Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh của 1 doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Cao Thùy Hân
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4

Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh được các nhà quản lý bắt đầu chú ý từ
thế kỷ XIX đến nay, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự phát triển và được
chú trọng hơn bao giờ hết bởi trong quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, các
nhà quản lý luôn phải đưa ra rất nhiều quyết định khác nhau như quyết định đầu tư, quyết
định về mặt hàng, lựa chọn công nghệ máy móc thiết bị, cung ứng nguyên vật liệu, về chi
phí, giá bán và về tổ chức huy động và sử dụng vốn v.v… Các quyết định của các nhà
quản lý có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
do họ quản lý nói riêng, của toàn ngành và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Nghiên cứu
phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là khâu quan trọng trong quản lý doanh nghiệp.
Vậy:
- Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là gì?
- Chủ thể nào cần phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
- Đối tượng, nội dung của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh?
- Phương pháp và tổ chức công tác phân tích như thế nào? Đó là những nội dung cơ bản
được đề cập trong chương này.
1.1. MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
Hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố bên trong, đó là những nhân tố mang
tính chất chủ quan trong quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản của sản xuất, trong tổ chức
quản lý sản xuất, trong công tác tiếp cận với thị trường v.v…Và những nhân tố bên ngoài,
đó là những nhân tố mang tính chất khách quan như sự tác động của thể chế, luật pháp,
trình trạng nền kinh tế trong nước và thế giới, lãi suất, chính sách tiền lương cơ bản, lạm
phát, yếu tố về công nghệ, về văn hoá xã hội v.v… Ngoài ra hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng của các quy luật như quy luật giá trị, cung
cầu, cạnh tranh v.v… Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh được thu thập, ghi chép
lưu trữ lại được gọi là công tác thống kê, lưu trữ.
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là đem những số liệu thu thập được trong
quá trình sản xuất kinh doanh mổ xẻ tìm mặt ưu, khuyết, khả năng tiềm tàng và lợi thế,
rủi ro giúp cho các doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như

5

những hạn chế để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu, x...
4
Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh được các nhà quản bắt đầu chú ý t
thế kỷ XIX đến nay, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thực sphát triển được
chú trọng hơn bao gihết bởi trong quá trình quản hoạt động sản xuất kinh doanh, các
nhà quản luôn phải đưa ra rất nhiều quyết định khác nhau như quyết định đầu tư, quyết
định về mặt hàng, lựa chọn công nghmáy móc thiết bị, cung ứng nguyên vật liệu, về chi
phí, giá bán và vtổ chức huy động và sdụng vốn v.v… Các quyết định của các nhà
quản ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
do hquản nói riêng, của toàn ngành toàn bnền kinh tế nói chung. Nghiên cu
phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhkhâu quan trọng trong quản lý doanh nghiệp.
Vậy:
- Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là gì?
- Chthể nào cần phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
- Đối tượng, nội dung của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh?
- Phương pháp và tổ chức công tác phân tích như thế o? Đó những nội dung bản
được đề cập trong chương này.
1.1. MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1.1. Khái nim phân tích hoạt động sn xuất kinh doanh
Hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố bên trong, đó những nhân tố mang
tính chất chủ quan trong quá trình sdụng c yếu tố bản của sản xuất, trong tổ chức
quản lý sản xuất, trong công tác tiếp cận với thtrường v.v…Và những nhân tố bên ngoài,
đó những nhân tố mang tính chất khách quan như sc động của thể chế, luật pháp,
trình trạng nền kinh tế trong nước và thế giới, lãi suất, chính sách tiền lương bản, lạm
phát, yếu tố về công nghệ, về văn hoá xã hội v.v… Ngoài ra hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp còn chịu ảnh ởng của các quy lut như quy luật gtrị, cung
cầu, cạnh tranh v.v… Tất ccác hoạt động sản xuất kinh doanh được thu thập, ghi chép
lưu trữ lại được gọi là công tác thống kê, lưu tr.
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh đem những số liệu thu thập được trong
quá trình sản xuất kinh doanh mxẻ tìm mặt ưu, khuyết, khả ng tiềm tàng và lợi thế,
rủi ro giúp cho các doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn vkhả ng, sức mạnh cũng như
Phân tích hoạt động kinh doanh của 1 doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh của 1 doanh nghiệp - Người đăng: Cao Thùy Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh của 1 doanh nghiệp 9 10 964