Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chính sách thuế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5
Ch
Thuế đánh vào tiết kiệm
Phân tích chính sách thuế

Dẫn nhập
„ Cơ cấu
ấ thuếế thu nhập có làm giảm lượng tiền
ề tiết
ế

kiệm của các cá nhân hay không?
„ Đây là câu hỏi quan trọng của chính sách, bởi vì
liên qquan đến thị trườngg vốn và tăngg trưởngg kinh
tế.
„ Vai trò thích hợp của việc đánh thuế vào thu nhập
vốn là gì? (thuế đánh vào tiền lời tiết kiệm) .

Dẫn nhập
„ Bài học này tập trung :
„
„

Mô hình lý thuyết cơ bản về tiêu dùng 2 giai đoạn
(thời kỳ) .
Minh chứng thực nghiệm
„
„
„

Mô hình tiết kiệm dự phòng
Mô hình tự kiểm soát
Tài khoản hưu trí .

ĐÁNH THUẾ VÀ TIẾT KIỆM – LÝ
THUYẾT VÀ MINH CHỨNG
Lý thuyết truyền thống
„ Lý thuyết truyền thống của tiết kiệm là bằng

phẳng hóa tiêu dùng qua các thời kỳ .
„ Hàm

ý là thỏa dụng biên thu nhập giảm dần.

„ Lựa chọn liên thời gian là lựa chọn cá nhân

về phân phối tiêu dùng của họ theo thời
gian .

ĐÁNH THUẾ VÀ TIẾT KIỆM – LÝ
THUYẾT VÀ MINH CHỨNG
Lý thuyết truyền thống
„ Chúng ta định nghĩa tiết
ế kiệm là phần
ầ dư

ập hiện
ệ tại
ạ so với tiêu dùng
g hiện
ệ
thừa thu nhập
tại .
„ Nó

xác định tỷ suất sinh lợi thực,
thực r,
r dùng để
mua được một khoản tiêu dùng trong tương
l i.
lai

„ Figure
g
1 minh chứng
g mô hình cơ bản này
y.

Khuyến khích thuế đối với tiết kiệm hưu trí
Tiết kiệm
kiệ tư
t nhân
hâ với
ới tiết kiệm
kiệ quốc
ố gia
i
„ Ví dụ này minh họa khái niệm ảnh hưởng

biên và ảnh hưởng
g cận
ậ biên .
„ Ảnh hưởng biên là 30¢ tiết kiệm mới .
„ Ảnh
Ả h hưởng
h ở cận
ậ biên
biê là 70¢
70 của
ủ tiết
iế kiệm
kiệ
đang tồn tại mà nó xảy ra thậm chí khi
không có miễn giảm thuế.

Nhắc lại
„ Đánh thuếế và tiết
ế kiệm – Lý thuyết
ế và minh

g
chứng
„ Mô hình tiết kiệm thay thế
„ Khuyến
Kh ế khích
khí h thuế
h ế vềề tiết
iế kiệm
kiệ hưu
h tríí .

...
Ch 5
Ch
ương
5
Thuế đánh vào tiếtkim
Thuế
đánh
vào
tiết
kim
Phân tích chính sách thuế
Phân tích chính sách thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chính sách thuế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích chính sách thuế 9 10 454