Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam (1)

Được đăng lên bởi Quynh Sa
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59

Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam(1)
PGS.TS. Hà Văn Hội*
1

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 17 tháng 01 năm 2012

Tóm tắt. Bài viết trình bày bản chất của chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, đồng thời chỉ ra các giai
đoạn cụ thể của chuỗi giá trị dệt may toàn cầu gồm các giai đoạn như sản xuất nguyên liệu, kéo
sợi, dệt vải, nhuộm, in vải, cắt may và phân phối sản phẩm, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của sự
liên kết giữa ngành dệt và ngành may trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu. Bài viết cũng dựa trên
cách tiếp cận từ sản phẩm đầu ra để phân tích và làm rõ chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may gồm bốn
thành phần chính: khách hàng quốc tế, nhà sản xuất trong nước, nguồn cung ứng đầu vào và trung
gian. Trong mỗi thành phần đó, bài viết chỉ rõ những nguyên nhân làm cho giá trị gia tăng của
hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam còn thấp trong chuỗi giá trị xuất khẩu mặt hàng này.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, xuất khẩu, dệt may, toàn cầu.

1. Đặt vấn đề(1)*

lợi nhuận thu được lại thấp. Để lý giải điều này,
cần phải phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt
may của Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp
hữu hiệu để gia tăng giá trị trong chuỗi giá trị
xuất khẩu dệt may của Việt Nam.

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh
tế quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là quy
luật tất yếu. Mỗi sản phẩm được tạo ra đều có
giá trị bao gồm một xâu chuỗi mắt xích nhiều
giá trị kết nối tạo nên. Trong bối cảnh hội nhập,
các mắt xích tạo nên giá trị cuối cùng của một
sản phẩm đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia lãnh thổ, hoặc một sản phẩm thuần túy ra đời
tại một địa phương cụ thể nhưng vẫn mang giá
trị toàn cầu. Dệt may Việt Nam cũng như các
lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân đã tích
cực tham gia vào thị trường thế giới. Mặc dù
trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt
Nam có tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu tương
đối lớn với kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai
sau dầu mỏ - khí đốt nhưng giá trị gia tăng và

2. Bản chất chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Chuỗi giá trị có thể được thực hiện trong
phạm vi một khu vực địa lý hoặc trải rộng trong
phạm vi nhiều quốc gia và trở thành chuỗi giá
trị toàn cầu (global value chain). Theo cách
nhìn này, các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia
trên thế giới sẽ đóng vai trò như những mắt
xích quan trọng và có thể chi phối sự phát triển
của chuỗi giá trị. Việc phân tích hoạt động kinh
do...
TpchíKhoahcĐHQGHN,KinhtếKinhdoanh28(2012)4959
49
Phân tích chui giá tr xut khu dt may Vit Nam
(1)
PGS.TS. Hà Văn Hi
*
1
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quc tế, Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 17 tháng 01 năm 2012
Tóm tt. Bài viết trình bày bn cht ca chui giá tr dt may toàn cu, đồng thi ch ra các giai
đon c th ca chui giá tr dt may toàn cu gm các giai đon như sn xut nguyên liu, kéo
si, dt vi, nhum, in vi, ct may và phân phi sn phm, trong đó nhn mnh đến vai trò ca s
liên kết gia ngành dt và ngành may trong chu
i giá tr dt may toàn cu. Bài viết cũng da trên
cách tiếp cn t sn phm đầu ra để phân tích và làm rõ chui giá tr xut khu dt may gm bn
thành phn chính: khách hàng quc tế, nhà sn xut trong nước, ngun cung ng đầu vào và trung
gian. Trong mi thành phn đó, bài viết chnhng nguyên nhân làm cho giá tr gia tăng ca
hàng dt may xut khu ca Vit Nam còn thp trong chui giá tr xut kh
u mt hàng này.
T khóa: Chui giá tr, xut khu, dt may, toàn cu.
1. Đặt vn đề
(1)*
Trong xu thế toàn cu hóa và hi nhp kinh
tế quc tế, tham gia chui giá tr toàn cu là quy
lut tt yếu. Mi sn phm được to ra đều có
giá tr bao gm mt xâu chui mt xích nhiu
giá tr kết ni to nên. Trong bi cnh hi nhp,
các mt xích to nên giá tr cui cùng ca mt
sn phm đã vượt ra ngoài biên gii quc gia -
lãnh th, ho
c mt sn phm thun túy ra đời
ti mt địa phương c th nhưng vn mang giá
tr toàn cu. Dt may Vit Nam cũng như các
lĩnh vc khác ca nn kinh tế quc dân đã tích
cc tham gia vào th trường thế gii. Mc dù
trong nhng năm gn đây, ngành dt may Vit
Nam có tc độ tăng kim ngch xut khu tương
đối ln v
i kim ngch xut khu đứng th hai
sau du m - khí đốt nhưng giá tr gia tăng và
______
(1)
Bài viết được thc hin trong khuôn kh đề tài “Tham gia
chui giá tr dt may toàn cu, kinh nghim ca mt s nước
châu Á và gi ý đối vi Vit Nam” vi s tài tr ca Trung tâm
H tr Nghiên cu châu Á - Đại hc Quc gia Hà Ni.
* ĐT: 84-913559235
E-mail: hoiktqt@gmail.com, hoihv@vnu.edu.vn
li nhun thu được li thp. Để lý gii điu này,
cn phi phân tích chui giá tr xut khu dt
may ca Vit Nam, t đó đưa ra các gii pháp
hu hiu để gia tăng giá tr trong chui giá tr
xut khu dt may ca Vit Nam.
2. Bn cht chui giá tr dt may toàn cu
Chui giá tr có th được thc hin trong
ph
m vi mt khu vc địa lý hoc tri rng trong
phm vi nhiu quc gia và tr thành chui giá
tr toàn cu (global value chain). Theo cách
nhìn này, các doanh nghip t nhiu quc gia
trên thế gii s đóng vai trò như nhng mt
xích quan trng và có th chi phi s phát trin
ca chui giá tr. Vic phân tích hot động kinh
doanh ca doanh nghip theo quan đim chui
giá tr chính là mt phương pháp hu hiu
để
đánh giá tt nht năng lc cnh tranh cũng như
vai trò và phm vi nh hưởng ca quc gia
trong chui giá tr toàn cu [1].
Đối vi ngành dt may, quan h theo chiu
dc ca ngành này được biu hin dưới dng
chui giá tr như sau:
Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam (1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam (1) - Người đăng: Quynh Sa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam (1) 9 10 809