Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi hoangtuyen-dl1808
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. Đổi mới công tác cán bộ
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các địa phương cần đổi mới công tác cán bộ,
đánh giá cán bộ với công tác dân chủ, sản xuất sâu sắc trước hết là cán bộ
chủ chốt ở các ngành các cấp, có quy hoạch, kế hoạch cụ thể bố trí, bồi
dưỡng và đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và tiếp sau: sớm khắc
phục tình trạng hụt hẫng cán bộ như hiện nay, trong quá trình thực hiện đổi
mới của đảng, vấn đề đổi mới cán bộ là yêu cầu bức thiết cần tập trung rà
soát đánh giá lại và kiện toàn bộ độ ngũ cán bộ trên cơ sở đó quy hoạch đào
tạo và đào tạo lại cán bộ công chức, dự bị và thế hệ chuyển tiếp theo yêu
cầu nhiệm vụ của các đia phương.
Vì vậy để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật phát huy
được hiệu quả đảm bảo tính thống nhất của pháp chế, trước hết phải nói
đến đội ngũ cán bộ, nhưng đội ngũ cán bộ này phải có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức trong
sáng.Từ yêu cầu đó, các địa phương cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán
bộ nói chung và đội ngũ cán bộ pháp lý nói riêng có đủ trình độ phẩm chất
chính trị và khả năng công tác để sắp xếp vào cơ quan làm công tác pháp
luật pháp chế. Có như vậy mới đảm bảo tính nghiêm minh và tính thống
nhất của pháp luật trong quá trình tổ chức pháp luật ở địa phương.
4 . Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh hành vi vi
phạm pháp luật.
Đây là biện pháp nhằm đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh
mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật . Biện pháp này đòi hỏi
trước hết các ngành chức năng, Sở tư pháp,Viện kiểm soát, Thanh tra Nhà
nước, Kiểm tra Đảng và các tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể phải

thường xuyên kiểm tra hoạt động của bộ máy nhà nước và đặc biệt là hệ
thống các cơ quan làm công tác bảo vệ pháp chế để phát hiện sai sót lệch
lạc kịp thời uốn nắn rút kinh nghiệm để bộ máy nhà nước hoạt động nhịp
nhàng theo đúng nguyên tắc và yêu cầu của pháp luật. Những vi phạm của
cán bộ trong bộ máy nhà nước phải được xử lý nghiêm minh theo nguyên
tắc mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật, bất kỳ ai dù ở cương vị
nào cũng phải sống, làm việc theo pháp luật không cho phép bất cứ ai dựa
vào quyền để làm trái pháp luật .
Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, đòi hỏi các cơ
quan có thẩm quyền phải đặt dưới lãnh đạo của Đảng bộ các địa phương ,
gương mẫu, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động của mình. Chỉ như thế
chúng ta mới làm tốt việc ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật ở
nước ta .

...
3. Đổi mới công tác cán bộ
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các địa phương cần đổi mới công tác cán bộ,
đánh giá cán bộ với công tác dân chủ, sản xuất sâu sắc trước hết là cán bộ
chủ chốt ở các ngành các cấp, có quy hoạch, kế hoạch cụ thể bố trí, bồi
dưỡng và đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và tiếp sau: sớm khắc
phục tình trạng hụt hẫng cán bộ như hiện nay, trong quá trình thực hiện đổi
mới của đảng, vấn đề đổi mới cán bộ là yêu cầu bức thiết cần tập trung rà
soát đánh giá lại và kiện toàn bộ độ ngũ cán bộ trên cơ sở đó quy hoạch đào
tạo và đào tạo lại cán bộ công chức, dự bị và thế hệ chuyển tiếp theo yêu
cầu nhiệm vụ của các đia phương.
Vì vậy để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật phát huy
được hiệu quả đảm bảo tính thống nhất của pháp chế, trước hết phải nói
đến đội ngũ cán bộ, nhưng đội ngũ cán bộ này phải có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức trong
sáng.Từ yêu cầu đó, các địa phương cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán
bộ nói chung và đội ngũ cán bộ pháp lý nói riêng có đủ trình độ phẩm chất
chính trị và khả năng công tác để sắp xếp vào cơ quan làm công tác pháp
luật pháp chế. Có như vậy mới đảm bảo tính nghiêm minh và tính thống
nhất của pháp luật trong quá trình tổ chức pháp luật ở địa phương.
4 . Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh hành vi vi
phạm pháp luật.
Đây là biện pháp nhằm đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh
mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật . Biện pháp này đòi hỏi
trước hết các ngành chức năng, Sở tư pháp,Viện kiểm soát, Thanh tra Nhà
nước, Kiểm tra Đảng và các tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể phải
Quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: hoangtuyen-dl1808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 927