Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi vuduonghy
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 5876 lần   |   Lượt tải: 20 lần
20 CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP - MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - MAN 308
(THI NGÀY 22/11/2014) - THỜI GIAN: 90 PHÚT
I - CÂU HỎI:
Câu 1: (TRANG 2)
Phân tích các nhân tố cơ bản cấu thành nên quyết định chiến lược? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 2: (TRANG 2+3)
Chiến lược là gì? Trình bày các cấp chiến lược? Lấy ví dụ thực tế minh họa?
Câu 3: (TRANG 3+4)
Trình bày khái niệm sứ mệnh kinh doanh, tầm nhìn chiến lược, mục tiêu chiến lược? Phân
tích mối quan hệ giữa sứ mạng kinh doanh, tầm nhìn chiến lược, mục tiêu chiến lược và
chiến lược? (Đề thi thử 3-câu 2)
Câu 4: (TRANG 4+5)
Quản trị chiến lược là gì? Trình bày các giai đoạn quản trị chiến lược?
Câu 5: (TRANG 5+6)
Vẽ mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài? Phân tích mối quan hệ giữa 2 môi trường thành
phần của môi trường bên ngoài?
Câu 6: (TRANG 6)
Ngành kinh doanh là gì? Trình bày các giai đoạn trong chu trình phát triển ngành và phân
tích tình hình cạnh tranh trong mỗi giai đoạn? Lấy ví dụ thực tế minh họa?
Câu 7: (TRANG 8+9)
Vẽ mô hình 5 tác lực cạnh tranh của M. Porter? Phân tích những tác động cơ bản của các đối
tượng này đến doanh nghiệp? (Đề thi thử 1-câu 2)
Câu 8: (TRANG 10+11)
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là gì? Phân tích những ưu điểm của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn so
với doanh nghiệp khi họ gia nhập ngành? Trình bày các rào cản gia nhập ngành? (Đề thi thử
2-câu 2)
Câu 9: (TRANG 11+12)
Sản phẩm thay thế là gì? Lấy ví dụ thực tế minh họa? Trình bày những nội dung cần quan
tâm về sản phẩm thay thế?
Câu 10: (TRANG 12)
Phân tích những nhân tố làm gia tăng năng lực thương lượng của người mua và người cung
ứng?
Câu 11: (TRANG 12+13)
Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh trong ngành và các rào cản rời ngành?
(Đề thi thử 1-câu 1)
Câu 12: (TRANG 13+14)
Phân tích mối quan hệ giữa nguồn lực, năng lực và năng lực cốt lõi? Lấy ví dụ thực tế minh
họa?
Câu 13: (TRANG 15+16)
Chuỗi giá trị là gì? Trình bày mô hình chuỗi giá trị? Phân tích vai trò của chuỗi giá trị đối
với lợi thế cạnh tranh?
Câu 14: (TRANG 16+17+18)
Phân tích các khối cơ bản tạo ra lợi thế cạnh tranh?
Câu 15: (TRANG 18+19)
Đơn vị kinh doanh chiến lược là gì? Trình bày các cách thức phân đoạn chiến lược? Lấy ví
thực tế minh họa?
Câu 16: (TRANG 20+21+22)
1

Trình bày các loại hình chiến lược cạnh tranh tổng quát, phân tích ưu điểm của từng chiến
lược? Lấy ví thực tế minh họa? (Đề thi thử 2-câu 1)
Câu 17: (TRANG 22+23+24)
Trình bày các loại hình chiến lược cạnh tranh tổng quát, trường hợp triển khai và phân tích
hạn chế, rủi ro khi thực hiện? Lấy ví thực ...
20 CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP - MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - MAN 308
(THI NGÀY 22/11/2014) - THỜI GIAN: 90 PHÚT
I - CÂU HỎI:
Câu 1: (TRANG 2)
Phân tích các nhân tố cơ bản cấu thành nên quyết định chiến lược? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 2: (TRANG 2+3)
Chiến lược là gì? Trình bày các cấp chiến lược? Lấy ví dụ thực tế minh họa?
Câu 3: (TRANG 3+4)
Trình bày khái niệm sứ mệnh kinh doanh, tầm nhìn chiến lược, mục tiêu chiến lược? Phân
tích mối quan hệ giữa sứ mạng kinh doanh, tầm nhìn chiến lược, mục tiêu chiến lược và
chiến lược? (Đề thi thử 3-câu 2)
Câu 4: (TRANG 4+5)
Quản trị chiến lược là gì? Trình bày các giai đoạn quản trị chiến lược?
Câu 5: (TRANG 5+6)
Vẽ hình cấu trúci trường bên ngoài? Phân tích mối quan hệ giữa 2 môi trường thành
phần của môi trường bên ngoài?
Câu 6: (TRANG 6)
Ngành kinh doanh gì? Trình bày các giai đoạn trong chu trình phát triển ngành phân
tích tình hình cạnh tranh trong mỗi giai đoạn? Lấy ví dụ thực tế minh họa?
Câu 7: (TRANG 8+9)
Vẽ mô hình 5 tác lực cạnh tranh của M. Porter? Phân tích những tác động cơ bản của các đối
tượng này đến doanh nghiệp? (Đề thi thử 1-câu 2)
Câu 8: (TRANG 10+11)
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là gì? Phân tích những ưu điểm của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn so
với doanh nghiệp khi họ gia nhập ngành? Trình bày các rào cản gia nhập ngành? (Đề thi thử
2-câu 2)
Câu 9: (TRANG 11+12)
Sản phẩm thay thế gì? Lấy dụ thực tế minh họa? Trình bày những nội dung cần quan
tâm về sản phẩm thay thế?
Câu 10: (TRANG 12)
Phân tích những nhân tố làm gia tăng năng lực thương lượng của người mua người cung
ứng?
Câu 11: (TRANG 12+13)
Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh trong ngành và các rào cản rời ngành?
(Đề thi thử 1-câu 1)
Câu 12: (TRANG 13+14)
Phân tích mối quan hệ giữa nguồn lực, năng lực năng lực cốt lõi? Lấy dụ thực tế minh
họa?
Câu 13: (TRANG 15+16)
Chuỗi giá trị gì? Trình bày hình chuỗi giá trị? Phân tích vai trò của chuỗi giá trị đối
với lợi thế cạnh tranh?
Câu 14: (TRANG 16+17+18)
Phân tích các khối cơ bản tạo ra lợi thế cạnh tranh?
Câu 15: (TRANG 18+19)
Đơn vị kinh doanh chiến lược gì? Trình bày các cách thức phân đoạn chiến lược? Lấy
thực tế minh họa?
Câu 16: (TRANG 20+21+22)
1
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: vuduonghy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 63