Ktl-icon-tai-lieu

quản lý chuỗi cung ứng trong UNILEVER Việt Nam

Được đăng lên bởi hongnhung.qtdna
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 6252 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Mục lục
1. Tổng quan về chuỗi cung ứng

2

1.1 Các khái niệm

2

1.2 Vai trò của SCM với hoạt động kinh doanh

2

1.3 Những tác nhân thúc đẩy chính của chuỗi cung ứng

3

1.4 Cấu trúc của chuỗi cung ứng

6

2. Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng

8

2.1 Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng

8

2.2 Các hoạt động điều hành chuỗi cung ứng

8

2.2.1

Hoạch định

8

2.2.2

Tìm nguồn cung ứng

10

2.2.3

Sản xuất

11

2.2.4

Phân phối

12

3. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh

13

4. Chuỗi cung ứng của UNILEVER Việt Nam

15

4.1 Giới thiệu về Unilever Việt Nam

15

4.2 Các thành phần trong chuỗi cung ứng

18

4.3 Các điểm mạnh trong hệ thống chuỗi cung ứng cua Unilever

20

4.3.1

Hoạch định

20

4.3.2

Hệ thống phân phối của Unilever Việt Nam

23

Tài liệu tham khảo

24

1

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
1. Tổng quan về chuỗi cung ứng(tài liệu tham khảo [1])
1.1 Các khái niệm
Chuỗi cung ứng: bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp
nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm nhà sản
xuất, nhà cung cấp mà còn liên quan đến nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ, và khách
hàng.
Quản lý chuỗi cung ứng (SCM-Supply Chain Management): là sự kết hợp sản
xuất, tồn kho, địa điểm và vận tải giữa các thành viên tham gia trong chuỗi cung ứng
nhằm đạt được khối lượng công việc hiệu quả nhất trong thị trường đang phục vụ.
1.2 Vai trò của SCM đối với hoạt động kinh doanh(website tham khảo [3])
Đối với các công ty, SCM có vai trò rất to lớn, bởi:

- SCM giải quyết cả đầu ra lẫn đầu vào của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Nhờ
có thể thay đổi các nguồn nguyên vật liệu đầu vào hoặc tối ưu hoá quá trình luân
chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ mà SCM có thể giúp tiết kiệm chi phí,
tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Có không ít công ty đã gặt hái thành
công lớn nhờ biết soạn thảo chiến lược và giải pháp SCM thích hợp, ngược lại, có
nhiều công ty gặp khó khăn, thất bại do đưa ra các quyết định sai lầm như chọn
sai nguồn cung cấp nguyên vật liệu, chọn sai vị trí kho bãi, tính toán lượng dự trữ
không phù hợp, tổ chức vận chuyển rắc rối, chồng chéo.

- SCM hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tiếp thị, đặc biệt là tiếp thị hỗn hợp (4P:
Product, Price, Promotion, Place). Chính SCM đóng vai trò then chốt trong việc
đưa sản phẩm đến đúng nơi cần đến và vào đúng thời điểm thích hợp. Mục tiêu
lớn nhất của SCM là cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng với tổng chi phí
nhỏ nhất.

- SCM cung cấp khả năng trực quan hoá đối vớ...
1
Mc lc
1. Tng quan v chui cung ng 2
1.1 Các khái nim 2
1.2 Vai trò ca SCM vi hoạt động kinh doanh 2
1.3 Những tác nhân thúc đẩy chính ca chui cung ng 3
1.4 Cu trúc ca chui cung ng 6
2. Hot đng điều hành chuỗi cung ứng 8
2.1 hình hot đng ca chuỗi cung ứng 8
2.2 Các hot động điều hành chui cung ng 8
2.2.1 Hoạch định 8
2.2.2 Tìm ngun cung ng 10
2.2.3 Sản xuất 11
2.2.4 Phân phối 12
3. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh 13
4. Chui cung ứng của UNILEVER Việt Nam 15
4.1 Giới thiệu về Unilever Việt Nam 15
4.2 Các thành phần trong chuỗi cung ứng 18
4.3 Các điểm mạnh trong hệ thng chuỗi cung ứng cua Unilever 20
4.3.1 Hoạch định 20
4.3.2 Hệ thống phân phối của Unilever Việt Nam 23
i liu tham kho 24
quản lý chuỗi cung ứng trong UNILEVER Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý chuỗi cung ứng trong UNILEVER Việt Nam - Người đăng: hongnhung.qtdna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
quản lý chuỗi cung ứng trong UNILEVER Việt Nam 9 10 712