Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Mai Hồng Diễm
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI THẢO LUẬN
MÔN : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC
LỚP : 1327SCRE0111
NHÓM 1

LOGO



 Đề Tài :Mô tả, thiết kế nghiên cứu để
giải quyết các vấn đề yếu kém trong
quá trình quản trị nhân lực của Tổng
công ty Bưu chính Việt Nam

Company name



LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
 quản trị nhân lực có mặt trong mọi doanh nghiệp , nó có
mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị. Quản trị nhân lực
yếu kém ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh
doanh và sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp
 Với tầm quan trọng của quản trị nhân lực, nhóm chúng tôi
lựa chọn đề tài: “Mô tả, thiết kế nghiên cứu để giải
quyết các vấn đề yếu kém trong quá trình quản trị
nhân lực của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam”

Company name

Kết cấu đề tài

1

2

3

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Các vấn đề yếu kém cần giải quyết trong quá
trình quản trị nhân lực của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Chương 3: Mô tả, thiết kế nghiên cứu cho việc giải quyết các
vấn đề đặt ra đối với quá trình quản trị nhân lực tại Tổng công
ty bưu chính Việt Nam

Company LogoChương I : cơ sở lý thuyết
Khái niêm thiết kế nghiên
cứu

B

Mục đích thiết
kế nghiên cứu

A

C

Phân loại thiết
kế nghiên cứu

Chương I

Nội dung cơ bản
thiết kế nghiên
cứu

D

E

Company Logo

Yêu cầu của
thiết kế nghiên
cứu




1. Khái niệm thiết kế nghiên cứu
 Có nhiều khái niệm khác nhau về thiết kế nghiên cứu nhưng
đều thống nhất ở các khía cạnh
 (1) là bản kế hoạch về lựa chọn nguồn và loại thông tin sẽ sử
dụng để có thể trả lời những câu hỏi nghiên cứu.
 (2) là kết cấu cơ bản thể hiện mỗi quan hệ giữa biến của
nghiên cứu.
 (3) là bản tóm tắt quá trình nghiên cứu từ công việc xác định
giả thiết đến phân tích dữ liệu.

Company name



2. Mục đích của Thiết kế nghiên cứu
 Thiết kế nghiên cứu là nhằm tìm ra các cách tiếp cận phù hợp,
trả lời cho vấn đề nghiên cứu bằng cách tốt nhất trong khuôn
khổ ràng buộc cho trước
 Thiết kế nghiên cứu phải trả lời được câu hỏi: Người nghiên
cứu cần gì để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu.

Company name



3. Các nội dung cơ bản của thiết kế nghiên cứu
Mục tiêu
nghiên cứu

Nghiên cứu khám phá
Nghiên cứu mô tả
Nghiên cứu nhân quả

Chiến lược
nghiên cứu

Nghiên cứu thí nghiệm, điều tra
Nghiên cứu tình huống , hành động
Nghiên cứu “dân tộc học” , phát triển lý thuyết

Phương pháp
nghiên cứu
Thời gi...
1. Khái niệm thiết kế nghiên cứu
Có nhiều khái niệm khác nhau về thiết kế nghiên cứu nhưng
đều thống nhất ở các khía cạnh
(1) là bản kế hoạch về lựa chọn nguồn và loại thông tin sẽ sử
dụng để có thể trả lời những câu hỏi nghiên cứu.
(2) là kết cấu cơ bản thể hiện mỗi quan hệ giữa biến của
nghiên cứu.
(3) là bản tóm tắt quá trình nghiên cứu từ công việc xác định
giả thiết đến phân tích dữ liệu.
Company name
www.themegallery.com
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 7
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: Mai Hồng Diễm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 588