Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án

Được đăng lên bởi giathinh1986
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN

Chương 3: Tổ chức dự án

TỔ CHỨC DỰ ÁN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Nội dung:
 Cấu trúc tổ chức
 Nhóm dự án
 Lãnh đạo

E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: 
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

QUẢN LÝ DỰ ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý dự án. GS. TS. Georges Hirsch, Đặng

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 3: Tổ chức dự án

Hữu Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS. Nguyễn
Chân. NXBGD & CFVG 1994.
2. Quản lý dự án. TS. Cao Hào Thi, TS. Nguyễn
Thúy Quỳnh Loan. NXBĐHQGTp.HCM 2004.
3. Lập & thẩm định dự án đầu tư xây dựng. PGS.
TS. Nguyễn Thống. NXBXDHN 2005.
4. Nguyên lý cơ bản quản lý dự án. TS. Bùi ngọc
Toàn. NXBGTVT Hà Nội 2008.
PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
NỘI DUNG
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

TỔ CHỨC
DỰ ÁN

1: Mở đầu
2: Khởi đầu dự án
3: Tổ chức dự án
4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
5: Kiểm soát dự án
5bis: Kiểm soát chi phí
6: Kết thúc dự án
7: Giới thiệu phần mềm MS Project.

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 3: Tổ chức dự án

TỔ CHỨC là một nhóm người được sắp
xếp theo một trật tự nhất định để có thể
cùng phối hợp hoạt động với nhau để
đạt đến mục tiêu của tổ chức.
CẤU TRÚC TỔ CHỨC là một kiểu mẫu
được đặt ra để phối hợp hoạt động giữa
các người trong tổ chức.

3

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

CẤU TRÚC
THEO DẠNG
CHỨC NĂNG

Không có tổ chức
tốt hay xấu mà chỉ
có tổ chức thích
hợp hay không
thích hợp!

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

Trong mỗi cấu trúc tổ chức, mỗi thành
viên phải được xác định rõ ràng về
trách nhiệm:

Dự án được chia ra làm nhiều phần và được
phân công tới các bộ phận chức năng hoặc các
nhóm trong bộ phận chức năng thích hợp. Döï
aùn seõ ñöôïc toång hợp bởi nhà quản lý chức năng
cấp cao.
Chủ tịch /
Giám đoác

 Trách nhiệm = Quyền hạn + Nhiệm vụ
(Accountability=Authority+Responsibility)

Phó GĐ Tài
chính

Phó GĐ
Marketing

Phó GĐ Sản
xuaát

Phó GĐ Kỹ
thuaät

Döï aùn 1

Döï aùn 1

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

Döï aùn n

Döï aùn n

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

CẤU TRÚC TỔ CHỨC

CẤU TRÚC
TỔ CHỨC
DẠNG
DỰ ÁN

CÁC LOẠI CẤU TRÚC TỔ CHỨC
Coù 3 loại :+ Cấu trúc dạng ch...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN
Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
Tél.
(08) 38 640 979
-
098 99 66 719
I LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý dự án. GS. TS. Georges Hirsch, Đặng
Hữu Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS. Nguyễn
Chân. NXBGD & CFVG 1994.
2. Quản lý dự án. TS. Cao Hào Thi, TS. Nguyễn
Thúy Quỳnh Loan. NXBĐHQGTp.HCM 2004.
3. Lập & thm định dự án đầu tư xây dựng. PGS.
TS. Nguyễn Thống. NXBXDHN 2005.
4. Nguyên lý cơ bản quản lý dự án. TS. Bùi ngọc
Toàn. NXBGTVT Hà Nội 2008.
PGS. TS. Nguyễn Thống
QUẢN DỰ ÁN
3
NỘI DUNG
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Khởi đầu dự án
Chương 3: Tổ chức dự án
Chương 4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
Chương 4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
Chương 5: Kiểm soát dự án
Chương 5bis: Kiểm soát chi phí
Chương 6: Kết thúc dự án
Chương 7: Giới thiệu phần mềm MS Project.
QUẢN DỰ ÁN
TỔ CHỨC DỰ ÁN
Nội dung:
Cấu trúc tổ chức
Nhóm dự án
Lãnh đạo
PGS. TS. Nguyễn Thống
QUẢN DỰ ÁN
Chương 3: Tổ chức dự án
TỔ CHỨC
DỰ ÁN
PGS. TS. Nguyễn Thống
QUẢN DỰ ÁN
Chương 3: Tổ chức dự án
TỔ CHỨC một nhóm người được sắp
xếp theo một trật tự nhất định để có thể
cùng phối hợp hoạt động với nhau để
đạt đến mục tiêu của tổ chức.
CU TRÚC TỔ CHỨC một kiểu mẫu
được đặt ra để phối hợp hoạt động giữa
các người trong tổ chức.
PGS. TS. Nguyễn Thống
QUẢN DỰ ÁN
Chương 3: Tổ chức dự án
Quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án - Người đăng: giathinh1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quản lý dự án 9 10 527