Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tác động của chính sách tài khóa đối với sản lượng, giá cả và việc làm trong nền kinh tế quốc dân

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 7388 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LOGO

Nhóm II
Đề tài
- Phân tích tác động của chính sách tài
khóa đối với sản lượng, giá cả và việc
làm trong nền kinh tế quốc dân
- Nêu và phân tích một số tác động của
chính sách tài khóa mà nhà nước ta áp
dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế trong thời gian qua

LOGO

Các thành viên
1

Click to add
Title

6

Click to add
Title

2

Click to add
Title

7

Click to add
Title

3
1

Click to add
Title

8

Click to add
Title

4

Click to add
Title

9

5

Click to add
Title

10

Click to add
Title
Click to add
Title

LOGO

Nội dung bài thảo luận :
Chương 1: tác động của chính sách tài
khóa đối với sản lượng, giá cả và việc làm
trong nền kinh tế quốc dân.
Chương 2: tác động của một số biện
pháp của chính sách tài khóa mà Chính
phủ Việt Nam sử dụng nhằm thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua.

Chương 1: tác động của chính sách tài
khóa đối với sản lượng, giá cả và việc làmLOGO
trong nền kinh tế quốc dân.

Chính sách tài khóa là việc
Chính Phủ sử dụng thuế
khóa và chi tiêu công cộng
để điều tiết mức chi tiêu
chung của nền kinh tế
nhằm đưa nền kinh tế về
mức sản lượng tiềm năng.

Tác động của chính sách tài LOGO
khóa đến sản lượng
 Chi tiêu Chính phủ (G):
+ Chính phủ tăng chi tiêu (G↑) làm tổng cầu
tăng dẫn đến sản lượng tăng.
+ Chính phủ giảm chi tiêu (G↓) ⇒ AD↓ ⇒ Y↓.
 Thuế (T):
+ Chính phủ giảm thuế (T↑) ⇒ AD↓ ⇒ Y↓.
+ Chính phủ tăng thuế (T↓) ⇒ AD↑ ⇒Y↑.

Click to edit Master text s
2

 Second level
 Third level
• Fourth level
– Fifth level

Tác động của chính sách tài
khóa đến giá cả
 Chi tiêu Chính phủ (G):
+ Chính phủ tăng chi tiêu(G↑) ⇒ AD↑ ⇒ P↑.
+ Chính phủ giảm chi tiêu(G↓) ⇒ AD↓ ⇒ P↓.
 Thuế (T):
+ Chính phủ tăng thuế (T↑) ⇒ AD↓ ⇒ P↓.
+ Chính phủ giảm thuế (T↓) ⇒ AD↑ ⇒ P↑. ASL

ASS

P

P1
P*
P2

LOGO

E1
E0
E2
Y2 Y* Y1

AD1
AD
AD2

Tác động của chính sách tài LOGO
khóa đến việc làm
 Chi tiêu Chính phủ (G):
+ Tăng G ⇒ Đầu tư tăng (I↑) ⇒ việc
làm tăng.
+ Giảm G ⇒ Đầu tư giảm (I↓) ⇒ việc
làm giảm.
 Thuế (T):
+ Tăng T ⇒ I↓ ⇒ việc làm giảm.
+ Giảm T ⇒ I↑ ⇒ việc làm tăng

Chương 2: tác động của một số biện pháp của chính
LOGO
sách tài khóa mà Chính phủ Việt Nam sử dụng nhằm
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua
 Khái quát nền kinh tế Việt Nam
trước năm 2008
 Nền kinh tế Việt Nam từ trước
năm 2008 có khá nhiều biến động
như tăng trưởng cao (1991 - 1996),
suy thoái (1997 - 2001), phục hồi
(2002 - 2007) và Chính phủ đã sử
dụng biện pháp kích thích bằng
chính sách tài khóa.
 Năm 2007, Việt Nam tiếp tục phát
triển ổn định, đ...