Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính của công ty vinamilk

Được đăng lên bởi Phương Teresa
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1349 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN SỮA VINAMILK TRONG BA NĂM 2010,
2011,2012.
A.GIỚI THIỆU CHUNG.
I.SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK.
1.Giới thiệu chung về công ty cố phần sữa Việt Nam Vinamilk:
1.1.Vài nét về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk:
Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên giao dịch Quốc tế là :
Vietnam dairy Products Joint – Stock Company. Công ty được thành lập
năm 1976 trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy Sữa của chế độ cũ để lại .
Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7,
thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực thuộc và 1 Văn phòng. Tổng số
CBCNV 4.500 người. Chức năng chính : Sản xuất sữa và các chế phẩm
từ Sữa. Nhiều năm qua, với những nỗ lực phấn đấu vượt bậc, Công ty
trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam.
1.2.Tầm nhìn: “Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản
phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ đời sống con người.”

1.3.Sứ mệnh : “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh
dưỡng tốt nhất, chất lượng tốt nhất bằng chính sự trân trọng,tình yêu
và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.”
1.4. Hoạt động kinh doanh chính:
- Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, bánh, sữa
tươi, sữa đậu nành, nước giải khátvà các sản phẩm từ sữa khác;
- Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng,vật tư, hoá chất
và nguyên liệu.
- Kinh doanh nhà, môi giới cho thuê bất động sản; Kinhdoanh kho bãi,
bến bãi; Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; Bốc xếp hàng hoá.

II.CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

1.Bảng cân đối kế toán.
TÀI SẢN NGẮN HẠN
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
TÀI SẢN DÀI HẠN
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
Bất động sản đầu tư
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Lợi thế thương mại
Tài sản dài hạn khác
TỔNG TÀI SẢN
NỢ PHẢI TRẢ
Nợ ngắn hạn
Vay ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước
Các khoản phải trả khác
Nợ dài hạn
VỐN CHỦ SỞ HỮU
Vốn điều lệ
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu quỹ
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
TỔNG NGUỒN VỐN

2010
31/12/2010
5.919.802
613.472
1.742.260
1.124.862
1.775.342
87.854
4.853.230
24
3.428.572
100.818
1.141.798
19.557
162.461
10.773.032
2.808.595
2.645.012
567.960
1.089.417
30.515
957.120
163.583
7.964.437
3.530.721
-669
2.172.291
353.072
1.909.022
10.773.032

2011
31/12/2011
9.467.683
3.156.515
736.033
2.169.205
3...
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY C
PHẦN SỮA VINAMILK TRONG BA NĂM 2010,
2011,2012.
A.GIỚI THIỆU CHUNG.
I
1.Giới thiệu chung về công ty cố phần sữa Việt Nam Vinamilk:
 !"#$!%&'()*+,+-+-./0
"#$!%&'()*+,+-!12#+345!'678!9.0
:+-4+;$;347!)<3=3!/3-&+$"#$>?@!''.A&
B-CDE;2!F)GH9&I7JK'-L$*+!M+!'9>N!O>P.Q
"#$!1;R)G!'S'Q8T&'8U;3V'?W#U'XV67ADV
''&'8Y'S'
F!Z7%!'[!#Y-D>F5;\!'7N!B&']#%#)8
^_`TT#?W'[!B#!'S'0Sản xuất sữa các chế phẩm
từ Sữa' 7B-I7+Va'*#b.\!&'Z>Z7?@cA!V"#$
;G''-N;3#'*#43+'#',&'#>(7!M+,+-
d(-'e0f;G''cP7?@# -H)8-N,+- )J
&'g-4'4?h#)[!/'i:&'R!R>W)8#!3#?Wj
Phân tích báo cáo tài chính của công ty vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính của công ty vinamilk - Người đăng: Phương Teresa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính của công ty vinamilk 9 10 366