Ktl-icon-tai-lieu

quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo

Được đăng lên bởi yvanndu
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Câu hỏi phần dân tộc
Câu 1.(A) Anh chị hãy trình bày và phân tích khái niệm dân tộc
Câu 2. (A) Anh chị hãy trình bày nội dung quan hệ dân tộc theo nghĩa rộng.
Câu 3. (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích nội dung quan hệ dân tộc theo nghĩa hẹp
Câu 4. (A)Anh chị hiểu thế nào về “Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam là nhà nước
thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt nam”
Câu 5. (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích khuynh hướng cơ bản trong quan hệ dân tộc và
trên thế giới hiện nay.
CÂu 6. (A)Anh chị hãy trình bày các khuynh hướng cơ bản trong quan hệ dân tộc) đặc điểm
cộng đồng các dân tộc Việt nam có truyền thống đoàn kết cùng chung vận mệnh lịch sử.
Câu 7. (A)Anh chị hãy phân tích đặc điểm: “đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta cư trú trên
một địa bàn rộng lớn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị an ninh quốc phòng”
Câu 8: (A)Anh chị hãy phân tích các đặc điểm của dân tộc ở nước ta có sự phát triển không
đồng đều về mặt lịch sử.
Câu 9: (A)Tại sao nói :Các dân tộc ở nước ta có sấc thái văn hoá phong phú và đa dạng nhưng
thống nhất trong bản sắc văn hoá các cộng đồng dân tộc việt nam
Câu 10: (A)Anh chị hãy phân tích nét cơ bản về thành tựu và những tồn tại tình hình kinh tế xã
hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.
Câu 11: (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước ta
về dân tộc
Câu 12.Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết,đoàn kết,
đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” trong chính sách đại đoàn kết toàn dân
của Đảng, nhà nước ta.
Câu 13.# Trình bày chính sách “đầu tư phát triển khoa học công nghệ, tài chính tín dụng của
Đảng và nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.
Câu 13. (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích các chính sách định hướng về kinh tế xã hội đối
với các dân tộc và miền núi ở nước ta.
Câu 14: (A)Trình bày các chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ,điểu chỉnh
quan hệ sản xuất và đổi mới quản lý giải phóng năng lực sản xuất ở miền núi.
Câu 15: (A)Trình bày nội dung quản lý nhà nước đối với dân tộc và miền núi
Câu 16. Trình bày chính sách đất đai , bảo vệ phát triển rừng, di dân phân bố lại dân cư ở miền
núi và đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.
Câu 17. (A)Anh chị hãy trình bày chính sách phát triển văn hoá giáo dục , y tế và đào tạo bồi
dưỡng cán bộ , tạo nguồn lực cho đồng bào các dân tộc .
Câu 18. (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích nhiệm vụ và đối tượng quản ...
Câu hỏi phần dân tộc
Câu 1.(A) Anh chị hãy trình bày và phân tích khái niệm dân tộc
Câu 2. (A) Anh chị hãy trình bày nội dung quan hệ dân tộc theo nghĩa rộng.
Câu 3. (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích nội dung quan hệ dân tộc theo nghĩa hẹp
Câu 4. (A)Anh chị hiểu thế nào về “Nhà nước cộng hoà hội chủ nghĩa việt nam là nhà nước
thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt nam”
Câu 5. (A)Anh chị hãy trình bày phân tích khuynh hướng bản trong quan hệ dân tộc
trên thế giới hiện nay.
CÂu 6. (A)Anh chị hãy trình bày các khuynh hướng bản trong quan hệ dân tộc) đặc điểm
cộng đồng các dân tộc Việt nam có truyền thống đoàn kết cùng chung vận mệnh lịch sử.
Câu 7. (A)Anh chị hãy phân tích đặc điểm: “đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta cư trú trên
một địa bàn rộng lớn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị an ninh quốc phòng”
Câu 8: (A)Anh chị hãy phân tích các đặc điểm của dân tộc ớc ta sự phát triển không
đồng đều về mặt lịch sử.
Câu 9: (A)Tại sao nói :Các dân tộc nước ta sấc thái văn hoá phong phú và đa dạng nhưng
thống nhất trong bản sắc văn hoá các cộng đồng dân tộc việt nam
Câu 10: (A)Anh chị hãy phân tích nét cơ bản về thành tựu và những tồn tại tình hình kinh tế xã
hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.
Câu 11: (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước ta
về dân tộc
Câu 12.Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết,đoàn kết,
đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” trong chính sách đại đoàn kết toàn dân
của Đảng, nhà nước ta.
Câu 13.# Trình bày chính sách “đầu phát triển khoa học công nghệ, tài chính tín dụng của
Đảng và nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.
Câu 13. (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích các chính sách định hướng về kinh tế xã hội đối
với các dân tộc và miền núi ở nước ta.
Câu 14: (A)Trình bày các chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ,điểu chỉnh
quan hệ sản xuất và đổi mới quản lý giải phóng năng lực sản xuất ở miền núi.
Câu 15: (A)Trình bày nội dung quản lý nhà nước đối với dân tộc và miền núi
Câu 16. Trình bày chính sách đất đai , bảo vệ phát triển rừng, di dân phân bố lại dân cưmiền
núi và đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.
Câu 17. (A)Anh chị hãy trình bày chính sách phát triển văn hoá giáo dục , y tế đào tạo bồi
dưỡng cán bộ , tạo nguồn lực cho đồng bào các dân tộc .
Câu 18. (A)Anh chị hãy trình bày và phân tích nhiệm vụ và đối tượng quản lý nhà nước về dân
tộc thiểu số và miền núi.
Câu 19. Anh/chị hãy trình bày nội dung quản lý nhà nước đối với dân tộc và miền núi.
Câu 20: (A)Trình bày và phân tích phương hướng quản lý NN về dân tộc.
.Câu 1. Anh chị hãy trình bày phân tích khái niệm dân tộc Dân tộc khái niệm đa nghĩa,
giống như khái niệm văn hoá và ở những lĩnh vựckhác nhau của đời sống xã hội thì người ta có
những định nghĩa , quan niệm khácnhau về dân tộc.
Cụ thể:
-Dân tộc một cộng đồng người ổn định được hình thành trong đời sống hội chung
tiếng nói, lãnh thổ, đời sống kinh tế và tâm lý đoàn kết dân tộc
-Dân tộc thiểu số được hiểu là những người thiểu số sống trong một quốc gia.
-Dân tộc được hiểu một quốc gia một cộng đồng ổn định hình thành người dân của một
nước, một quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau trong truyền thống nghĩa vụ và quyền lợi.
=mặc những ý kiến khác nhau về khái niệm dân tộc nhưng trong quản nhànước thì
hai quan niệm khác nhau về dân tộc như sau:
quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo - Người đăng: yvanndu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo 9 10 179