Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý xã hội

Được đăng lên bởi jimmyka
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Có thể nói, chủ trương “phát triển đội ngũ giáo viên là khâu then chốt” trong chiến lược “đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT” đã
và đang đi vào cuộc sống. Trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng
lòng của các cấp, các ngành và toàn xã hội, sự nghiệp phát triển GD-ĐT nói chung và chủ trương “phát triển đội ngũ giáo viên”
sẽ đem lại kết quả như mong đợi, góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên với định hướng là vấn đề then chốt cũng cho thấy yêu cầu cao đối với các nhân tố
quan trọng có tầm quyết định đến sự đổi mới chất lượng của nền giáo dục nước ta. Thực tế sự tụt hậu của nền GD & ĐT không tách khỏi trình độ và kỹ năng
quản lý của các nhà quản lý, và của cả ở chất lượng của đội ngũ giáo viên. Mặc dù ngành GD & ĐT cũng đã nỗ lực với những biện pháp khá mạnh tay, tuy nhiên
sự thiếu đồng bộ và chưa thực sự kiên quyết cũng là một trong những nguyên nhân khiến chưa có sự chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh đó, định hướng của
Đại hội XI sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự chuyển biến thực sự, bền vững cho nền GD & ĐT Việt Nam

Nền giáo dục truyền thống của chúng ta gần như chỉ chú trọng đến hai vấn đề: Học để biết và học để làm. Chính vì vậy thành quả của GD &ĐT nước nhà không
tránh khỏi khập khiễng, phiến diện. Chưa một trường đại học nào của Việt Nam được xếp thứ hạng về chất lượng trên thế giới. Những cuộc thi quốc tế có giải
cao phần lớn do khả năng của cá nhân thầy và trò, phần nữa do cơ chế bồi dưỡng “gà chọi” là vấn đề vốn rất thịnh hành ở nước ta. Chính vì vậy quan điểm đổi
mới căn bản, toàn diện quyết định cho những thay đổi lớn lao cho nền GD & ĐT nước ta. Nó tránh được căn bệnh thành tích, chú ý “điểm” mà thiếu “diện”. Nó đòi
hỏi hội nhập một cách triệt để, bản chất với nền giáo dục tiên tiến của nhân loại. Trong xu thế quản lý chất lượng toàn diện, GD & ĐT cũng phải xác định hạt nhân
của sự phát triển. Theo đó trong định hướng phát triển “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là
khâu then chốt.”

Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi quan tâm đến quan điểm “Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD & ĐT của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội
hóa, dân chủ hóa và hội ...
Có thể nói, chủ trương “phát triển đội ngũ giáo viên là khâu then chốt” trong chiến lược “đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT” đã
đang đi vào cuộc sống. Trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta tinởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng
lòng của các cấp, các ngành toàn hội, sự nghiệp phát triển GD-ĐT nói chung chủ trương “phát triển đội ngũ giáo viên”
sẽ đem lại kết quả như mong đợi, góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.
Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ quản đội ngũ giáo viên với định hướng vấn đề then chốt cũng cho thấy yêu cầu cao đối với các nhân tố
quan trọng tầm quyết định đến sự đổi mới chất lượng của nền giáo dục nước ta. Thực tế sự tụt hậu của nền GD & ĐT không tách khỏi trình độ kỹ năng
quản lý của các nhà quản lý, và của cả ở chất lượng của đội ngũ giáo viên. Mặc dù ngành GD & ĐT cũng đã nỗ lực với những biện pháp khá mạnh tay, tuy nhiên
sự thiếu đồng bộ và chưa thực sự kiên quyết cũng là một trong những nguyên nhân khiến chưa sự chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh đó, định hướng của
Đại hội XI sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự chuyển biến thực sự, bền vững cho nền GD & ĐT Việt Nam
Nền giáo dục truyền thống của chúng ta gần như chỉ chú trọng đến hai vấn đề: Học để biết và học để làm. Chính vì vậy thành quả của GD &ĐT nước nhà không
tránh khỏi khập khiễng, phiến diện. Chưa một trường đại học nào của Việt Nam được xếp thứ hạng về chất lượng trên thế giới. Những cuộc thi quốc tế giải
cao phần lớn do khả năng của cá nhân thầy và trò, phần nữa do cơ chế bồi dưỡng “gà chọi” là vấn đề vốn rất thịnh hành ở nước ta. Chính vì vậy quan điểm đổi
mới căn bản, toàn diện quyết định cho những thay đổi lớn lao cho nền GD & ĐT nước ta. Nó tránh được căn bệnh thành tích, chú ý “điểm” mà thiếu “diện”. Nó đòi
hỏi hội nhập một cách triệt để, bản chất với nền giáo dục tiên tiến của nhân loại. Trong xu thế quản lý chất lượng toàn diện, GD & ĐT cũng phải xác định hạt nhân
của sự phát triển. Theo đó trong định hướng phát triển “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là
khâu then chốt.”
Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi quan tâm đến quan điểm “Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD & ĐT của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội
hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt” .
QĐND - bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, việc xây dựng, phát triển một nền giáo dục vững mạnh nhân tố then chốt, quyết định
để thúc đẩy xã hội phát triển. Trong các kỳ đại hội vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) là quốc
sách hàng đầu và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
tiếp tục khẳng định vấn đề này, trong đó nhấn mạnh “phát triển đội ngũ giáo viên khâu then chốt” trong chiến lược “đổi mới
căn bản toàn diện GD-ĐT”.
Qua hơn 25 năm đổi mới, cùng với sự phát triển toàn diện của đời sống kinh tế-xã hội, lĩnh vực GD-ĐT tiếp tục phát triển mạnh
mẽ trên cả ba mặt: ng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài. Điều này đã được thể hiện qua việc đầu cho
GD-ĐT ngày càng tăng, trang thiết bị trường học được đổi mới; quy mô đào tạo không ngừng được mở rộng; số học sinh các cấp
phát triển nhanh chóng; công tác xã hội hóa và xây dựng xã hội học tập đã thu được kết quả bước đầu; nhiều trường dân lập, tư
thục bậc đại học, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, phổ thông và mầm non được thành lập, hoạt động hiệu quả... Đội ngũ
giáo viên đã phát triển nhanh chóng và giữ vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu.
Chất lượng, nhân cách, phẩm chất đạo đức và lý tưởng của đội ngũ này như thế nào sẽ ảnh hưởng to lớn và trực tiếp đến sản
phẩm mà họ đào tạo ra - đó chính là những con người - những công dân xây dựng xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục... không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn
hóa”(1). Do đó, xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên không chỉ là vấn đề mang tính lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc
đối với sự phát triển giáo dục của nước ta.
Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại
hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán
bộ quản khâu then chốt”. Đây duy mang tầm chiến lược, thể hiện quan điểm toàn diện, khách quan, khoa học của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi hơn lúc nào hết, phát triển đội ngũ giáo viên vững mạnh, toàn diện, vừa hồng vừa chuyên yêu
cầu cấp thiết của giáo dục Việt Nam hiện tại. Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên được Đại hội chỉ là phải "xây dựng đội ngũ
giáo viên đủ về số lượng, đáp ng yêu cầu về chất lượng", khâu then chốt, tiền đề trong đổi mới GD-ĐT.
Vì giáo viên không chỉ là người thầy, nhà khoa học, nhà tư tưởng, người cung cấp tri thức, mà còn phải là người hướng dẫn người
học đến với tri thức, khoa học bằng đường đi ngắn nhấtphải là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng
sư phạm giỏi cho người học noi theo.
Quản lý xã hội - Trang 2
Quản lý xã hội - Người đăng: jimmyka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý xã hội 9 10 129