Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính

Được đăng lên bởi Trịnh Trần Công Anh
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ QUY MÔ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp

XÍ NGHIỆP DATRANCO

Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghip khác

Ngành nghề kinh doanh

Xây dng

Quy mô

Nhỏ

BCTC kiểm toán chưa?

Cha

STT

Tiêu chí

2
3
2
Nội dung

Điểm đạt

1

Vốn

Di 10 t ng

6

2

Lao động

Ít hn 50 ngi

6

3

Doanh thu thuần

T 50 t ng n 100 t ng

3

20

4

Nghĩa vụ đv NSNN

Di 1 t ng

6

1

TỔNG ĐIỂM

5
3

1

27

Ghi chú: Số liệu để tính các chỉ tiêu Tài Chính trong bảng xếp hạng DN này căn cứ vào Bảng cân
đối do Công ty cung cấp.

Tiêu chí
Doanh nghiệp nhà nước
Loại hình doanh
Doanh nghiệp khác
nghiệp
Đầu tư nước ngoài
Nông, lâm, thuỷ sản

Vốn

Ngành nghề kinh Thương mại và dịch vụ
doanh
Xây dựng
Công nghiệp
Kiểm toán BCTC

Có
Chưa

Lao động

Nội dung

Điểm

Tiêu chí

Nội dung

Hơn 50 tỷ đồng

30

Hơn 200 tỷ đồng

Từ 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

25

Từ 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

Từ 30 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng

20

Từ 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng

15

Từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

10

Từ 5 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

Dưới 10 tỷ đồng

5

Dưới 5 tỷ đồng

Hơn 1.500 người

15

Hơn 10 tỷ đồng

Từ 1.000 đến 1.500 người

12

Từ 7 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

Từ 500 đến 1.000 người

9

Từ 100 đến 500 người

6

Từ 50 đến 100 người

3

Nghĩa vụ Từ 5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng
đối với
NSNN Từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng
Từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng

Ít hơn 50 người

1

Dưới 1 tỷ đồng

Doanh thu Từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
thuần
Từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

Điểm
40
30
20
10
5
2
15
12
9
6
3
1

A

B

C

D

E

F

G

H

XÍ NGHIỆP DATRANCO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2.Tiền gửi ngân hàng
4.Tiền gửi của người đầu tư giao dịch về chứng khoán
6.Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán
7. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản ĐT TC ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. DP giảm giá CK đầu tư ngắn hạn
III. Các khoản phải thu
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD
Phải thu hoạt động chứng khoán
5. Các khoản phải thu khác
6. DP các khoản P. thu khó đòi
7. Thuế GTGT được khấu trừ
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. DP giảm giá hàng tồn kho
V. TS ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia...
ĐÁNH GIÁ QUY MÔ DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp
XÍ NGHIỆP DATRANCO
Loại hình doanh nghiệp
2
Ngành nghề kinh doanh 3
Quy mô Nhỏ
BCTC kiểm toán chưa? 2
STT Tiêu chí Nội dung Điểm đạt
1 Vốn 6 5
2 Lao động 6 3 1
3 Doanh thu thuần 3 20
4 Nghĩa vụ đv NSNN 6 1
TỔNG ĐIỂM 27
Ghi chú: Số liệu để tính các chỉ tiêu Tài Chính trong bảng xếp hạng DN này căn cứ vào Bảng cân
đối do Công ty cung cấp.
Doanh nghip khác
Xây dng
Cha
Di 10 t ng
Ít hn 50 ngi
T 50 t ng n 100 t ng
Di 1 t ng
Phân tích tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tài chính - Người đăng: Trịnh Trần Công Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Phân tích tài chính 9 10 680