Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

Được đăng lên bởi trucgiang93-tcnh11a
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1757 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
VÀ LỢI NHUẬN
A. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG
HÓA CỦA DOANH NGHIỆP
I. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
- Phân tích chung tình hình tiêu thụ là xem xét đánh giá sự biến động về khối lượng sản
phẩm tiêu thụ của xí nghiệp và từng loại sản phẩm, đồng thời xem xét mối quan hệ cân
đối giữa dự trữ, sản xuất và tiêu thụ nhằm thấy khái quát tình hình tiêu thụ và những
nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình đó.
- Phương pháp phân tích: áp dụng phương pháp so sánh:
+ So sánh doanh thu thực tế tính theo giá bán kế hoạch với doanh thu kế hoạch
tính theo giá bán kế hoạch, trên cơ sở đó tính ra tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản
phẩm của doanh nghiệp.
+ So sánh khối lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế với kế hoạch và năm trước của
từng loại sản phẩm, và tính tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ từng sản phẩm.
+ So sánh khối lượng sản phẩm tiêu thụ với khối lượng sản phẩm sản xuất và khối
lượng sản phẩm dự trữ đầu kỳ, cuối kỳ nhằm đánh giá tính cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ
và dự trữ.
- Chỉ tiêu phân tích:
Khối
lượng sp
tiêu thụ

Khối lượng sp
tồn kho đầu +
kỳ

=

Tỷ lệ hoàn thành
KH tiêu thụ của =
DN

Khối lượng sp
sx trong kỳ -

Khối lượng sp
tồn kho cuối kỳ

Q1Po
x 100%
QoPo

Trong đó:
Qo , Q1 : là số lượng sản phẩm tiêu thụ theo KH và TT của từng loại sp.
Po : là giá bán KH của mỗi loại sản phẩm.
Ví dụ: Căn cứ vào tài liệu sau phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ
Sản
phẩm

A
B
C
D

Tồn kho
đầu kỳ

Sản xuất
trong kỳ

Tiêu thụ
trong kỳ

Tồn kho
cuối kỳ

KH

TT

KH

TT

KH

TT

KH

TT

60
100
50

44
40
200

400
440
720
320

430
460
520
350

420
500
600
300

430
250
720
350

40
40
50
20

44
250
-

Giá bán KH
đơn vị (1000đ)

20
14
8
4

- Xét toàn bộ doanh nghiệp:
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của doanh nghiệp là:
(430 x 20) + (250 x 14) + (720 x 8) + (350 x 4)

19260
=

(420 x 20) + (500 x 14) + (600 x 8) + (300 x 4)

x 100% = 90%
21400

=> Như vậy doanh nghiệp đã không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ cụ thể là tỷ lệ hoàn
thành kế hoạch chỉ đạt 90%. Nguyên nhân là do tình hình tiêu thụ sản phẩm B trong kỳ
giảm, sản phẩm B giảm có thể là do chất lượng sản phẩm hoặc là do giá bán, do nhu cầu
của khách hàng về sản phẩm B giảm,…làm ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của
doanh nghiệp.
- Xét từng loại sản phẩm:
Ta có bảng phân tích sau:

Sản phẩm A
Sản phẩm B
Sản phẩm C
Sản phẩm D

Khối lượng sản phẩm tiêu thụ
Kế hoạch
Thực tế
420
500
600
300

430
250
720
350

Chênh lệch
Mức
%
10
2,38
-250
-50
120
20
5...
CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
VÀ LỢI NHUẬN
A. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG
HÓA CỦA DOANH NGHIỆP
I. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
- Phân tích chung tình hình tiêu thụ xem xét đánh giá sự biến động về khối lượng sản
phẩm tiêu thụ của nghiệp từng loại sản phẩm, đồng thời xem xét mối quan hệ cân
đối giữa dự trữ, sản xuất tiêu thụ nhằm thấy khái quát tình hình tiêu thụ những
nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình đó.
- Phương pháp phân tích: áp dụng phương pháp so sánh:
+ So sánh doanh thu thực tế tính theo giá bán kế hoạch với doanh thu kế hoạch
tính theo giá bán kế hoạch, trên sở đó tính ra tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản
phẩm của doanh nghiệp.
+ So sánh khối lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế với kế hoạch năm trước của
từng loại sản phẩm, và tính tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ từng sản phẩm.
+ So sánh khối lượng sản phẩm tiêu thụ với khối lượng sản phẩm sản xuất và khối
lượng sản phẩm dự trữ đầu kỳ, cuối kỳ nhằm đánh giá tính cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ
và dự trữ.
- Chỉ tiêu phân tích:
Khối
lượng sp
tiêu thụ
=
Khối lượng sp
tồn kho đầu
kỳ
+
Khối lượng sp
sx trong kỳ -
Khối lượng sp
tồn kho cuối kỳ
Tỷ lệ hoàn thành
KH tiêu thụ của
DN
=
Q
1
P
o
x 100%
Q
o
P
o
Trong đó:
Q
o
, Q
1
: là số lượng sản phẩm tiêu thụ theo KH và TT của từng loại sp.
P
o
: là giá bán KH của mỗi loại sản phẩm.
Ví dụ: Căn cứ vào tài liệu sau phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ
Sản
phẩm
Tồn kho
đầu kỳ
Sản xuất
trong kỳ
Tiêu thụ
trong kỳ
Tồn kho
cuối kỳ
Giá bán KH
đơn vị (1000đ)
KH TT KH TT KH TT KH TT
A
B
C
D
60
100
50
44
40
200
400
440
720
320
430
460
520
350
420
500
600
300
430
250
720
350
40
40
50
20
44
250
-
-
20
14
8
4
Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận - Người đăng: trucgiang93-tcnh11a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận 9 10 519