Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi Thanh Ha Nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học
-

-

-

-

-

Kinh tế học là môn khao học xã hội, nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý
nguồn lực khan hiếm để sản xuất ra những hàng hóa và dịch vụ, nhằm thõa mãn cao
nhất nhu cầu cho mọi thành viên trong xã hội.
Đánh đổi là từ bỏ cái này để đạt được cái khác
Chi phí cơ hội là những khoản bị mất đi khi chọn một quyết định, do đó phải bỏ qua các
quyết định khác(là phần lợi ích bị mất đi do không đầu tư vào phương án tốt nhất
trong những phương án còn lại bị bỏ qua)
Phương pháp dùng trong kinh tế học: quan sát thực tế, xây dựng lý thuyết rồi tiếp tục
quan sát, điều chỉnh lý thuyết.
Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế
o Sản xuất ra cái gì? Số lượng như thế nào?
o Nguồn tài nguyên được phân chia để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu
như thế nào?
o Sản lượng mà nó sản xuất ra cho ai?
 Quy tắc: 3W1H
Các hệ thống tổ chức sản xuất
o Hệ thống kinh tế truyền thống: nội bộ gia đình giải quyết 3 vấn đề cơ bản của
kinh tế thông qua khả năng kinh tế truyền thống.
 tồn tại ở những vùng xa xôi, hẻo lánh của Châu Phi, Châu Á, Mỹ và Latin
 Vd: các gia đình canh tác trên mảnh ruộng của mình, các thợ săn hay thợ
môvj truyền nghề của mình trong nội bộ gia đình.
o Hệ thống kinh tế mệnh lệnh: giải quyết 3 vấn đề thông qua hệ thống các chỉ
tiêu kế hoạch pháp lệnh do Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ban hành.
 Nhược điểm: Kế hoạch không chính xác với nhu cầu -> cơ cấu sản phẩm sản
xuất không phù hợp với cơ cấu sản phẩm tiêu dùng -> tài nguyên không sử dụng
hợp lý, sản xuất kém hiệu quả.
o Hệ thống kinh tế thị trường tự do: 3 vấn đề cơ bản của kinh tế sẽ được giải
quyết thông qua cơ chế thị trường và thông qua vấn đề giá cả
 Nhược điểm: tạo ra phân hóa giai cấp, lạm phát, thất nghiệp, các tác động ngoại
vi(chủ thể kinh tế này ảnh hưởng đến chủ thể kinh tế khác không thông qua thị
trường) có nhiều hại hợn lợi, thiếu vốn đầu tư cho hàng hóa công cộng, tạo thế
độc quyền, gây ra hiện tượng thông tin không cân xứng.
o Hệ thống kinh tế hỗn hợp: chính phủ và thị trường cùng giải quyết 3 vấn đề
kinh tế. Phần lớn 3 vấn đề được giải quyết bằng cơ chế thị trường. Phần lớn ba
vấn đề kinh tế được giải quyết bằng thị trường, chính phủ can thiệp bằng công cụ
kinh tế => kinh tế hoạt động hiệu quả, thực hiện công bằng xã hội
Mô hình kinh tế(sgk):
o Những yếu tố đầu vào=yếu tố sản xuất
o Hộ gia đình sở hữu yếu tố sản xuất và tiêu dùng các dịch vị sản xuất ra

Trên thị trường hành hóa và dịch vụ(thị trường sản phẩm) hộ gia đình người
mua...
Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học
- Kinh tế học là môn khao học xã hội, nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý
nguồn lực khan hiếm để sản xuất ra những hàng hóa và dịch vụ, nhằm thõa mãn cao
nhất nhu cầu cho mọi thành viên trong xã hội.
- Đánh đổi từ bỏ cái này để đạt được cái khác
- Chi phí cơ hội là những khoản bị mất đi khi chọn một quyết định, do đó phải bỏ qua các
quyết định khác(là phần lợi ích bị mất đi do không đầu tư vào phương án tốt nhất
trong những phương án còn lại bị bỏ qua)
- Phương pháp dùng trong kinh tế học: quan sát thực tế, xây dựng lý thuyết rồi tiếp tục
quan sát, điều chỉnh lý thuyết.
- Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế
o Sản xuất ra cái gì? Số lượng như thế nào?
o Nguồn tài nguyên được phân chia để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu
như thế nào?
o Sản lượng mà nó sản xuất ra cho ai?
Quy tắc: 3W1H
- Các hệ thống tổ chức sản xuất
o Hệ thống kinh tế truyền thống: nội bộ gia đình giải quyết 3 vấn đề cơ bản của
kinh tế thông qua khả năng kinh tế truyền thống.
tồn tại ở những vùng xa xôi, hẻo lánh của Châu Phi, Châu Á, Mỹ và Latin
Vd: các gia đình canh tác trên mảnh ruộng của mình, các thợ săn hay thợ
môvj truyền nghề của mình trong nội bộ gia đình.
o Hệ thống kinh tế mệnh lệnh: giải quyết 3 vấn đề thông qua hệ thống các chỉ
tiêu kế hoạch pháp lệnh do Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ban hành.
Nhược điểm: Kế hoạch không chính xác với nhu cầu -> cơ cấu sản phẩm sản
xuất không phù hợp với cơ cấu sản phẩm tiêu dùng -> tài nguyên không sử dụng
hợp lý, sản xuất kém hiệu quả.
o Hệ thống kinh tế thị trường tự do: 3 vấn đề cơ bản của kinh tế sẽ được giải
quyết thông qua cơ chế thị trường và thông qua vấn đề giá cả
Nhược điểm: tạo ra phân hóa giai cấp, lạm phát, thất nghiệp, các tác động ngoại
vi(chủ thể kinh tế này ảnh hưởng đến chủ thể kinh tế khác không thông qua thị
trường) có nhiều hại hợn lợi, thiếu vốn đầu tư cho hàng hóa công cộng, tạo thế
độc quyền, gây ra hiện tượng thông tin không cân xứng.
o Hệ thống kinh tế hỗn hợp: chính phủ và thị trường cùng giải quyết 3 vấn đề
kinh tế. Phần lớn 3 vấn đề được giải quyết bằng cơ chế thị trường. Phần lớn ba
vấn đề kinh tế được giải quyết bằng thị trường, chính phủ can thiệp bằng công cụ
kinh tế => kinh tế hoạt động hiệu quả, thực hiện công bằng xã hội
- Mô hình kinh tế(sgk):
o Những yếu tố đầu vào=yếu tố sản xuất
o Hộ gia đình sở hữu yếu tố sản xuất và tiêu dùng các dịch vị sản xuất ra
Ôn thi kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi kinh tế vi mô - Người đăng: Thanh Ha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ôn thi kinh tế vi mô 9 10 858