Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh Bibica

Được đăng lên bởi Minh Nguyen Duc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 8696 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Phân tích hoạt động kinh doanh

A2-QTKD-K44

Mục lục
Mục lục ..................................................................................................................................... 1
Lời mở đầu................................................................................................................................ 2
I. Giới thiệu khái quát: .............................................................................................................. 3
1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Bibica: ................................... 3
1.1. Quá trình hình thành: ................................................................................................. 3
1.2. Chức năng hoạt động: ................................................................................................ 3
1.3. Quá trình phát triển của Công ty có những nét chính như sau: ................................. 3
1.4. Thị phần của Bibica: .................................................................................................. 5
2. Tổng quan về thị trường và một số đối thủ cạnh tranh: .................................................... 6
2.1. Tổng quan thị trường: ................................................................................................ 6
2.2. Một số đối thủ cạnh tranh: ......................................................................................... 7
2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước: ........................................................................... 7
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài :........................................................................... 8
Bảng cân đối kế toán................................................................................................................. 9
Báo cáo kết quả kinh doanh.................................................................................................... 10
II. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica):....... 11
1. Phân tích doanh thu của doanh nghiệp: .......................................................................... 11
2. Phân tích chi phí của doanh nghiệp: ............................................................................... 13
3. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp:............................................................ 14
4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp:.................................................................... 17
4.1. Phân tích...
Phân tích hot động kinh doanh A2-QTKD-K44
Mục lục
Mc lc ..................................................................................................................................... 1
Li m đầu................................................................................................................................2
I. Gii thiu khái quát:.............................................................................................................. 3
1.Gii thiu chung v công ty c phn Bánh Ko Biên Hòa Bibica: ................................... 3
1.1. Quá trình hình thành: ................................................................................................. 3
1.2. Chc năng hot động: ................................................................................................ 3
1.3. Quá trình phát trin ca Công ty có nhng nét chính như sau: ................................. 3
1.4. Th phn ca Bibica: .................................................................................................. 5
2. Tng quan v th trường và mt s đối th cnh tranh:.................................................... 6
2.1. Tng quan th trường: ................................................................................................ 6
2.2. Mt s đối th cnh tranh: ......................................................................................... 7
2.2.1. Đối th cnh tranh trong nước:........................................................................... 7
2.2.2 Đối th cnh tranh nước ngoài :........................................................................... 8
Bng cân đối kế toán................................................................................................................. 9
Báo cáo kết qu kinh doanh.................................................................................................... 10
II. Phân tích hot động kinh doanh ca Công ty c phn Bánh Ko Biên Hòa (Bibica):....... 11
1. Phân tích doanh thu ca doanh nghip: .......................................................................... 11
2. Phân tích chi phí ca doanh nghip: ............................................................................... 13
3. Phân tích tình hình li nhun ca doanh nghip:............................................................ 14
4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghip:.................................................................... 17
4.1. Phân tích khái quát tài sn, ngun vn ca doanh nghip: ...................................... 17
4.1.1. T sut đầu tư: .................................................................................................. 17
4.1.2. T sut t tài tr:............................................................................................... 18
4.1.3. H s đảm bo ngun vn cho hot động sn xut kinh doanh:....................... 18
4.2. Phân tích kh năng thanh toán ca doanh nghip:................................................... 19
4.2.1. H s thanh toán n ngn hn:.......................................................................... 19
4.2.2. H s thanh toán nhanh:.................................................................................... 20
4.2.3. H s thanh toán tc thi:................................................................................. 20
4.2.4. H s thanh toán toàn b:.................................................................................. 21
4.2.5. H s n: ........................................................................................................... 21
4.3. Ch tiêu hiu qu s dng tài sn:............................................................................ 22
4.3.1. Vòng quay tài sn c định:................................................................................ 22
4.3.2. Vòng quay tng tài sn: .................................................................................... 23
4.3.3. Vòng quay khon phi thu:............................................................................... 23
4.3.4. Vòng quay hàng tn kho:.................................................................................. 24
4.4. Phân tích ch tiêu sinh li ca doanh nghip: .......................................................... 24
4.4.1. T sut sinh li ca tài sn:............................................................................... 24
4.4.2. T sut sinh li ca vn ch s hu: ................................................................ 25
III. Kết lun:............................................................................................................................ 25
1. Kết lun:.......................................................................................................................... 25
1.1. Đim mnh:.............................................................................................................. 26
1.2. Đim yếu:................................................................................................................. 26
2. Đề xut:........................................................................................................................... 27
Tài liu tham kho .................................................................................................................. 29
Ph lc .................................................................................................................................... 30
1
Phân tích hoạt động kinh doanh Bibica - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh Bibica - Người đăng: Minh Nguyen Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh Bibica 9 10 577