Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn

Được đăng lên bởi buithaongoc94
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2921 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Kiều Hải Tâm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................4
CHƯƠNG I.................................................................................................................................8
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH
SẠN.............................................................................................................................................8

I.

Một số khái niệm............................................................................................8
1. Kinh doanh khách sạn........................................................................8
2. Dịch vụ khách sạn..............................................................................9
3. Chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn.............................10

II.

Quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn.........................................................11
1.

Khái niệm quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn........................11

2. Các nội dung chính của công tác quản lý chất lượng dịch vụ khách
sạn................................................................................................................11
3. Các nhân tố ảnh hưởng....................................................................17
CHƯƠNG II.............................................................................................................................22
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI KHÁCH SẠN THẮNG
LỢI............................................................................................................................................22

I. Giới thiệu chung về Khách sạn Thắng Lợi.......................................................22
1. Lịch sử hình thành và phát triển......................................................22
2. Vị trí, quy mô diện tích, thứ hạng:...................................................23
3. Mô hình tổ chức của Khách sạn Thắng Lợi và chức năng, nhiệm vụ
của từng bộ phận..........................................................................................23
4. Các ngành nghề kinh doanh của khách sạn Thắng Lợi...................29
5. Tình hình nhân lực...........................................................................29
6. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn..............................31

1

Kiều Hải Tâm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

7. Kế...
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Kiều Hải Tâm
MỤC LỤC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................4
CHƯƠNG I.................................................................................................................................8
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH
SẠN.............................................................................................................................................8
I. Một số khái niệm............................................................................................8
1. Kinh doanh khách sạn........................................................................8
2. Dịch vụ khách sạn..............................................................................9
3. Chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn.............................10
II. Quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn.........................................................11
1. Khái niệm quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn........................11
2. Các nội dung chính của công tác quản chất lượng dịch vụ khách
sạn................................................................................................................11
3. Các nhân tố ảnh hưởng....................................................................17
CHƯƠNG II.............................................................................................................................22
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI KHÁCH SẠN THẮNG
LỢI............................................................................................................................................22
I. Giới thiệu chung về Khách sạn Thắng Lợi.......................................................22
1. Lịch sử hình thành và phát triển......................................................22
2. Vị trí, quy mô diện tích, thứ hạng:...................................................23
3. hình tổ chức của Khách sạn Thắng Lợi chức năng, nhiệm vụ
của từng bộ phận..........................................................................................23
4. Các ngành nghề kinh doanh của khách sạn Thắng Lợi...................29
5. Tình hình nhân lực...........................................................................29
6. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn..............................31
1
Quản lý chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn - Người đăng: buithaongoc94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Quản lý chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn 9 10 748