Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ngành thủy sản Việt Nam

Được đăng lên bởi quynhanh2301
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÀNH THỦY SẢN: KHÓ KHĂN HƠN TRONG NĂM 2009
Kết quả kinh doanh 2009 của các doanh nghiệp trong ngành sẽ xấu hơn nhiều so với
năm 2008. Không những cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với 2008 mà có khả
năng sẽ xuất hiện nhiều doanh nghiệp có kết quả lỗ.
Ảnh hưởng từ lạm phát, giá tiêu dùng tăng cao cũng như là khủng hoảng tài chính xuất phát
từ Mỹ đã làm cho các doanh nghiệp trong ngành thủy sản có một năm hoạt động kém hiệu
quả. Mặc dù tất cả các doanh nghiệp đều có doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế
của 9 trên 15 công ty trong ngành đều giảm mạnh. Theo thống kê, tổng doanh thu thuần đạt
16,172 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, lần lượt tăng 27.3% và giảm 56.5% so với
năm 2007.

ANV là doanh nghiệp đứng đầu ngành, doanh thu thuần chiếm tới hơn 40% và lợi nhuận sau
thuế chiếm 26% tổng doanh thu và lợi nhuận của ngành. Ngoài những nguyên nhân làm cho
lợi nhuận của ngành sụt giảm như chi phí lãi vay tăng mạnh, chi phí từ trích lập dự phòng đầu
tư tài chính, thì riêng ANV còn có thêm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 63 tỷ.
SJ1 là doanh nghiệp duy nhất trong ngành có doanh thu thuần tăng 12.9% nhưng lợi nhuận
sau thuế tăng tới 129% so với năm 2007. Nguyên nhân chính của kết quả kinh doanh bất
thường này là trong quý II, doanh nghiệp có thanh lý tài sản trên nền đất thuê là hơn 9 tỷ đồng
làm cho thu nhập khác tăng lên 1 khoản tương ứng. Như vậy, việc tăng LNST trong năm 2008
của SJ1 không xuất phát từ ngành nghề chính mà từ hoạt động bất thường. Lợi nhuận của
SJ1 chỉ chiếm 3.3% tổng lợi nhuận của ngành nên việc tăng LNST không ảnh hưởng nhiều
đến chỉ tiêu tăng trưởng của ngành.
Ngành thủy sản có lợi nhuận gộp biên và tỷ suất sinh lời trên DTT luôn thấp hơn toàn thị
trường. Trong năm 2008, lợi nhuận gộp biên đã giảm nhẹ so với năm trước và đạt mức
14.8%. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần của ngành giảm mạnh từ 7.2% trong năm 2007
xuống còn 2.5% trong năm 2008 và thấp hơn nhiều so với chỉ số này của toàn thị trường,
6.1%. Nguyên nhân là do doanh thu tăng trưởng nhưng lại nhuận lại giảm mạnh so với năm
trước.1

Nguồn: VietstockFinance

Khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh trong năm
2008 và thấp hơn nhiều so với toàn thị trường. Nếu như trong năm 2007, ROA và ROE lần
lượt đạt 13.3% và 23.1%, thì trong năm 2008 các chỉ số này sụt giảm mạnh. ROE 2008 đạt
7.5%, trong khi ROE2007 là 23.1%, tương tự, ROA2008 đạt 3.8% trong khi ROA2007 là 13.3%.
Như vậy, thủy sản là một t...
www.vietstock.com.vn 1
NGÀNH THỦY SẢN: KHÓ KHĂN HƠN TRONG NĂM 2009
Kết quả kinh doanh 2009 của các doanh nghiệp trong ngành sxấu hơn nhiều so với
năm 2008. Không những cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với 2008 mà kh
năng sẽ xuất hiện nhiều doanh nghiệp có kết quả lỗ.
Ảnh hưởng từ lạm phát, gtiêu dùng tăng cao cũng nkhủng hoảng tài chính xuất phát
tMỹ đã làm cho các doanh nghiệp trong ngành thủy sản một năm hoạt động kém hiệu
quả. Mặc dù tất cả các doanh nghiệp đều có doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế
của 9 trên 15 ng ty trong ngành đều giảm mạnh. Theo thống kê, tổng doanh thu thuần đạt
16,172 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, lần lượt tăng 27.3% và giảm 56.5% so với
năm 2007.
ANV doanh nghiệp đứng đầu ngành, doanh thu thuần chiếm tới hơn 40% lợi nhuận sau
thuế chiếm 26% tổng doanh thu và lợi nhuận của ngành. Ngoài những nguyên nhân làm cho
lợi nhuận của ngành sụt giảm như chi phí lãi vay tăng mạnh, chi phí từ trích lập dự phòng đầu
tư tài chính, thì riêng ANV còn có thêm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 63 tỷ.
SJ1 là doanh nghiệp duy nhất trong ngành doanh thu thuần tăng 12.9% nhưng lợi nhuận
sau thuế tăng tới 129% so với năm 2007. Nguyên nhân chính của kết quả kinh doanh bất
thường này là trong quý II, doanh nghiệp có thanh lý tài sản trên nền đất thuê là hơn 9 tỷ đồng
làm cho thu nhập khác tăng lên 1 khoản tương ứng. Như vậy, việc tăng LNST trong năm 2008
của SJ1 không xuất phát từ ngành nghchính mà thoạt động bất thường. Lợi nhuận của
SJ1 chchiếm 3.3% tổng lợi nhuận của ngành n việc tăng LNST không ảnh hưởng nhiều
đến chỉ tiêu tăng trưởng của ngành.
Ngành thủy sản lợi nhuận gộp biên t suất sinh lời trên DTT luôn thấp hơn toàn thị
trường. Trong năm 2008, lợi nhuận gộp biên đã giảm nh so với năm trước và đạt mức
14.8%. Tsuất sinh lời trên doanh thu thuần của ngành giảm mạnh từ 7.2% trong năm 2007
xuống còn 2.5% trong năm 2008 thấp hơn nhiều so với chỉ số này của toàn th trường,
6.1%. Nguyên nhân là do doanh thu tăng trưởng nhưng lại nhuận lại giảm mạnh so với năm
trước.
Phân tích ngành thủy sản Việt Nam - Trang 2
Phân tích ngành thủy sản Việt Nam - Người đăng: quynhanh2301
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích ngành thủy sản Việt Nam 9 10 321