Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hàng tồn kho

Được đăng lên bởi chauanh079-chau
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 5229 lần   |   Lượt tải: 12 lần
QUYẾT ĐỊNH VỀ HÀNG TỒN KHO

HÀ NỘI, Tháng 11 năm 2012

1

LỜI MỞ ĐẦU
Hàng tồn kho thường là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh
nghiệp, đồng nghĩa với việc chi phí vốn tài trợ cho hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng chi phí vốn. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động công ty, các nhà quản lý ngày càng
quan tâm tới việc quản lý hàng tồn kho. Hàng tồn kho là yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục. Tuy nhiên, cần tính toán
số lượng và thời gian tồn kho phù hợp. Trước đây bằng cách thực hiện một vài phép tính
đơn giản, một người quản lý hàng tồn kho có thể dễ dàng xác định các giải pháp giải quyết
những vấn đề này. Ngày nay, các câu hỏi liên quan đến hàng tồn kho cần được tổ chức và
các hạng mục cụ thể nên có sẵn tại các địa điểm cụ thể, các vấn đề này thách thức sự sáng
tạo và khả năng phân tích quyết định của các nhà quản lý hàng tồn kho.Vẫn là giải quyết
các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho, nhưng quản lý hàng tồn kho trong môi trường kinh
doanh hiện nay là khó khăn hơn và thường liên quan đến việc lựa chọn một chiến lược tổng
thể từ một loạt các lựa chọn thay thế. Tại cùng một thời điểm mà quyết định hàng tồn kho
đã trở nên phức tạp hơn, các công ty đã đặt áp lực nhiều hơn để xây dựng hệ thống hậu cần
để quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn và chi phí thấp hơn và cải thiện dịch vụ là tốt.
Trong bài tập thảo luận này, xin đưa ra một số phương pháp tiếp cận quản lý hàng tồn kho,
để chúng ta cùng tìm hiểu việc làm thế nào các công ty đưa ra quyết định hàng tồn kho và
làm thế nào họ phát triển chiến lược tổng thể có thể làm giảm đáng kể hàng tồn kho trong
chuỗi cung ứng.

PHẦN NỘI DUNG
2

I- Lựa chọn phương pháp tiếp cận quản lý hàng tồn kho
Các vấn đề cơ bản quản lý hàng tồn kho để cân bằng chi phí với chất lượng dịch vụ.
Bất kể lựa chọn phương pháp tiếp cận, quyết định hàng tồn kho phải xem xét các
vấn đề liên quan đến chi phí và yêu cầu dịch vụ khách hàng. 7-1 hình, minh họa các mối
quan hệ chung giữa hàng tồn kho và mức độ dịch vụ khách hàng, cho thấy rằng việc tăng
đầu tư vào hàng tồn kho có thể dẫn đến mức độ cao hơn của dịch vụ khách hàng. Vấn đề
được quan tâm hiện nay là xác định các giải pháp quản lý sẽ dẫn đến cấp độ cao hơn của
dịch vụ khách hàng cùng với các khoản đầu tư giảm hàng tồn kho

Đầu tư hang tồn kho

Sơ đồ 7-1 Mối quan hệ giữa hàng tồn kho và khách hàng

Trong lịch sử, quản lý hàng tồn kho xoay quanh hai câu hỏi cơ bản:
độ Dịch vụ
+ Cần mua hoặc sản xuất bao...
1
QUYẾT ĐỊNH VỀ HÀNG TỒN KHO
HÀ NỘI, Tháng 11 năm 2012
Quản lý hàng tồn kho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hàng tồn kho - Người đăng: chauanh079-chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Quản lý hàng tồn kho 9 10 794