Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi hu-nh-thi-my-ngoc
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1722 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ACME BRICK

GVHD: TS. NGUYỄN THANH LIÊM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA ACME BRICK COMPANY

Giáo viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN THANH LIÊM
Thành viên nhóm

:

Nguyễn Thị Thu Tâm

34k02.2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

34k02.2

Nguyễn Thị Lệ Diễm

34k02.2

Lê Thị Ngọc Tuyền

34k02.2

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2011
QUẢN TRỊ CHIÊN LƯỢC

0

ACME BRICK

GVHD: TS. NGUYỄN THANH LIÊM
MỤC LỤC

PHẦN A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY...............................................................4
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty..................................................4
1. Sơ lược về công ty..........................................................................................4
2. Lịch sử và các giai đoạn phát triển của Acme Brick......................................5
2.1
Giai đoạn 1891-1941.................................................................................5
2.2
Giai đoạn 1941-1991.................................................................................6
2.3
Giai đoạn 1991 đến nay.............................................................................8
3. Các lĩnh vực tham gia....................................................................................9
4. Các dòng sản phẩm......................................................................................10
5. Các thương hiệu...........................................................................................10
6. Thị trường....................................................................................................10
7. Đối thủ cạnh tranh.......................................................................................11
II.
Sứ mệnh......................................................................................................12
III. Viễn cảnh....................................................................................................14
1. Tư tưởng cốt lõi...........................................................................................14
1.1
Các giá trị cốt lõi.....................................................................................14
1.2
Mục đích cốt lõi.......................................................................................15
2. Hình dung tương lai.....................................................................................15
2.1
Mục tiêu lớn, thách thức táo bạo..........................................................
ACME BRICK GVHD: TS. NGUYỄN THANH LIÊM




 !"
Giáo viên hướng dẫn :#$"%&
Thành viên nhóm :
'()*+,-,(./ 01234$4
'()*+,-,5+,,6) 01234$4
'()*+,-78*/ 01234$4
9,-':;()<+ 01234$4
=>+'?@,A+'BB+C/43BB
QUẢN TRỊ CHIÊN LƯỢC
0
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: hu-nh-thi-my-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 295