Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi gaconlonton0809
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản trị Tài chính

PHÂN TÍCH CÁC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Th.sĩ Trần Quang Trung
Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Ðại học Kinh Tế

Tại sao chúng ta cần
các báo cáo tài chính?
Đáp ứng yêu cầu của nhà nước
Đánh giá hoạt động và tình hình tài chính của
doanh nghiệp
Ra và đánh giá các quyết định phân bổ nguồn
lực

Th.Sỹ Trần Quang Trung

1

Quản trị Tài chính

Định nghĩa phân tích tài chính
Phân tích tài chính là một quá trình đánh giá các
thông tin tài chính để ra quyết định
Mục đích của phân tích tài chính là đạt đến một
kiến nghị hay quyết định dựa trên thông tin

Tại sao PTBCTC hữu ích cho bạn?
Bạn muốn biết doanh nghiệp của bạn hoạt động như
thế nào, và chỉ một con số, doanh thu chẳng hạn, thì
không đủ
Nó giúp bạn ra các quyết định để cải thiện hoạt động
của doanh nghiệp
Những người chung vốn hay chủ nợ cũng có thể cần
sử dụng các thông tin này

Th.Sỹ Trần Quang Trung

2

Quản trị Tài chính

Quá trình tạo ra giá trị
Lựa chọn và
phân bổ nguồn
lực hợp lý

Lựa chọn các
nguồn tài trợ
khôn ngoan

Tạo ra giá trị
kinh tế
cho cổ đông
Vận hành
hiệu quả
các nguồn lực

Bức tranh toàn cục của phân tích kinh tế tài chính
Môi trường cạnh tranh và kinh tế
Nguồn dữ liệu
Công cụ và khung phân tích
Hiệu quả
tài trợ

Hiệu quả
đầu tư

Kết quả chung và
tạo ra giá trị
Hiệu quả
vận hành

Th.Sỹ Trần Quang Trung

3

Quản trị Tài chính

Tổng quan hệ thống kinh doanh
Đầu tư mới
Khấu hao

Đầu tư

Giải tư
Cơ sở đầu tư

Giá

Số lượng

Vận hành
Chi phí (V & F)

Cổ tức

Lợi tức hoạt động

Tiền lãi

Lợi nhuận giữ lại

Tài trợ
Vốn cổ phần

Nợ dài hạn

Ngân quỹ tiềm năng

Tạo ra giá trị cho cổ đông từ ngân lưu
Cạnh tranh;
vòng đời sản
phẩm; môi
trường kinh tế

Nhà quản lý

Quyết định
đầu tư

Quyết định
vận hành

Vốn hoạt
động; thiết bị;
chương trình

Đánh đổi giữa
giá - số lượng chi phí; hiệu
quả về chi phí

Nhà đầu tư

Chênh
lệch giá

Cổ tức
Ngân lưu từ
hoạt động;
giá trị hiện
tại

Giá trị
cổ đông
Suất
chiết khấu

Quyết định
tài trợ

Nợ; vốn chủ
sở hữu; đòn
bẫy; mua lại
vốn cổ phần

Chi phí
vốn

Thị trường
vốn

Kỳ vọng

Th.Sỹ Trần Quang Trung

4

Quản trị Tài chính

Phân tích tài chính định lượng
Các báo cáo tài chính
Phân tích theo quy mô chung
Các tỉ số tài chính
Phân tích xu hướng / tăng trưởng
Phân tích theo quý
Mô hình DuPont

Các báo cáo tài chính
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Th.Sỹ Trần Quang Trung

5

Quản trị Tài chính

Bảng cân đối kế toán
Tài sản: những lợi ích kinh tế trong tương lai
Nợ: những hy sinh về kinh tế tr...
Quản trị Tài chính
Th.Sỹ Trần Quang Trung 1
PHÂN CH CÁC
PHÂN CH CÁC PHÂN CH CÁC
PHÂN CH CÁC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNHBÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Th.sĩ Trần Quang Trung
Th.sĩ Trần Quang TrungTh.sĩ Trần Quang Trung
Th.sĩ Trần Quang Trung
Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanhKhoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Ðại học Kinh Tế
Trường Ðại học Kinh TếTrường Ðại học Kinh Tế
Trường Ðại học Kinh Tế
Tại
sao
chúng
ta
cần
các báo cáo tài chính?
Đáp ứng yêu cầu của nhà nước
Đánh giá hoạt động và tình hình tài chính của
doanh nghiệp
Ra và đánh giá các quyết định phân bổ nguồn
lực
Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: gaconlonton0809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính 9 10 357