Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà Nước về đô thị

Được đăng lên bởi van-tinh-nguyen
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 9369 lần   |   Lượt tải: 68 lần
HäC VIÖN HµNH CHÝNH - NAPA

qu¶n lý NHµ N­íc vÒ ®« thÞ
TS. Phan ¸nh HÌ, Mobile: 0949796336
Email: phananhhe@gmai.com

KÕt cÊu néi dung vµ tµi liÖu tham kh¶o
- KÕt cÊu néi dung m«n häc:
PhÇn 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ §T
PhÇn 2: Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ §T
PhÇn 3: Ph¸t triÓn §T bÒn v÷ng
- Tµi liÖu tham kh¶o:


N§ 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009, về ph©n loại §T



Th«ng t­ 34/2009/TT-BXD ngµy 30/9/2009 cña Bé XD,
quy ®Þnh chi tiết N§ 42/2009/N§-CP



Q§ 445/Q§-TTg ngµy 07/4/2009, vÒ ®iÒu chØnh QHTT PT
hÖ thèng §T ViÖt Nam ®Õn 2025 vµ tÇm nh×n 2050

KÕt cÊu néi dung vµ tµi liÖu tham kh¶o


N§ 37/2010/N§-CP ngµy 07/4/2010, vÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª
duyÖt vµ qu¶n lý QH§T



N§ 38/2010/N§-CP ngµy 07/4/2010, vÒ QL kh«ng gian, kiÕn
tróc, c¶nh quan §T



N§ 39/2010/N§-CP ngµy 07/4/2010, vÒ QL kh«ng gian XD
ngầm §T



N§ 64/2010/N§-CP ngµy 11/6/2010, vÒ QL c©y xanh §T



TT 19/2010/TT-BXD ngµy 22/10/2010, vÒ h­íng dÉn lËp Quy
chÕ QL QH, kiÕn tróc §T



Luật Quy ho¹ch §T; Luật XD; LuËt Nhµ ë …

PhÇn 1: Kh¸I qu¸t chung vÒ §« ThÞ



1. ®« thÞ vµ ®Æc ®iÓm cña §T ®Õn Qu¶n lý PT §T
1.1. Kh¸i niÖm §T:



§« thÞ lµ c¸c ®iÓm DCTT víi mËt ®é cao, chñ yÕu lµ L§ phi
No, thÞ d©n sèng vµ lµm viÖc theo phong c¸ch v¨n minh,
H§, cã TC vµ hiÖu qu¶ KT, VH cao (phong c¸ch, lèi sèng
thµnh thÞ, lèi sèng CN)

PhÇn 1: Kh¸I qu¸t chung vÒ §« ThÞ
tiªu chÝ d©n sè, c¬ cÊu l® ®T ë mét sè quèc gia

1- VÒ quy m« d©n sè (ng­êi):

2- MËt ®é d©n sè §T:
- PhÇn Lan: 500 ng­êi/km2

- Uganda: 100
- Grªnada: 200
- Ghana: 500
- ¡ngg«la, Kªnya, Cuba: 2.000
- Extonia: 8.000
- T©y Ban Nha, Thôy SÜ: 10.000

- Ên §é: 1.000 ng­êi/km2
3- TØ lÖ lao ®éng phi No:
- Liªn bang Nga: 85%
- NhËt B¶n, Hµ Lan: 60 - 65%

PhÇn 1: Kh¸I qu¸t chung vÒ §« ThÞ


Quốc tế:



Đô thị là một khu định cư được hình thành bởi quá trình
tập trung DC từ nông thôn ra thành thị và chuyển dịch cơ
cấu KT No sang phi No

6

PhÇn 1: Kh¸I qu¸t chung vÒ §« ThÞ


Luật QHĐT năm 2009:



Đô thị là khu vực tập trung DC sinh sống có mật độ cao và
chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực KT phi No, là trung tâm
CT, hành chính, KT, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò
thúc đẩy sự PT KT - XH của QG hoặc một vùng lãnh thổ,
một ĐP, bao gồm nội thành, ngoại thành của TP; nội thị,
ngoại thị của TX; thị trấn

7

PhÇn 1: Kh¸I qu¸t chung vÒ §« ThÞ



Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: §« thÞ lµ khu d©n c­ tËp trung
héi ®ñ 2 ®iÒu kiÖn:

Về PL:

Do
CQNN có TQ QĐ
thành lập

Tiêu chí:
ĐÔ THỊ

Đáp
ứng 6 tiêu chí tại
NĐ 42

PhÇn 1: Kh¸I qu¸t chung vÒ §« ThÞ


6

tiªu c...