Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích lợi ích - chi phí dự án công

Được đăng lên bởi nguyenthibich1689
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

PHÂN TÍCH LỢI ÍCH –
CHI PHÍ DỰ ÁN CÔNG

 Phƣơng pháp phân tích chi phí – lợi ích
 Các kỹ thuật trong phân tích dự án
 Phân tích dự án công

1

6/6/2015

KHÁI NIỆM PHƢƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ

2

6/6/2015

KHÁI NIỆM PHƢƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ

 Phân tích chi phí – lợi ích thể hiện các kỹ thuật

có tính thực hành để xác định mức đóng góp
tƣơng đối của các dự án đầu tƣ .

 Các bước phân tích
 Liệt

kê tất cả các chi phí và lợi ích của dự án
(yếu tố hữu hình và vô hình)

 Những dự án mới có chi phí xã hội biên lớn

 Đánh

hơn lợi ích xã hội biên thì sẽ không được
chấp thuận.

 Chiết

3

6/6/2015

KHÁI NIỆM PHƢƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ





6/6/2015

 Giá trị tương lai

định lợi ích

FV  R  1  r 

T

định chi phí

FV: giá trị tiền tệ tƣơng lai cho khoản đầu tƣ
hiện tại
 R: số tiền đầu tƣ hiện tại
 T: số năm đầu tƣ
 r: tỷ suất sinh lợi hàng năm


Chi phí của dự án giáo dục, thủy lợi

 Tỷ

4

6/6/2015

Lợi ích của dự án giáo dục, thủy lợi

 Xác

khấu lợi ích ròng trong tƣơng lai.

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH DỰ ÁN

 Những khó khăn
 Xác

giá giá trị lợi ích và chi phí dƣới dạng
tiền tệ

lệ chiết khấu của dự án

5

6/6/2015

6

1

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ
THUẬT PHÂN TÍCH DỰ ÁN

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH DỰ ÁN
 Hiện giá (PV)



 Thẩm định 2 dự án có tính loại trừ (dự án X và
dự án Y)

Giá trị 1 USD tƣơng lai tƣơng ứng với hiện tại là bao
nhiêu.
Giá trị 1 USD tƣơng lai nhỏ hơn giá trị 1 USD hôm nay
Doøng thu nhaäp
(FV)

R0
R1
R2

……

RT

Naêm

Heä soá chieát khaáu (r)

0
1
2
…
T

1
1/(1 + r)
1/(1 + r)2
…
1/(1 + r)T

T

PV X  B0X  C0X  
i 1

Giaù trò hieän taïi
(PV)

T'

PV  B  C  
Y

R0

Y
0

Y
0

i 1

BiX  CiX
(1  r )i

BiY  CiY
(1  r )i

R1/(1 + r)
R2/(1 + r)2
…

RT/(1 + r)T

T

6/6/2015

PV  R0   (1RrI )n

7

8

6/6/2015

n 1

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ
THUẬT PHÂN TÍCH DỰ ÁN

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ
THUẬT PHÂN TÍCH DỰ ÁN

 Tiêu chí giá trị hiện tại để thẩm định dự án
đƣợc xác định theo nguyên tắc:
 Một dự án đầu tƣ chỉ có thể chấp nhận khi có
giá trị hiện tại lợi ích thuần dƣơng.
 Nếu hai dự án phải loại trừ nhau, thì dự án
đƣợc chọn là dự án có giá trị hiện tại lợi ích
thuần lớn hơn.

9

6/6/2015

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ
THUẬT PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Thu nhaäp roøng haøng naêm (ñoâla)
Naêm

Döï aùn A

Tyû suaát chieát
khaáu (r: 5%)

Döï aùn B

0

-1.000

-1.000

1

1

700

800

0,952381

2

500

300

0,907029

3

600

700

0,863838

800

800

G...
1
6/6/2015
1
PHÂN TÍCH LỢI ÍCH –
CHI PHÍ DỰ ÁN CÔNG
6/6/2015
2
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Phƣơng pháp phân tích chi phí lợi ích
Các kỹ thuật trong phân tích dự án
Phân tích dự án công
6/6/2015
3
KHÁI NIỆM PHƢƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ
Phân tích chi phí lợi ích thể hiện các kỹ thuật
có tính thực hành để xác định mức đóng góp
tƣơng đối của các dự án đầu tƣ .
Những dự án mới có chi phí xã hội biên lớn
hơn lợi ích xã hội biên thì sẽ không được
chấp thuận.
6/6/2015
4
KHÁI NIỆM PHƢƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ
Các bước phân tích
Liệt tất cả các chi phí lợi ích của dự án
(yếu tố hữu hình và vô hình)
Đánh giá giá tr lợi ích chi phí dƣới dạng
tiền tệ
Chiết khấu lợi ích ròng trong tƣơng lai.
6/6/2015
5
KHÁI NIỆM PHƢƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ
Những khó khăn
Xác định lợi ích
Lợi ích của dự án giáo dục, thủy lợi
Xác định chi phí
Chi phí của dự án giáo dục, thủy lợi
Tỷ lệ chiết khấu của dự án
6/6/2015
6
NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH DỰ ÁN
Giá trị tương lai
FV: giá trị tiền tệ tƣơng lai cho khoản đầu
hiện tại
R: số tiền đầu tƣ hiện tại
T: số năm đầu
r: tỷ suất sinh lợi hàng năm
T
rRFV 1
Phân tích lợi ích - chi phí dự án công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích lợi ích - chi phí dự án công - Người đăng: nguyenthibich1689
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân tích lợi ích - chi phí dự án công 9 10 117