Ktl-icon-tai-lieu

QLNN về Tài chính công

Được đăng lên bởi tantaiks13ns3
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG III : QUẢN LÝ
TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
TÍN DỤNG NN
2. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG NN

Tính tất yếu khách quan của tín
dụng nhà nước






quy mô chi ngân sách Nhà nước ngày
càng mở rộng và tăng lên, nhưng thu
ngân sách Nhà nước luôn bị hạn chế
sự mất cân đối, bất ổn định của một quốc
gia... cuộc khủng hoảng toàn diện của
kinh tế thế giới
sự mở rộng các hoạt động đối ngoại
cũng như xu thê toàn cầu hoá, tự do hoá
các luồng vốn

Bản chất của tín dụng nhà nước







Tín dụng nhà nước là một dạng của
tín dụng nói chung
Bản chất
Mục tiêu
Lợi ích kinh tế
Lợi ích chính trị - xã hội

Đặc điểm của TD NN







Về nguồn vốn để cho vay
Chủ thể cho vay
Đối tượng của tín dụng nhà nước
Mục tiêu hoạt động không vì mục
đích lợi nhuận
Về lãi suất huy động và lãi suất cho
vay

Vai trò của tín dụng Nhà nước






Tín dụng Nhà nước là một công cụ sắc
bén trong việc lành mạnh hoá nền tài
chính - tiền tệ quốc gia
Tín dụng nhà nước góp phần điều
chỉnh cơ cấu kinh tế
Tín dụng nhà nước góp phần nâng cao
hiệu quả đầu tư, xoá bao cấp về đầu tư
Tín dụng nhà nước giúp các doanh
nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển sản
xuất kinh doanh

Nội dung hoạt động của TD NN



hoạt động huy động nguồn vốn
hoạt động sử dụng vốn

Các hình thức huy động vốn








Huy động vốn dưới hình thức phát hành
trái phiếu
Huy động vốn thông qua vay nợ, viện trợ
của nước ngoài
Huy động vốn thông qua việc đi vay các
quỹ
Huy động vốn thông qua nguồn vốn
nhận uỷ thác của các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước

Các hình thức sử dụng nguồn
vốn




Cho vay đầu tư
Bảo lãnh tín dụng đầu tư
Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Nguyên tắc huy động vốn


Nguyên tắc bảo đảm cân đối tài chính tiền tệ
quốc gia



bảo đảm cân đối tích luỹ, tiêu dùng, đầu tư trong nền
kinh tế
Nợ nước ngoài của Nhà nước








Tổng dư nợ nước ngoài/GDP  50%
Tổng dư nợ nước ngoài / xuất khẩu  150%;
Tổng nghĩa vụ trả nợ / xuất khẩu  20%
Tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ / thu NSNN 
12%

phải cân đối với nhu cầu sử dụng nguồn vốn thực tế
cân đối trong mối quan hệ điều tiết tiền hàng

Nguyên tắc huy động vốn


Nguyên tắc cân đối thời hạn huy động
nguồn vốn
- Hình thức huy động nguồn vốn tín dụng
đầu tư nhà nước được chứng khoán hoá
 - Lãi suất phải thị trường hoá;
 - Cơ chế phát hành phải được thực hiện
thông qua đấu thầu
 - Phải tăng cường phát hành chứng khoán
Chính phủ trên thị trường thứ cấp.


Nguyên tắc huy động vốn


Nguyên tắc xác định lãi suất huy
động nguồn vốn...
CHƯƠNG III : QUẢN
CHƯƠNG III : QUẢN
TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
TÍN DỤNG NN
TÍN DỤNG NN
2. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG
2. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG NN
TÍN DỤNG NN
QLNN về Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QLNN về Tài chính công - Người đăng: tantaiks13ns3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
QLNN về Tài chính công 9 10 672