Ktl-icon-tai-lieu

quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi SuSu Jackson
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

TRÖÔØNG ÑH LAÏC HOÀNG
KHOA QUAÛN TRÒ - KINH TEÁ QUOÁC TEÁ

CHƯƠNG 1
Quản lý dự án và nhà quản lý DA
TS Nguyễn Văn Tân

CHU TRÌNH DỰ ÁN

8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

TS Nguyeãn Vaên Taân

2

1

Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

NỘI DUNG
1.1. Dự án là gì?
1.2. Giới thiệu về quản lý dự án
1.3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án

8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

3

1.1.DỰ ÁN LÀ GÌ?

1.1.1. Khái niệm về dự án
1.1.2. Sự khác biệt giữa chương
trình, dự án và nhiệm vụ
1.1.3. Sự khác biệt giữa dự án
và phòng ban chức năng
1.1.4. Các loại dự án
8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

TS Nguyeãn Vaên Taân

4

2

Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

1.1.1. KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN
Dự án là gì?
Các đặc điểm của dự án

8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

5

DỰ ÁN LÀ GÌ?
Dự án là một quá trình gồm các công việc,
nhiệm vụ có liên quan với nhau, được thực
hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong
điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực
và ngân sách

8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

TS Nguyeãn Vaên Taân

6

3

Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN
Mỗi dự án phải có một hoặc một số mục tiêu rõ
ràng. Là một quá trình tạo ra kết quả cụ thể
Mỗi dự án đều có một thời hạn nhất định:
Khởi đầu, triển khai và kết thúc.
Mỗi dự án đều có sử dụng nguồn lực và nguồn
lực này bị hạn chế. Đó là nhân lực, nguyên vật
liệu, ngân sách
Không có sự lặp lại hoàn toàn giữa các dự án

8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

7

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LÊN DỰ ÁN

Chu kỳ hoạt động của một dự án.
Nỗ lực thực hiện dự án theo thời
gian.
Ước tính chi phí của dự án theo
thời gian.
Cách giải quyết tính không chắc
chắn về chi phí dự án.
8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

TS Nguyeãn Vaên Taân

8

4

Tröôøng ÑH Laïc Hoàng

Baøi giaûng 8

CHU KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT DỰ ÁN
Giai đoạn khởi đầu
(khái niệm, định nghĩa
dự án, thiết kế, thẩm
định, lựa chọn, bắt đầu
triển khai)
Giai đoạn triển khai:
hoạch định, lập tiến
độ, tổ chức công việc,
giám sát, kiểm soát
Giai đoạn kết thúc:
chuyển giao, đánh giá

8/25/2010

% hoàn thành dự án

chậm

100%

nhanh

chậm

Khởi đầu

Thời gian

Triển khai

Kết thúc

TS Nguyeãn Vaên Taân

9

NỔ LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO THỜI GIAN
Nổ lực ở đây được thể
hiện là số giờ lao động hay
nguồn lực chi tiêu trong
một đơn vị thời gian
Có dự án kết thúc ngay ở
giai đoạn khái niệm và
định nghĩa. Có dự án khi
gần kết thúc sẽ chuyển
sang dự án mới nên nổ lực
ở cuối dự án sẽ không
bằng không
8/25/2010

TS Nguyeãn Vaên Taân

Mức nổ lực của dự án

đỉnh

Th...
Tröôøng ÑH Laïc Hoàng Baøi giaûng 8
TS Nguyeãn Vaên Taân 1
TRÖÔØNG ÑH LAÏC HNG
TRÖÔØNG ÑH LAÏC HNGTRÖÔØNG ÑH LAÏC HNG
TRÖÔØNG ÑH LAÏC HNG
KHOA QUN T
KHOA QUN T KHOA QUN T
KHOA QUN T -
--
- KINH TEÁ QUOÁC T
KINH TEÁ QUOÁC TKINH TEÁ QUOÁC T
KINH TEÁ QUOÁC T
CHƯƠNG 1
Quản lý dự án và nhà qun lý DA
TS Nguyễn Văn Tân
8/25/2010 TS Nguyeãn Vaên Taân 2
CHU TRÌNH DỰ ÁN
quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị chất lượng - Người đăng: SuSu Jackson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
quản trị chất lượng 9 10 809