Ktl-icon-tai-lieu

phân tích môi trường bên trong của vinamilk

Được đăng lên bởi Út Kưng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môi trường bên trong của Vinamilk
•

Cơ sở hạ tầng:
Công ty đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng. Điển hình từ năm 2005 đ ến năm 2011,

công ty đã đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng hiện đại hoá máy móc thiết bị, công nghệ cho sản xuất
và xây dựng thêm các nhà máy chế biến mới cũng như chi nhánh, xí nghiệp: Nhà máy Sữa Lam
Sơn (tháng 12/2005); Nhà máy Nước giải khát Việt Nam (2010); Chi nhánh Cần Th ơ (1998); Xí
nghiệp kho vận Hà Nội (2010), đồng thời đang xúc tiến xây dựng 2 trung tâm Mega hi ện đ ại t ự
động hóa hoàn toàn ở Phía Bắc (Tiên Sơn) và phía Nam (Bình Dương), hai Nhà máy sữa bột
Dielac2 tại Bình Dương và Nhà máy sữa Đà Nẵng. Dự kiến các nhà máy này s ẽ đi vào ho ạt
động cuối năm 2012.
Để góp phần vào khai thác tiềm năng và phát triển ngành chăn nuôi bò sữa công nghệ
cao, công ty đã hình thành các vùng nguyên liệu trong nước bằng việc xây dựng năm trang tr ại
bò sữa: Trang trại bò sữa Tuyên Quang ( 2007); Trang trại bò sữa Nghệ An (2009); Trang trại bò
sữa Thanh Hóa (2010); Trang trại bò sữa Bình Định (2010); Trang trại bò sữa Lâm Đồng (2011);
với tổng lượng đàn bò 5.900 con.

•

Nguồn nhân lực:
Công ty có một đội ngũ nhiệt tình và giàu kinh nghiệm trong ngành. Chủ tịch Mai Ki ều

