Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN

Được đăng lên bởi Mai Linh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chuyên đề 5

PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN

Chuyên ngành TCDN

Hoạch định NS vốn đầu tư

1

TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO
• Có 5 lý do để phân tích rủi ro của một dự án đầu
tư riêng lẽ:
• Người đề xuất một dự án đầu tư trong một công
ty lớn thường thiếu những thông tin toàn diện về
công ty và các dự án của nó vì thế rất cần thiết
để đo lường sự đóng góp trong đầu tư đến mức
độ rủi ro của công ty.
• Người đề xuất dự án thường được đánh giá trên
hiệu quả hoạt động của đầu tư đó. Trong những
trường hợp như vậy, người đề xuất cũng quan
tâm đến rủi ro dự án, không làm gia tăng rủi ro
của cả công ty và các cổ đông.
Chuyên ngành TCDN

Hoạch định NS vốn đầu tư

2

TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO
• Phân tích rủi ro một dự án đầu tư riêng lẽ thì có
ích trong việc phát triển những giải pháp để loại
trừ hoặc giảm thiểu rủi ro mà không làm giảm đi
tỷ suất sinh lợi tương ứng.
• Phân tích rủi ro của dự án đầu tư thường cung
cấp những nền tảng cho việc hiểu rõ sự đóng
góp của dự án trong rủi ro của cả công ty, rủi ro
của các cổ đông.

Chuyên ngành TCDN

Hoạch định NS vốn đầu tư

3

1

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY
•
•
•
•

Ý nghĩa của phân tích độ nhạy
Trả lời 2 câu hỏi sau:
Những biến số chính yếu là gì?
Mức độ nhạy cảm của kết quả dự án (NPV) với
những biến số đó?
• Phân tích độ nhạy là phân tích hiện giá thuần
(NPV) hoặc những thước đo về sinh lợi của dự
án đầu tư biến đổi như thế nào khi một hoặc
nhiều biến số bị tác động trong quyết định đầu
tư.

Chuyên ngành TCDN

Hoạch định NS vốn đầu tư

4

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY
• Ví dụ:
• Công ty RC đang xem xét dự án đầu tư 5 triệu
USD vào một nhà máy. Nhà máy này sẽ tạo ra
doanh thu từ 2 triệu USD đến 5 triệu USD.
• Chi phí cố định sau thuế là 500.000 USD và chi
phí biến đổi sau thuế là 50% doanh thu.
• Vòng đời dự án dự kiến là 5 năm
CF = 50% x R – 500.000
• Giá trị thu hồi có thể từ tối thiểu là 1 triệu USD
đến tối đa là 3 triệu USD (cuối năm thứ 5)

Chuyên ngành TCDN

Hoạch định NS vốn đầu tư

5

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY
• Chi phí sử dụng vốn là 10%.
• NPV của dự án như sau:

NPV = CF ×

1 − (1 + r ) −5
+ SV × (1 + r ) −5
r

• Với SV (Salvage Value): giá trị thu hồi

Chuyên ngành TCDN

Hoạch định NS vốn đầu tư

6

2

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY
NPV tương ứng với các mức doanh thu và giá trị thu hồi
(đơn vị tính: 1.000 USD).
2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1.000

-2.484

-1.536

-588

359

1.307

2.255

3.202

3.000

-1.242

-294

654

1.601

2.549

3.497

4.444

Ví dụ, với tỷ suất sinh lời đòi hỏi là 10%, doanh thu 3,5 triệu USD
và giá trị thu hồi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN - Người đăng: Mai Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN 9 10 499