn tập nguyên lý thống kê 9 10 430