Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Được đăng lên bởi hoang-thi-diem
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2052 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PowerPoint Presentation : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
MAN412
ÔN TẬP LÝ THUYẾT : 2 ÔN TẬP LÝ THUYẾT I: Những vấn đề lý luận
chung của phân tích hoạt động kinh doanh II: Phân tích kết quả sản xuất của
doanh nghiệp III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh
nghiệp IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm V: Phân tích
tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp VI: Phân tích tình hình tài chính doanh
nghiệp
Phần I: Những vấn đề lý luận chung của phân tích hoạt động kinh doanh : 3
Phần I: Những vấn đề lý luận chung của phân tích hoạt động kinh doanh Tác
dụng, điều kiện áp dụng và kỹ thuật thực hành của phương pháp “So sánh” sử
dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh. Tác dụng, điều kiện áp dụng và kỹ
thuật thực hành của phương pháp “Thay thế liên hoàn” sử dụng trong phân tích
hoạt động kinh doanh
Phần II: Phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp : 4 Phần II: Phân tích
kết quả sản xuất của doanh nghiệp Các chỉ tiêu phản ánh quy mô sản xuất của một
doanh nghiệp và mối liên hệ giữa các chỉ tiêu đó . Chỉ tiêu phân tích và phương
pháp phân tích tình hình biến động chất lượng sản phẩm sản xuất của một doanh
nghiệp công nghiệp đối với sản phẩm không phân chia bậc chất lượng Chỉ tiêu
phân tích và phương pháp phân tích tình hình biến động chất lượng sản phẩm sản
xuất của một doanh nghiệp công nghiệp đối với sản phẩm có phân chia bậc chất
lượng
Phần III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp :
5 Phần III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp Chỉ
tiêu phân tích và phương pháp phân tích tình hình sử dụng số lượng công nhân sản
xuất của doanh nghiệp kỳ phân tích so với kỳ gốc . Phân tích ảnh hưởng của các
nhân tố thuộc về lao động tới mức biến động kết quả sản xuất của doanh nghiệp .
Phân tích ảnh hưởng tổng hợp của tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất tới mức
biến động kết quả sản xuất của doanh nghiệp .
Phần IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm : 6 Phần
IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm Chỉ tiêu và phương
pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng
hoá sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp. Phân tích biến động chỉ tiêu "Chi phí trên

1000 đồng/1 Triệu đồng/... giá trị sản lượng hàng hoá" của một doanh nghiệp công
nghiệp kỳ phân tích so với kỳ gốc.
Phần V: Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp : 7 Phần V: Phân tích
tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp Cách xác định các chỉ tiêu lợi ...
PowerPoint Presentation : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
MAN412
ÔN TẬP LÝ THUYẾT : 2 ÔN TẬP LÝ THUYẾT I: Những vấn đề lý luận
chung của phân tích hoạt động kinh doanh II: Phân tích kết quả sản xuất của
doanh nghiệp III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh
nghiệp IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm V: Phân tích
tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp VI: Phân tích tình hình tài chính doanh
nghiệp
Phần I: Những vấn đề lý luận chung của phân tích hoạt động kinh doanh : 3
Phần I: Những vấn đề lý luận chung của phân tích hoạt động kinh doanh Tác
dụng, điều kiện áp dụng và kỹ thuật thực hành của phương pháp “So sánh” sử
dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh. Tác dụng, điều kiện áp dụng và kỹ
thuật thực hành của phương pháp “Thay thế liên hoàn” sử dụng trong phân tích
hoạt động kinh doanh
Phần II: Phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp : 4 Phần II: Phân tích
kết quả sản xuất của doanh nghiệp Các chỉ tiêu phản ánh quy mô sản xuất của một
doanh nghiệp và mối liên hệ giữa các chỉ tiêu đó . Chỉ tiêu phân tích và phương
pháp phân tích tình hình biến động chất lượng sản phẩm sản xuất của một doanh
nghiệp công nghiệp đối với sản phẩm không phân chia bậc chất lượng Chỉ tiêu
phân tích và phương pháp phân tích tình hình biến động chất lượng sản phẩm sản
xuất của một doanh nghiệp công nghiệp đối với sản phẩm có phân chia bậc chất
lượng
Phần III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp :
5 Phần III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp Chỉ
tiêu phân tích và phương pháp phân tích tình hình sử dụng số lượng công nhân sản
xuất của doanh nghiệp kỳ phân tích so với kỳ gốc . Phân tích ảnh hưởng của các
nhân tố thuộc về lao động tới mức biến động kết quả sản xuất của doanh nghiệp .
Phân tích ảnh hưởng tổng hợp của tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất tới mức
biến động kết quả sản xuất của doanh nghiệp .
Phần IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm : 6 Phần
IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm Chỉ tiêu và phương
pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng
hoá sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp. Phân tích biến động chỉ tiêu "Chi phí trên
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Người đăng: hoang-thi-diem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 9 10 139