Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý học

Được đăng lên bởi Ngân nguyễn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A:TRẮC NGHIỆM
1) Nêu quan điểm đúng nhất của nhà quản trị về tổ chức
A: Tổ chức là một phần tử
B) Tổ chức là một hệ thống mở-x-mqh 2 chiều vs môi trường bên ngoài
C) Tổ chức là một hệ thống khép kín D) Tổ chức là một hệ thống kỹ thuật
2) Số lượng cấp dưới phải báo cáo với nhà quản trị là thuộc nội dung nào
A) Tuyến quyền hạn-x

B) Tầm quản trị

C) Chuổi mệnh lệnh

D) Ủy quyền

3) Mô hình năm lực lượng để phân tích môi trường nào
A) MT trực tiếp

B) MT gián tiếp

C) MT bên trong

D) MT bên ngoài

4). so với cơ cấu chức năng, cơ cấu tổ chức theo đơn vị chiến lược có ưu điểm
a. phục vụ khách hàng tốt hơn

b. tiết kiệm chi phí hành chính văn

phòng
c .dễ đào tạo cán bộ quản trị chức năng

d. tất cả các ý trên

5). Theo mô hình 5 lực lượng của porter, bất kỳ tổ chức nào đều chịu sức ép đền từ
5 nhóm lực lượng sau đây:
a. khách hàng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp
b. đối thủ cung cấp sản phẩm thay thế, đối thủ ra nhập ngành
c. nhà cung cấp đầu vào

d. cả 3 PA trên

6). bộ phận nhân sự trình giám đốc phê duyệt thủ tục đào tạo nhân viên trong tổ
chức là minh họa về ……… trong tổ chức
a. quyền hạn trực tuyến

b. quyền hạn tham mưu

c. quyền hạn chức năng

d. cả a b c

7). Tiền lương, tiền thưởng cho nhân viên... là nhà quản trị đã thực hiện chức năng
nào:
a.tổ chức

b.kế hoạch

c.lãnh đạo-x-motivate-định nghĩa lãnh đạo

d.kiểm tra

8). "Con bò sữa" trong mô hình BCG:
a.thị phần cao

b.đầu tư nhiều

c.tốc độ tăng trưởng thị trường thấp

d.cả a và c

9). ngành " ngôi sao" trong mt BCG
a. thị phần cao

b. tốc độ tăng trưởng thấp

c. cần nhiều vốn đầu tư

d. a và c

10). Ưu điểm của cơ cấu chức năng
a. tạo điều kiện sử dụng và đào tạo cán bộ quản trị tổng hợp
b. tạo điều kiện......... cán bộ quản trị chức năng
c. tạo điều kiện cho sự phối hợp thực hiện giữa các bộ phận
d. cả a, b, c
11). các cấp chiến lược trong tổ chức hợt động đơn lĩnh vực
a. cấp quốc tế, quốc gia...

b. cấp tổ chức, ngành, chức năng

c. cấp tổ chức, chức năng

d. a và b

12).Chien lược cấp ngành liên quan đến mối quan tâm và hành động
a.tất cả lĩnh vực

b.Một

c.Vô số

d.b và c

13) So voi co cau chuc nang, co cau don vi chien luoc co uu diem j?
a.

It

B.

chi

de

c.phuc

dao
vu

phi
tao

hanh

can

khach

bo
hang

chinh
chuc
duoc

hon

nang

hon

tot

hon

D.ca a,b,c
14) Tầm kiểm soát trong cơ cấu tổ chức:
a. Có thể được xác định theo công thức nhất định và có quan hệ tỉ lệ thuận với số
cấp quản trị
b. Có thể được xác định theo công thức nhất định và có quan hệ tỉ lệ
nghịch với số cấp quản trị
c. ...
A:TRẮC NGHIỆM
1) Nêu quan điểm đúng nhất của nhà quản trị về tổ chức
A: Tổ chức là một phần tử
B) Tổ chức là một hệ thống m-x-mqh 2 chiều vs môi trường bên ngoài
C) Tổ chức là một hệ thống khép kín D) Tổ chức là một hệ thống kỹ thuật
2) Số lượng cấp dưới phải báo cáo với nhà quản trị là thuộc nội dung nào
A) Tuyến quyền hạn-x B) Tầm quản trị
C) Chuổi mệnh lệnh D) Ủy quyền
3) Mô hình năm lực lượng để phân tích môi trường nào
A) MT trực tiếp B) MT gián tiếp
C) MT bên trong D) MT bên ngoài
4). so với cơ cấu chức năng, cơ cấu t chức theo đơn vị chiến lược có ưu điểm
a. phc v khách hàng tốt hơn b. tiết kiệm chi phí hành chính văn
phòng
c .d đào tạo cán b qun tr chức năng d. tt c các ý trên
5). Theo mô hình 5 lực lượng ca porter, bt k t chức nào đều chu sức ép đền t
5 nhóm lực lượng sau đây:
a. khách hàng, đối th cnh tranh trc tiếp
b. đối th cung cp sn phm thay thế, đối th ra nhp ngành
c. nhà cung cấp đầu vào d. c 3 PA trên
Quản lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý học - Người đăng: Ngân nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản lý học 9 10 164