Liên có 30 năm kinh nghiệm trong ngành sữa tại công ty và giữ một vai trò chủ chốt trong quá
trình tăng trưởng và phát triển của công ty. Các thành viên quản lý cấp cao khác có trung bình 25
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và bán sản phẩm sữa. Bên cạnh đó, công ty
có một đội ngũ quản lý bậc trung vững mạnh được trang bị tốt nhằm hỗ trợ cho quản lý cấp cao
đồng thời tiếp thêm sức trẻ và lòng nhiệt tình vào sự nghiệp phát triển của công ty.
Công ty cũng đào tạo được một đội ngũ tiếp thị và bán hàng có kinh nghiệm về phân
tích, xác định thị hiếu và xu hướng tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ các nhân viên bán hàng trực tiếp,
những người hiểu rõ thị hiếu người tiêu dùng thông qua việc tiếp cận thường xuyên với khách
hàng tại nhiều điểm bán hàng. Chẳng hạn, sự am hiểu về thị hiếu của trẻ em t ừ 6 đ ến 12 tu ổi
đã giúp Vinamilk đưa ra thành công chiến lược tiếp thị mang tên Vinamilk Milk Kid vào tháng
5/2007. Kết quả của chiến lược tiếp thị này là Vinamilk Milk Kid trở thành mặt hàng s ữa bán
chạy nhất trong khúc thị trường trẻ em từ 6 đến 12 tuổi vào tháng 12/2007.
Vinamilk còn có đội ngũ nghiên cứu và phát triển gồm 10 kỹ sư và một nhân viên k ỹ
thuật. Các nhân sự làm công tác nghiên cứu phối hợp chặt chẽ với bộ phận ti ếp thị, bộ ph ận
này liên tục cộng tác với các ...
i tr ng bên trong c a Vinamilkườ
C s h t ng: ơ
ng ty đã đ u t r t nhi u vào c s h t ng. Đi n hình t năm 2005 đ n năm 2011, ư ơ ạ ầ ế
công ty đã đ u t kho ng 4.500 t đ ng hi n đ i hoá máy móc thi t b , công ngh cho s n xu t ư ế
và xây d ng thêm các nhà máy ch bi n m i cũng nh chi nhánh, xí nghi p: Nhà máy S a Lam ế ế ư
S n (tháng 12/2005); Nhà y N c gi i khát Vi t Nam (2010); Chi nhánh C n Th (1998); ơ ướ ơ
nghi p kho v nN i (2010), đ ng th i đang xúc ti n xây d ng 2 trung tâm Mega hi n đ i t ế
đ ng hóa hoàn toàn Phía B c (Tiên S n) phía Nam (Bình D ng), hai Nhà máy s a b t ơ ươ
Dielac2 t i Bình D ng N máy s a Đà N ng. D ki n các nhà y này s đi vào ho t ươ ế
đ ng cu i năm 2012.
Đ p ph n o khai thác ti m năng phát tri n ngành chăn nuôi s a công ngh
cao, công ty đã hình thành các vùng ngun li u trong n c b ng vi c xây d ng năm trang tr i ướ
bò s a: Trang tr i bò s a Tuyên Quang ( 2007); Trang tr i bò s a Ngh An (2009); Trang tr i bò
s a Thanh Hóa (2010); Trang tr i bò s a Bình Đ nh (2010); Trang tr i bò s am Đ ng (2011);
v i t ng l ng đàn bò 5.900 con. ượ
Ngu n nhân l c:
ng ty m t đ i ngũ nhi t tình giàu kinh nghi m trong ngành. Ch t ch Mai Ki u ủ ị
Liên 30 năm kinh nghi m trong ngành s a t i công ty gi m t vai trò ch ch t trong quá
trình tăng tr ng phát tri n c a công ty. Các thành viên qu n lý c p cao kc có trung bình 25ưở
năm kinh nghi m trong lĩnh v c s n xu t, phân ph i và bán s n ph m s a. Bên c nh đó, công ty
có m t đ i ngũ qu n lý b c trung v ng m nh đ c trang b t t nh m h tr cho qu n lý c p cao ư
đ ng th i ti p thêm s c tr ng nhi t tình o s nghi p phát tri n c a công ty. ế
ng ty cũng đào t o đ c m t đ i ngũ ti p th bán ng kinh nghi m v phân ượ ế
tích, xác đ nh th hi u và xu h ng tiêu dùng, đ ng th i h tr c nhân viên bán hàng tr c ti p, ế ướ ế
nh ng ng i hi u th hi u ng i tiêu dùng thông qua vi c ti p c n th ng xuyên v i khách ườ ế ư ế ườ
hàng t i nhi u đi m bán ng. Ch ng h n, s am hi u v th hi u c a tr em t 6 đ n 12 tu i ế ế
đã giúp Vinamilk đ a ra thành ng chi n l c ti p th mang tên Vinamilk Milk Kid vào thángư ế ượ ế
5/2007. K t qu c a chi n l c ti p th này Vinamilk Milk Kid tr thành m t ng s a bánế ế ượ ế
ch y nh t trong khúc th tr ng tr em t 6 đ n 12 tu i vào tháng 12/2007. ườ ế
Vinamilk còn đ i ngũ nghiên c u phát tri n g m 10 k s m t nhân viên k ư
thu t. Các nhân s làm công tác nghiên c u ph i h p ch t ch v i b ph n ti p th , b ph n ế
này liên t c c ng tác v i các t ch c nghiên c u th tr ng đ c đ nh xu h ng và th hi u tiêu ườ ướ ế
dùng. Chính v y ng ty đã kh năng phát tri n s n ph m m i d a trên th hi u ngày ế
phân tích môi trường bên trong của vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích môi trường bên trong của vinamilk - Người đăng: Út Kưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phân tích môi trường bên trong của vinamilk 9 10 517