Ktl-icon-tai-lieu

Phong cách quản trị tự do của lãnh đạo

Được đăng lên bởi No Say
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4843 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Phong cách quản trị tự do
Nhóm6

Nội dung
Khái
niệm

Liên hệ
thực tế
Kết luận

1. Khái niệm
1.Nhà quản trị

Phong cách
lãnh đạo tự do
là gì?

•

ít sử dụng quyền lực

•

vai trò chỉ là người giúp đỡ các hoạt động của nhân viên.

•

có sự tin tưởng và hy vọng lớn nhưng không hoàn toàn vào cấp dưới.

•

đưa ra những cam kết về các công việc cần được thực hiện và tiến độ công
việc

2.Nhân viên:
•

Mức độ tự do cao

•

Được toàn quyền quyết định cách thức làm việcg

1.Nhà quản trị
ít sử dụng quyền
lực
vai trò chỉ là người
giúp đỡ các hoạt
động của nhân
viên.
có sự tin tưởng và
hy vọng lớn nhưng
không hoàn toàn
vào cấp dưới.
đưa ra những cam
kết về các công
việc cần được thực
hiện và tiến độ
công việc

• Click to edit Master text styles

2.Nhân viên:
Mức độ tự do cao –
Được toàn quyền
–
quyết định cách thức
làm việcg

Second level
Third level
• Fourth level
– Fifth level

2. Đặc điểm
•

Truyền đạt mệnh lệnh( Cách thức giao tiếp) :giao tiếp có thể chỉ là một chi
ều hoặc hai chiều. Giao tiếp để xem xét lại những gì đã được thực hiện và cá
ch ngăn ngừa những cản trở trong quá trình thực hiện.

•

Thiết lập mục tiêu: thường được đưa ra sau khi đã thảo luận với nhân viên.

Ưu điểm: các thành viên có quyền tham gia vào quyết định các việc lớn của tổ c
hức . phong cách này phù hợp với các nhà quản trị không có khả năng quyết đoá
n cao và chính xác, mọi việc được đưa ra bàn bạc và giảm được các sai lầm do q
uyết định của nhà quản trị
Nhược điểm: tạo ra dân chủ quá chớn, không thống nhất được các ý kiến
Nhân viên không hiểu nhà quản lý mong gì ở mình hoặc không
tự tin vào chính sự giao phó đó.

•

Ra quyết định: Quyết định thực hiện nhiệm vụ được chuyển cho nhân viên.

Ưu điểm: Nâng cao tính sáng tạo cho nhân viên, tạo cho nhân viên sự thoải mái trong công việc, không b
ị gò bó dẫn đến hiệu quả công việc có thể sẽ cao hơn.
Nhược điểm: dễ tạo ra tâm lý buồn chán cho người lãnh đạo, dẫn tới sự tùy tiện, lơ là công việc cho dù b
ản thân rất phù hợp với công việc đó.
•

Kiểm soát quá trình thực hiện và cung cấp thông tin: Nhà quản lý thuộc phong cách này thường q
uyết định cách thức kiểm soát tiến độ công việc. Số lần kiểm soát phụ thuộc vào tính chất ưu tiên của
nhiệm vụ và người thực hiện nó.

•

Khen thưởng và ghi nhận kết quả: Nhà quản lý thường khen thưởng và ghi nhận những ai chứng
minh được khả năng làm việc một cách độc lập. mỗi thành viên trong nhóm đều có khuynh hướng trở
thành chủ thể cung cấp những tư tưởng, ý kiến để giải quyết những vấn đề cốt lõi do thực...
Phong cách quản trị tự do
Nhóm6
Phong cách quản trị tự do của lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong cách quản trị tự do của lãnh đạo - Người đăng: No Say
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phong cách quản trị tự do của lãnh đạo 9 10 172