Ktl-icon-tai-lieu

quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Mai Tran
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quản Trị Chiến Lược
Học phần 3 tín chỉ

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

1

Quản Trị Chiến Lược
Mục đích & Yêu cầu :
™ Hiểu và sử dụng thành thạo 1 số kỹ thuật phân tích đơn giản các tác
nhân MTBN & MTBT của DN, để từ đó đánh giá các điểm mạnh &
điểm yếu và nhận dạng các thời cơ & đe dọa.
™ Khái niệm năng lực cạnh tranh phân biệt; xây dựng và phát triển lợi
thế cạnh tranh bền vững cho DN.
™ Hoạch định, thực thi, kiểm tra, đánh giá và thay đổi các chiến lược
ở cả 3 cấp độ chiến lược: Công ty, Kinh doanh và Chức năng.
™ Khuôn khổ phân tích & lý luận của QTCL, đặc biệt trong xu thế toàn
cầu hóa, kinh tế tri thức và trách nhiệm xã hội.

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

2

Chương trình môn học QTCL
Học Phần 1:
Tổng quan về QTCL

Học Phần 2:
Hoạch định CL

Học Phần 3:
Thực thi CL

Học phần 4:
Kiểm tra & Đánh giá
CL
BM Quản trị chiến lược

Chương 1: Bản chất QTCL
Chương 2: Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL và
trách nhiệm xã hội của DN
Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài DN
Chương 4: Môi trường bên trong & Chẩn đoán DN
Chương 5: Phân tích tình thế & các CL điển hình của DN
Chương 6: Các loại hình chiến lược
Chương 7: Hoạch định tài chính chiến lược.
Chương 8: Các vấn đề quản trị cơ bản thực thi CL
Chương 9: Cấu trúc tổ chức thực thi CL
Chương 10: Văn hóa doanh nghiệp & Lãnh đạo chiến lược
trong thực thi CL
Chương 11: Kiểm tra & đánh giá chiến lược.

Đại học Thương Mại

3

Quản Trị Chiến Lược
Tài liệu tham khảo :
™ Giáo trình “Chiến lược kinh doanh quốc tê” – GS.TS Nguyễn Bách Khoa
– NXB Thống kê.
™ Sách tham khảo “Khái luận về quản trị chiến lược” – Fred R.David –
NXB Thống kê.
™ Sách tham khảo tiếng Anh “Strategic Management: A methodological
Approach” – A. Rowe & R. Mason & K. Dickel & R. Mann & R. Mockler
– NXB Addtion-Wesley Publishing.
™ Sách tham khảo tiếng Anh “Essentials of Strategic Management” –
J.David Hunger & Thomas L. Wheelen – NXB Prentice Hall.

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

4

Quản Trị Chiến Lược
Chương 1 :
Bản chất Quản Trị Chiến Lược (QTCL)
1.1) Khái niệm & Vai trò của QTCL
1.1.1) Khái niệm QTCL
1.1.2) Vai trò của QTCL
1.2) Một số thuật ngữ cơ bản trong QTCL
1.2.1) Nhà chiến lược
1.2.2) Chiến lược & Chính sách
1.2.3) Tầm nhìn CL, Nhiệm vụ KD & Mục tiêu CL
1.2.4) Cơ hội & Thách thức từ bên ngoài
1.2.5) Điểm mạnh & Điểm yếu bên trong
1.2.6) Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU)
1.3) Các giai đoạn và mô hình QTCL
1.3.1) 3 giai đoạn QTCL: Hoạch định , Thục thi, Kiểm tra & Đánh giá
1.3.2) Mô hình QTCL tổn...
BM Qun tr chiến lược Đại hc Thương Mi1
QunTr ChiếnLược
Hcphn3 tínch
quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị chiến lược - Người đăng: Mai Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
quản trị chiến lược 9 10 353