Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo.doc

Được đăng lên bởi Hoang Diep
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2152 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chuyên đề 1:
TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
I. Những vấn đề chung về quản lý
1. Đối tượng nghiên cứu của khoa học quản lý
Hoạt động quản lý ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng nẩy sinh ra các mối quan hệ quản
lý giữa chủ thể quản lý và khách thể mang tính đặc thù của lĩnh vực đó. Đối tượng
nghiên cứu của khoa học quản lý là hoạt động quản lý và các mối quan hệ quản lý
Khoa học quản lý XHCN nghiên cứu bản chất sự quản lý và các mối quan hệ
do nó sinh ra trong những điều kiện của CNXH và nó nghiên cứu qui luật chung liến
quan đến hoạt động quản lý như tổ chức, kế hoạch hoá, phối hợp, chỉ đạo, điều hành,
kiểm tra...đồng thời cũng tìm ra các qui luật riêng chi phối hệ thống quản lý chuyên
ngành như: QLKT, QLGD, QLVH...
Trên cơ sở nghiên cứu bản chất các mối quan hệ quản lý các qui luật chi phối
quá trình QL khoa học QL tìm ra những con đường, những phương pháp tối ưu phù
hợp cho sự vận hành các hệ thống xã hội để đi đến mục tiêu dự kiến.
2. Phương pháp nghiên cứu của khoa học quản lý
Khoa học quản lý là khoa học nằm ở giao điểm của nhiều lĩnh vự khoa học
như: tổ chức học, điều khiển học, tâm lý học...dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa
Mác- Lênin. Vì vậy nó sử dụng kết quả tổng hợp của nhiều ngành khoa học và một số
phương pháp của các ngành khoa học để phục vụ cho việc nghiên cứu và điều hành hệ
thống xã hội từ phạm vi một cơ sở, một ngành, một địa phương đến quốc gia.
Để nghiên cứu khoa học quản lý người ta thường xử dụng các phương pháp
sau: phân tích các tài liệu, văn bản, phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm,
phương pháp điều tra,...
3. Khái quát về lịch sử phát triển khoa học quản lý
Các tư tưởng quản lý được hình thành trên nền tảng của những tiến bộ khoa học,
những giá trị văn hoá - tinh thần và sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Bởi vậy, tư
tưởng quản lý trong mỗi giai đoạn lịch sử, trong mỗi khu vực đều có những sắc thái riêng
biệt.
Tuy nhiên, về nguyên tắc, tất cả mọi lý thuyết quản lý đều hướng tới việc giải
quyết những vấn đề cơ bản do thực tế sản xuất kinh doanh đặt ra, như vấn đề nhân sự, ra
quyết định, sử dụng hữu hiệu các nguồn tài nguyên hạn chế, phối hợp các nguồn lực và
truyền thống trong tổ chức v.v...
Do đó, việc nghiên cứu quá trình phát triển của tư tưởng quản lý có ý nghĩa rất
quan trọng đối với các nhà quản lý “hiện tại và tương lai”. Bởi thông qua đó chúng ta có
thể có được một ý niệm khái quát về bức tranh lịch sử tư tưởng, quản lý và từ đó có thể
tìm lấy câu trả lời cho câu hỏi “Phương pháp tốt nhất để...
Chuyên đề 1:
TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
I. Những vấn đề chung về quản lý
1. Đi ợng nghn cu của khoa học quản
Hot động qun lý bt kỳ lĩnh vực nào ng nẩy sinh ra các mối quan hệ quản
giữa chủ thể quản khách thể mang tính đặc thù của lĩnh vực đó. Đối ợng
nghiên cứu của khoa học qun lý hot động qun và c mi quan hqun
Khoa học quản XHCN nghn cứu bản cht sự quản lý và các mối quan hệ
do nó sinh ra trong những điều kiện của CNXH nghiên cứu qui luật chung liến
quan đến hoạt động quản như tổ chức, kế hoạch hoá, phối hợp, ch đo, điều hành,
kiểm tra..ồng thời ng tìm ra các qui luật rng chi phối h thống qun lý chun
nnh như: QLKT, QLGD, QLVH...
Trên cơ sở nghiên cứu bản cht các mối quan hệ qun các qui luật chi phối
quá tnh QL khoa hc QL tìm ra những con đường, những pơng pháp ti ưu p
hợp cho sự vận hành c hthng xã hội để đi đến mc tiêu d kiến.
2. Pơng pp nghiên cứu của khoa học quản lý
Khoa học qun khoa học nằm giao điểm của nhiều lĩnh v khoa học
như: tổ chức học, điều khiển hc, tâm lý học...dựa trên nền tng lun của chủ nghĩa
c- Lênin. Vì vậy nó sử dụng kết qu tổng hợp của nhiều nnh khoa hc một s
phương pp của c nnh khoa học để phc vụ cho việc nghn cứu điều hành hệ
thống xã hội t phạm vi một sở, mt nnh, một địa phương đến quc gia.
Để nghiên cứu khoa học qun lý nời ta thường x dụng c phương pháp
sau: pn tích c i liệu, n bản, phương pp quan t, phương pp thc nghiệm,
phương pháp điều tra,...
3. Khái quát về lịch sử phát triển khoa học quản lý
Các tưởng quản được hình thành trên nền tảng của những tiến b khoa học,
những giá trị văn hoá - tinh thần sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Bởi vậy, tư
tưởng quản lý trong mỗi giai đoạn lịch sử, trong mỗi khu vực đều có những sắc thái riêng
biệt.
Tuy nhiên, v nguyên tắc, tất c mọi thuyết quản đều hướng tới việc giải
quyết những vấn đề bản do thực tế sản xuất kinh doanh đặt ra, như vấn đề nhân sự, ra
quyết định, sử dụng hữu hiệu các nguồn tài nguyên hạn chế, phối hợp c nguồn lực
truyền thống trong tổ chức v.v...
Do đó, việc nghiên cứu quá trình phát triển của tưởng quản ý nghĩa rất
quan trọng đối vớic nhà quản “hiện tại tương lai”. Bởi thông qua đó chúng ta
thể được một ý niệm khái quát về bức tranh lịch sử tưởng, quản từ đó thể
tìm lấy câu trả lời cho câu hỏi “Phương pháp tốt nhất để quản lý một tổ chức là gì?”
Từ những định hướng trên, chúng ta đề cập đến một số quan điểm sau :
* Quan điểm truyền thống.
Theo quan điểm truyền thống có 3 thuyết chủ yếu:
- Thuyết quản lý khoa học (Scienttific Managenment)
Đại diện cho thuyết này là Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915), một kỹ nghệ
gia Mỹ, tác giả của “Những nguyên tắc khoa học của quản lý” - một trong những
người tiền khởi trong việc hình thành nên luận quản hiện đại. Trong khi tổng kết
hoạt động thực tiễn của mình. Taylor đã đề xuất 4 nguyên tắc cơ bản để quản lý một cách
khoa học :
+ Nghiên cứu một cách khoa học mỗi yếu tố của một công việc c định
phương pháp tốt nhất để hoàn thành,
+ Tuyển chọn công nhân một cách cẩn trọng huấn luyện họ hoàn thành nhiệm
vụ bằng cách sử dụng các phương pháp có tính khoa học đã được hình thành.
1
Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo.doc - Người đăng: Hoang Diep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo.doc 9 10 928