Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Được đăng lên bởi huycoi193
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2189 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương trình môn học

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ
HK 2, 2012-2013
1. Thông tin giảng viên và học tập
Giảng viên:
TS. Nguyễn Quốc Tuấn
Tel: 0914135723 (Sinh viên chỉ gọi điện khi rất cần thiết)
Email: tuannhs@yahoo.com
Website: 
Lịch đi công tác:
-

Các đợt 02-07/03/12 và 05-17/04/12.

-

Vào buổi học ngay trước tuần đi công tác, GV sẽ thông báo để xác nhận lại
thông tin lịch trên.

-

Trong thời gian nghỉ học giáo viên có triển khai hoạt động học tập. Trong đợt
05-17/04/12 sẽ có thi giữa kỳ. Ngoài ra kế hoạch giảng bù sẽ thông báo sau.

Kiểm tra giữa kỳ:
Trong phạm vi thời gian từ 05-17/04/12. Lịch thi cụ thể thông báo vào tuần 33.
2. Mục đích:
Môn học rèn luyện kỹ năng quản trị, một lĩnh vực kỹ năng tác dụng hữu ích trong phạm
vi đa dạng các tổ chức, giúp người học có khả năng thể hiện hành vi hiệu quả thực tiễn cuộc
sống, hoạt động kinh doanh và phát triển nghề nghiệp. Môn học giúp người nhận diện kỹ năng
thông qua các trắc nghiệm, hiểu biết và định hướng thay đổi hành vi thông qua việc học tập các
hành vi phù hợp với tính hiệu quả trong các lĩnh vực kỹ năng. Các bài tập thực hành và chương
trình phát triển kỹ năng giúp người học rèn luyện nâng cao kỹ năng.
3. Giới thiệu mô hình phát triển kỹ năng
Theo chương trình này, mô hình phát triển kỹ năng cấu trúc 5 thành tố là trắc nghiệm, học
tập (và hướng dẫn hành vi), phân tích, thực hành và ứng dụng kỹ năng.
Trắc nghiệm (Assesment):
Trắc nghiệm giúp học viên nhận diện kỹ năng trong mỗi lĩnh vực kỹ năng quản trị, qua đó
nhận thức sự cần thiết và định hướng tập trung trong rèn luyện kỹ năng.
Học tập kỹ năng và hướng dẫn hành vi (Skills learning & behavioral guidelines):
Các bài học cung cấp những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ năng và những hướng
dẫn người học định hướng thay đổi hành vi.
Phân tích kỹ năng (Skill analysis):
Các tình huống và các ví dụ giúp người học phân tích và hiểu biết những kỹ năng hiệu
quả và không hiệu quả.
1

Thực hành kỹ năng (Skill practice):
Các bài thực hành và các tình huống đóng vai giúp người học rèn luyện kỹ năng và thu
nhập thông tin phản hồi trong quá trình nâng cao kỹ năng.
Ứng dụng kỹ năng (Skill application):
Người học lên chương trình phát triển kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống. Các nhiệm vụ kỹ
năng là những mục tiêu người học phát họa trên cơ sở những hiểu biết và đặc điểm về tình trạng
kỹ năng của chính bản thân.
Công tác hoạch định cần xác định tình huống cụ thể (ở đâu, với ai, khi nào,...) và những
hành vi cụ thể cần thực hiện và xác định...
Chương trình môn học
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ
HK 2, 2012-2013
1. Thông tin giảng viên và học tập
Giảng viên:
TS. Nguyễn Quốc Tuấn
Tel: 0914135723 (Sinh viên chỉ gọi điện khi rất cần thiết)
Email: tuannhs@yahoo.com
Website: http://tuannguhanhson.com
Lịch đi công tác:
- Các đợt 02-07/03/12 và 05-17/04/12.
- Vào buổi học ngay trước tuần đi công tác, GV sẽ thông báo đ xác nhận lại
thông tin lịch trên.
- Trong thời gian nghỉ học giáo viên có triển khai hoạt động học tập. Trong đợt
05-17/04/12 sẽ có thi giữa kỳ. Ngoài ra kế hoạch giảng bù sẽ thông báo sau.
Kiểm tra giữa kỳ:
Trong phạm vi thời gian từ 05-17/04/12. Lịch thi cụ thể thông báo vào tuần 33.
2. Mục đích:
Môn học rèn luyện kỹ năng quản trị, một lĩnh vực kỹ năng tác dụng hữu ích trong phạm
vi đa dạng các tổ chức, giúp người học khả năng thể hiện hành vi hiệu quả thực tiễn cuộc
sống, hoạt động kinh doanh phát triển nghề nghiệp. n học giúp người nhận diện kỹ ng
thông qua các trắc nghiệm, hiểu biết định hướng thay đổi hành vi thông qua việc học tập các
hành vi phù hợp với tính hiệu quả trong các lĩnh vực kỹ năng. Các bài tập thực hành chương
trình phát triển kỹ năng giúp người học rèn luyện nâng cao kỹ năng.
3. Giới thiệu mô hình phát triển kỹ năng
Theo chương trình này, mô hình phát triển kỹ năng cấu trúc 5 thành tố là trắc nghiệm, học
tập (và hướng dẫn hành vi), phân tích, thực hành và ứng dụng kỹ năng.
Trắc nghiệm (Assesment):
Trắc nghiệm giúp học viên nhận diện kỹ năng trong mỗi lĩnh vực kỹ năng quản trị, qua đó
nhận thức sự cần thiết và định hướng tập trung trong rèn luyện kỹ năng.
Học tập kỹ năng và hướng dẫn hành vi (Skills learning & behavioral guidelines):
Các bài học cung cấp những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ năng những hướng
dẫn người học định hướng thay đổi hành vi.
Phân tích kỹ năng (Skill analysis):
Các tình huống các d giúp người học phân tích hiểu biết những kỹ năng hiệu
quả và không hiệu quả.
1
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ - Trang 2
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ - Người đăng: huycoi193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ 9 10 267