Ktl-icon-tai-lieu

Phong cách lãnh đạo

Được đăng lên bởi khoa-le
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Kinh Doanh Là Văn Minh

Saga Comunitication |

http://saga .vn

1

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

M CL C

Các phong cách lãnh đ o
Charismatic Leadership
Participative Leaders hip
Transactional Leadership

Saga Comunitication |

http://saga .vn

2

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Các phong cách lãnh ñ o
Có nhi u cách ti p c n hay nói chính xác hơn là phong cách trong lãnh ñ o và qu n lý. Nh ng phong cách này ñư c
,
hình thành d a trên h th ng nh ng gi ñ nh và lu n thuy t riêng. M i ngư i s l a ch n cho mình m t phong cách
lãnh ñ o/qu n lý riêng d a trên k t h p các y u t bao g m ni m tin, giá tr và nh ng tiêu chu n cá nhân liên quan,
c p ñ l n hơn ñó là nh ng y u t v văn hóa doanh nghi p và các chu n m c chung mà trên m t h th ng t ng th
chung ñó, có th có m t phong cách s thích h p, ñư c ng h nhưng phong cách khác l i không có ñi u ki n áp
d ng. Nh ng phong cách lãnh ñ o thư ng ñư c nh c ñ n là: ( ñây xin gi nguy ên văn t ti ng Anh do ti ng Vi t
chưa có khái ni m tương ng)

•
•
•
•
•
•
•

Charismatic Leadership
Participative Leadership
Situational Leadership
Transactional Leadership
Transf ormational Leadership
Transf ormational Leadership
The Quiet Leader

Ngoài các phong cách ñư c phân lo i
ñ o/qu n lý riêng, ch ng h n:

•
•
•
•

trên, nhi u nhà khoa h c cũng t

nghiên c u nh ng phong cách lãnh

H th ng lư i qu n tr : Nghiên c u c a Blake và Mouton v s cân ñ i nhi m v c a t ng ngư i.
Phong cách lãnh ñ o c a Lewin: Ba phong cách cơ b n.
Phong cách lãnh ñ o c a Likert: t chuyên quy n ñ n chia s v à cùng tham gia.
Sáu phong cá lãnh ñ o c m xúc: t "Ngài Trí thông minh c a C m xúc" Daniel Goleman v à các b n.
ch

Chúng tôi s l n lư t gi i thi u t ng phong cách lãnh ñ o và nh ng nghiên c u liên quan ñ n phong cách ñó. Trư c
tiên chúng tôi gi i thi uv Chari matic Leadership.
s

Saga Comunitication |

http://saga .vn

3

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Charis matic Leadership
Các gi ñ nh

•
•
•

S thu hút/uy tín cá nhân và phong cách ñ c trưng c a m t ngư i cao quý là nh ng cái ñ ñ thu hút nh ng
ngư i ñi theo.
T tin là yêu c u căn b n c a ngư i lãnh ñ o.
Con ngư i s nghe và ñi theo ngư i mà b n thân h khâm ph c.

Phong cách
Ngư i lãnh ñ o Charismatic là ngư i thu hút ñư c nh ng ngư i ñi theo b i nh ng ñ c ñi m, u tín v à s thu hút c a
y
cá nhân ngư i ñó ch không d a v ào cá d ng quy n l c bên ngoài.
c

T p trung s quan tâm
Khi nhìn m t ngư i lãnh ñ o charismatic ñi trong phòng h p, g p t...
March 27, 2007
CÁC PHONG CÁCH LÃNH ðO
Saga Comunitication | http://saga .vn
1
Kinh Doanh Là Văn Minh
Phong cách lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong cách lãnh đạo - Người đăng: khoa-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phong cách lãnh đạo 9 10 842