Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí dự án

Được đăng lên bởi nguyendinhhieu12102003
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. Giới thiệu Tổng quan về QLDA CNTT.

CHƯƠNG 1.
Giới thiệu Tổng quan về Quản lý Dự Án
Mục đích.
•
•
•
•
•
•
1.1.

Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt
đối với các dự án CNTT.
Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án.
Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án.
Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án.
Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và
Phần mềm phục vụ quản lý dự án
Mở đầu.

1.1.1 Vài số liệu thống kê về QLDA.
• Mỗi năm Mỹ chi 2.3 nghìn tỉ USD vào các dự án, bằng ¼ GDP của Mỹ.
• Toàn thế giới chi gần 10 nghìn tỉ USD cho tất cả các loại dự án, trong số
40.7 nghìn tỉ USD của tổng sản lượng toàn cầu.
• Hơn 16 triệu người xem quản trị dự án là nghề của mình; người quản trị dự
án có lương trung bình hơn 82,000 USD mỗi năm.1
• Hơn nửa triệu dự án phát triển các ứng dụng CNTT được khởi động trong
năm 2001, so với 300,000 dự án năm 2000.*
• Các chuyên gia đang nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý dự án. Tom
Peters đã viết trong cuốn sách của mình “Reinventing Work: the Project
50”, “Ngày nay muốn chiến thắng bạn phải nắm vững nghệ thuật quản lý
dự án!”
1.1.2 Tại sao các DA bị thất bại.
Bị hũy.
• 33% các DA bị hũy (Vượt thời gain hay chi phí). Nghiên cứu của Standish
Group (CHAOS) năm 1995 trên 31% bị hủy, tốn kém 81 tỉ USD chỉ riêng tại
Hoa Kỳ.
Quá tải-Nhu cầu các dự án CNTT càng tăng
• Năm 2000, có 300,000 dự án CNTT mới
• Năm 2001, trên 500,000 dự án CNTT mới được khởi động
Không hiệu quả.
• Nhiều DA không bao giờ được sử dụng.
1

PMI, The PMI Project Management Fact Book, Second Edition, 2001

Trương Mỹ Dung

Mail= tmdung@fit.hcmuns.edu.vn

5

Chương 1. Giới thiệu Tổng quan về QLDA CNTT.

1.1.3 Tại sao các DA thành công.
Đúng thời hạn, trong phạm vi kinh phí cho phép.
• Vượt quá khoảng 10% → 20% được coi là chấp nhận được.
Nhóm thực hiện không cảm thấy bị kiểm soát quá mưc.
Khách hàng thỏa mản:
• Sản phẩm DA giải quyết được vấn đề.
• Được tham gia vào quá trình QL DA.
Người quản lý hài lòng với tiến độ.

1.1.4 . Các Lợi ích của QLDA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiểm soát tốt hơn các tài nguyên tài chính, thiết bị và con người
Cải tiến quan hệ với khách hàng
Rút ngắn thời gian triển khai.
Giảm chi phí
Tăng Chất lượng và độ tin cậy.
Tăng Lợi nhuận.
Cải tiến năng suất lao động
Phối hợp nội bộ tốt hơn.
Nâng cao Tinh thần làm việc.

1.2. Các Khái niệm cơ bản.
1.2.1. Dự án là gì?
•

Dự án là “một nỗ lực tạm thời được cam kết để tạo ra một sản phẩm hoặc
dịch vụ” (PMBOK® Guide 2000,...
Chương 1. Gii thiu Tng quan v QLDA CNTT.
Trương M Dung
www.fit.hcmuns.edu.vn/~tmdung
Mail= tmdung@fit.hcmuns.edu.vn
5
CHƯƠNG 1.
Gii thiu Tng quan v Qun lý D Án
Mc đích.
Hiu được các nhu cu ngày càng tăng ca ngh qun lý d án, đặc bit
đối vi các d án CNTT.
Hiu được các Khái nim v: D án là gì, Qun lý d án.
Các thành phn ca khung làm vic (framework) qun lý d án.
Kiến thc cn thiết cho Qun lý d án.
Các Giai đon Qun lý D án, và
Phn mm phc v qun lý d án
1.1. M đầu.
1.1.1 Vài s liu thng kê v QLDA.
Mi năm M chi 2.3 nghìn t USD vào các d án, bng ¼ GDP ca M.
Toàn thế gii chi gn 10 nghìn t USD cho tt c các loi d án, trong s
40.7 nghìn t USD ca tng sn lượng toàn cu.
Hơn 16 triu người xem qun tr d án là ngh ca mình; người qun tr d
án có lương trung bình hơn 82,000 USD mi năm.
1
Hơn na triu d án phát trin các ng dng CNTT được khi động trong
năm 2001, so vi 300,000 d án năm 2000.*
Các chuyên gia đang nhn mnh tm quan trng ca qun lý d án. Tom
Peters đã viết trong cun sách ca mình “
Reinventing Work: the Project
50”
, “Ngày nay mun chiến thng bn phi nm vng ngh thut qun lý
d án!”
1.1.2 Ti sao các DA b tht bi.
B hũy.
33% các DA b hũy (Vượt thi gain hay chi phí). Nghiên cu ca Standish
Group (CHAOS) năm 1995 trên 31% b hy, tn kém 81 t USD ch riêng ti
Hoa K.
Quá ti-Nhu cu các d án CNTT càng tăng
Năm 2000, có 300,000 d án CNTT mi
Năm 2001, trên 500,000 d án CNTT mi được khi động
Không hiu qu.
Nhiu DA không bao gi được s dng.
1
PMI, The PMI Project Management Fact Book, Second Edition, 2001
Quản lí dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lí dự án - Người đăng: nguyendinhhieu12102003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quản lí dự án 9 10 355